Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Devizové rezervy a vlastní zdroje

Devizové rezervy

Devizové rezervy ECB zajišťují, aby ECB měla v případě potřeby dostatečné množství likvidních prostředků pro provádění devizových operací. Tyto devizové rezervy byly vznikly převodem devizových rezerv z národních centrálních bank eurozóny, když byla 1. ledna 1999 zahájena třetí etapa Hospodářské a měnové unie.

Cíle správy devizových rezerv ECB jsou v pořadí podle důležitosti: likvidita, bezpečnost a výnosnost.

Portfolio devizových rezerv ECB se skládá z amerických dolarů, japonských jenů, čínských renminbi (CNY), zlata a zvláštních práv čerpání. V průběhu času se složení devizových rezerv mění v důsledku změn tržní hodnoty investovaných aktiv i operací ECB s devizami a zlatem.

Americké dolary, japonské jeny a čínská renminbi (CNY) v rezervách ECB jsou aktivně spravovány ECB a vybranými národními centrálními bankami zemí eurozóny (coby zástupci ECB), které se chtějí na těchto operačních činnostech podílet. Národní centrální banky mají možnost své operační činnosti pro účely řízení devizových rezerv ECB sloučit s jinými národními centrálními bankami. Jednotlivé národní centrální banky nebo sloučené národní centrální banky zastupující ECB obvykle spravují pouze jedno portfolio v amerických dolarech nebo japonských jenech.

ECB provádí prodej zlata v plném souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě a „Společným prohlášením o zlatě“ (viz níže odkaz na tiskové zprávy). ECB je signatářem těchto dohod.

Aktuální údaje o oficiálních rezervních aktivech naleznete v materiálu Template on international reserves and foreign currency liquidity

Více informací o mezinárodních rezervách je k dispozici zde: Statistics on international reserves.

Související právní akty

Právní akty ECB týkající se devizových rezerv, jak byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie, jsou k dispozici na internetových stránkách ECB „Právní rámec“.

Související tiskové zprávy

Tiskové zprávy týkající se prodeje zlata ECB a Společného prohlášení o zlatě jsou k dispozici v sekci „Média“ na internetových stránkách ECB.

Odkaz na externí stránky

IMF guidelines for foreign exchange reserve management (z 20. září 2001)

Vlastní prostředky

Vlastní prostředky poskytují ECB příjem k pokrytí jejích provozních nákladů.

Toto portfolio je investováno do aktiv denominovaných v eurech s cílem maximalizovat výnosy, podléhá však omezením v souvislosti s rizikem.

Mezi vlastní prostředky ECB patří:

  • investovaná protipoložka splaceného kapitálu ECB,
  • prostředky příležitostně držené ve všeobecném rezervním fondu,
  • rezervy určené ke krytí rizik plynoucích ze změn směnných kurzů, úrokových sazeb a cen zlata.
Stav ke konci roku 2018 (v mld. EUR)
Portfolio vlastních zdrojů ECB (tržní hodnota) 20,5
Výroční zpráva

Řízení rizik

Více informací je k dispozici v roční účetní závěrce ECB zveřejněné jako součást výroční zprávy.

Účinné umisťování a správa devizových rezerv podpoří likviditu potřebnou k plnění politických pověření a zároveň minimalizuje náklady na držení rezerv. Řízením a kontrolou expozice vůči finančním rizikům může k dosažení těchto cílů přispět také řízení rizik.

ECB je přímo odpovědná za řízení rizik plynoucích z jejích portfolií, včetně portfolia devizových rezerv a portfolia vlastních prostředků. Řízení a sledování finančních rizik ECB – bez ohledu na to, zda jde o přímá rizika ECB nebo rizika národních centrálních bank Eurosystému coby zástupce ECB – pokrývá tržní riziko, kreditní riziko a riziko likvidity a zahrnuje čtyři klíčové oblasti odpovědnosti:

  • stanovení limitů pro úvěrová a tržní rizika,
  • dodržování předpisů,
  • měření a vykazování rizikových expozic a výkonnosti,
  • alokace strategických aktiv.

Nezávislé vykazování rizik a výkonnosti je klíčovým parametrem investičního rámce ECB. K vyloučení možného střetu zájmů je řízení finančních rizik spojených se správou portfolia svěřeno ředitelství pro řízení rizik, které je odpovědné přímo Výkonné radě.

Všechny stránky v této části