Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Externe reserves en eigen middelen

Externe reserves

Met behulp van haar externe reserves zorgt de ECB ervoor dat ze over voldoende liquiditeit beschikt om waar nodig valutamarkttransacties uit te voeren. Deze externe reserves zijn oorspronkelijk ontstaan door de overdracht van externe reserves van de nationale centrale banken (NCB's) van het eurogebied aan de ECB bij de start van de derde fase van de Economische en Monetaire Unie op 1 januari 1999.

De criteria bij het beheer van de externe reserves van de ECB zijn in volgorde van belangrijkheid: liquiditeit, veiligheid en rendement.

De externe reserves van de ECB bestaan uit activa in Amerikaanse dollars, Japanse yen, Chinese renminbi (CNY), goud en speciale trekkingsrechten. Met de tijd verandert de samenstelling van de reserves door veranderingen in de marktwaarde van de desbetreffende activa, en door deviezen- en goudtransacties van de ECB.

De activa in Amerikaanse dollars, Japanse yen en Chinese renminbi (CNY) worden actief beheerd door de ECB zelf en door geselecteerde, namens de ECB optredende NCB’s van het eurogebied die op dit terrein actief willen zijn. Deze NCB's kunnen ervoor kiezen hun beheeractiviteiten voor de ECB te bundelen met die van andere NCB's. Elke NCB of bundeling van NCB's beheert namens de ECB doorgaans één portefeuille in Amerikaanse dollars of Japanse yen.

De ECB verricht goudverkopen in overeenstemming met de goudovereenkomst tussen de centrale banken en de gemeenschappelijke verklaring over de goudvoorraad (zie de link naar de persberichten hieronder). De ECB heeft deze overeenkomsten ondertekend.

Meest recente cijfers over de officiële reserves: Template on international reserves and foreign currency liquidity

Nadere informatie over externe reserves: Statistics on international reserves

Rechtshandelingen over dit onderwerp

De in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerde rechtshandelingen van de ECB over externe reserves zijn beschikbaar op de website van de ECB, onder Juridisch kader.

Persberichten over dit onderwerp

Persberichten over de goudverkopen van de ECB en over de gemeenschappelijke verklaring over de goudvoorraad zijn beschikbaar op de website van de ECB, onder Media.

Externe link

IMF guidelines for foreign exchange reserve management (20 september 2001)

Eigen middelen

Met de eigenmiddelenportefeuille genereert de ECB inkomsten waarmee een deel van de bedrijfslasten wordt gedekt.

Deze portefeuille bevat beleggingen in effecten en andere financiële activa die in euro luiden; hiermee wil de ECB binnen de gestelde risicolimieten een zo hoog mogelijk rendement behalen.

Deze portefeuille wordt aangehouden tegenover:

  • het gestorte kapitaal van de ECB;
  • het algemene reservefonds, waarvan de omvang in de loop van de tijd kan schommelen;
  • de voorziening voor wisselkoers-, rente- en goudprijsrisico's.
Stand ultimo 2018 (in miljarden euro's)
Eigenmiddelenportefeuille van de ECB (marktwaarde) 20,5
Jaarverslag

Risicobeheer

Nadere informatie is te vinden in de jaarstukken van de ECB, die worden gepubliceerd als onderdeel van het Jaarverslag.

Door een doeltreffende allocatie en beheer van de externe reserves wordt de liquiditeit bevorderd die nodig is om het beleid uit te voeren en worden de kosten van het aanhouden van reserves zo laag mogelijk gehouden. Risicobeheer kan daartoe bijdragen door de blootstelling aan financiële risico's te beheren en beheersen.

De ECB is verantwoordelijk voor het beheer van de risico's die zijn vervat in haar portefeuilles, waaronder de externereservesportefeuille en de eigenmiddelenportefeuille. Het beheren en bewaken van de financiële risico's die de ECB loopt - door eigen handelen of als gevolg van vertegenwoordiging van de ECB door nationale centrale banken - bestrijkt het marktrisico, kredietrisico en liquiditeitsrisico, en heeft betrekking op vier sleutelgebieden waarvoor ze verantwoordelijk is:

  • vaststellen van limieten voor het kredietrisico en marktrisico,
  • naleving,
  • meten en rapporteren van risicoblootstelling en prestatie,
  • strategische allocatie van activa.

De onafhankelijke verslaglegging over risico en prestaties is een essentieel kenmerk van het beleggingskader van de ECB. Om potentiële belangenconflicten te voorkomen worden de bij het portefeuillebeheer gelopen financiële risico's beheerd door het directoraat Risicobeheer, dat aan de directie rapporteert.

Alle pagina's in dit deel