Externe reserves en eigen middelen

Met behulp van de externe reserves van de ECB wordt gewaarborgd dat de ECB voldoende liquide is om waar nodig valutamarktoperaties uit te voeren. Deze externe reserves zijn ontstaan toen de nationale centrale banken van het eurogebied op 1 januari 1999, bij de start van de derde fase van de Economische en Monetaire Unie, externe reserves overdroegen.

De doelstellingen voor het beheer van de externe reserves van de ECB zijn, te beginnen met de belangrijkste: liquiditeit, veiligheid en rendement.

De externereservesportefeuille van de ECB bestaat uit Amerikaanse dollars, Japanse yen, Chinese renminbi (CNY), goud en speciale trekkingsrechten. De samenstelling van de portefeuille verandert met de tijd en weerspiegelt veranderingen in de marktwaarde van de belegde activa, evenals de valuta- en goudtransacties van de ECB.

De reserves in Amerikaanse dollar, Japanse yen en Chinese renminbi (CNY) worden actief beheerd door de ECB en geselecteerde nationale centrale banken van het eurogebied (als vertegenwoordigers van de ECB) die aan deze operationale activiteit wensen deel te nemen. Nationale centrale banken kunnen ervoor kiezen hun operationele activiteiten voor het beheer van de externe reserves van de ECB samen te voegen met die van andere nationale centrale banken. Elke nationale centrale bank of groep banken beheert gewoonlijk een enkele portefeuille in Amerikaanse dollar of Japanse yen als vertegenwoordiger van de ECB.

De ECB verricht verkooptransacties van goud in overeenstemming met de Central Bank Gold Agreement (goudovereenkomst tussen centrale banken) en de Joint Statement on Gold (gemeenschappelijke verklaring betreffende goud) (zie hieronder voor links naar de persberichten). De ECB is partij bij deze overeenkomsten.

Zie het Template on international reserves and foreign currency liquidity voor de meest recente cijfers over de officiële reserves.

Zie de Statistics on international reserves voor nadere informatie over externe reserves.

Relevante rechtshandelingen

De rechtshandelingen van de ECB over externe reserves, zoals bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie, kunnen worden gedownload in het onderdeel Juridisch kader van de website van de ECB.

Relevante persberichten

Persberichten over de goudverkoop door de ECB en de gezamenlijke verklaring betreffende goud kunnen worden gedownload in het onderdeel Media van de website van de ECB.

Externe link

IMF guidelines for foreign exchange reserve management (20 september 2001)

Met de eigenmiddelenportefeuille genereert de ECB inkomsten waarmee een deel van de bedrijfslasten wordt gedekt.

Deze portefeuille bevat beleggingen in effecten en andere financiële activa die in euro luiden; hiermee wil de ECB binnen de gestelde risicolimieten een zo hoog mogelijk rendement behalen.

Deze portefeuille wordt aangehouden tegenover:

  • het gestorte kapitaal van de ECB;
  • het algemene reservefonds, waarvan de omvang in de loop van de tijd kan schommelen;
  • de voorziening voor valutakoers, rente- en goudprijsrisico's
Stand ultimo 2018 (in miljarden euro's)
Eigenmiddelenportefeuille van de ECB (marktwaarde) 20,5
Nadere informatie is te vinden in de jaarstukken van de ECB, die worden gepubliceerd als onderdeel van het Jaarverslag.

Door een doeltreffende allocatie en beheer van de externe reserves wordt de liquiditeit bevorderd die nodig is om het beleid uit te voeren en worden de kosten van het aanhouden van reserves zo laag mogelijk gehouden. Risicobeheer kan daartoe bijdragen door de blootstelling aan financiële risico's te beheren en beheersen.

De ECB is verantwoordelijk voor het beheer van de risico's die zijn vervat in haar portefeuilles, waaronder de externereservesportefeuille en de eigenmiddelenportefeuille. Het beheren en bewaken van de financiële risico's die de ECB loopt - door eigen handelen of als gevolg van vertegenwoordiging van de ECB door nationale centrale banken - bestrijkt het marktrisico, kredietrisico en liquiditeitsrisico, en heeft betrekking op vier sleutelgebieden waarvoor zij verantwoordelijk is:

  • vaststellen van limieten voor het kredietrisico en marktrisico,
  • naleving,
  • meten en rapporteren van risicoblootstelling en prestatie,
  • strategische allocatie van activa.

De onafhankelijke verslaglegging over risico en prestaties is een essentieel kenmerk van het beleggingskader van de ECB. Om potentiële belangenconflicten te voorkomen worden de bij het portefeuillebeheer gelopen financiële risico's beheerd door het Directoraat Risicobeheer, dat aan de Directie rapporteert.