Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Rezerwy dewizowe i fundusze własne

Rezerwy dewizowe

Dzięki rezerwom dewizowym Europejski Bank Centralny ma wystarczające zasoby płynności, żeby móc w razie potrzeby prowadzić operacje walutowe. Te rezerwy zostały utworzone z aktywów przekazanych do EBC przez krajowe banki centralne ze strefy euro 1 stycznia 1999, z chwilą rozpoczęcia trzeciego etapu unii gospodarczej i walutowej.

Zarządzając rezerwami dewizowymi, EBC stara się osiągnąć potrójny cel: płynność, bezpieczeństwo i zwrot z inwestycji, w tej właśnie kolejności.

W skład portfela rezerw dewizowych EBC wchodzą: dolary amerykańskie, jeny, renminbi, złoto i specjalne prawa ciągnienia. Struktura rezerw zmienia się w czasie zależnie od aktualnej wartości rynkowej zainwestowanych aktywów oraz od prowadzonych przez EBC operacji na walutach obcych i złocie.

Zarządzaniem rezerwami w dolarach amerykańskich, jenach i renminbi zajmują się sam EBC oraz zainteresowane krajowe banki centralne, występujące jako jego przedstawiciele. Krajowe banki centralne mogą prowadzić działania operacyjne w tym zakresie wspólnie. Zazwyczaj zarządzają w imieniu EBC – samodzielnie bądź wspólnie – tylko jednym portfelem dolarowym lub jenowym.

Przy sprzedaży złota Europejski Bank Centralny ściśle przestrzega umowy banków centralnych w sprawie złota oraz wspólnego oświadczenia w sprawie złota, których jest sygnatariuszem (zob. niżej link do komunikatów prasowych).

Aktualne dane dotyczące oficjalnych aktywów rezerwowych znajdują się w zestawieniu rezerw międzynarodowych.

Więcej informacji można znaleźć w statystyce rezerw międzynarodowych.

Akty prawne

Akty prawne EBC dotyczące rezerw dewizowych, w wersji opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, są dostępne na stronie internetowej EBC w części Akty prawne.

Komunikaty prasowe

Komunikaty prasowe dotyczące sprzedaży złota przez EBC oraz wspólne oświadczenie w sprawie złota są dostępne na stronie internetowej EBC w części Media.

Źródło zewnętrzne

Wytyczne MFW dotyczące zarządzania rezerwami dewizowymi (Guidelines for Foreign Exchange Reserve Management), 20 września 2001

Fundusze własne

Portfel funduszy własnych EBC generuje dochody na pokrycie jego kosztów operacyjnych.

Środki z tego portfela są inwestowane w aktywa nominowane w euro według kryterium maksymalizacji zysków, z zastrzeżeniem określonych limitów ryzyka.

Na portfel funduszy własnych składają się:

  • zainwestowane środki będące odpowiednikiem opłaconego kapitału EBC
  • kwoty znajdujące się w danej chwili w ogólnym funduszu rezerwowym
  • rezerwa celowa na ryzyka: kursowe, stopy procentowej i zmian ceny złota.
Stan na koniec 2018 (w mld EUR)
Portfel funduszy własnych EBC (wartość rynkowa) 20,5
Raport roczny

Zarządzanie ryzykiem

Szczegółowe dane przedstawia roczny raport finansowy, publikowany jako część raportu rocznego EBC.

Odpowiednia alokacja rezerw dewizowych i efektywne zarządzanie nimi pomagają uzyskać płynność potrzebną do wykonywania zadań polityki pieniężnej, a jednocześnie pozwalają ograniczyć do minimum koszty utrzymywania rezerw. W osiągnięciu tych celów pomaga także zarządzanie ryzykiem, obejmujące kontrolowanie poziomu narażenia na ryzyko finansowe.

EBC jest również bezpośrednio odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem związanym ze swoimi portfelami inwestycyjnymi, w tym portfelami rezerw dewizowych i funduszy własnych. Zarządzanie ryzykiem finansowym ponoszonym przez EBC i monitorowanie tego ryzyka (czym zajmuje się sam EBC lub działające w jego imieniu krajowe banki centralne z Eurosystemu) dotyczy ryzyka rynkowego, kredytowego i płynnościowego. Obejmuje cztery rodzaje działań:

  • wyznaczanie limitów ryzyka kredytowego i rynkowego
  • zapewnienie zgodności z odpowiednimi wymogami
  • pomiar wielkości narażenia na ryzyko i wyników w zakresie zarządzania nim oraz odnośną sprawozdawczość
  • strategiczną alokację aktywów.

Kluczowym elementem działalności inwestycyjnej EBC jest niezależna sprawozdawczość w zakresie ryzyka i wyników. Żeby uniknąć potencjalnego konfliktu interesów, za ryzyko finansowe związane z zarządzaniem portfelami odpowiada Dyrekcja ds. Zarządzania Ryzykiem, która podlega bezpośrednio Zarządowi.

Wszystkie strony w tej sekcji