Menu

Rezerwy dewizowe i fundusze własne

Dzięki rezerwom dewizowym Europejski Bank Centralny ma wystarczające zasoby płynności, by w razie potrzeby móc przeprowadzić operacje walutowe. Rezerwy te zostały utworzone z aktywów przekazanych przez krajowe banki centralne strefy euro z chwilą rozpoczęcia trzeciego etapu unii gospodarczej i walutowej 1 stycznia 1999.

Zarządzając rezerwami dewizowymi, EBC stosuje następujące kryteria (według ważności): płynność, bezpieczeństwo i zwrot z inwestycji.

W skład portfela rezerw dewizowych EBC wchodzą: dolary amerykańskie, jeny japońskie, juany chińskie (CNY), złoto i specjalne prawa ciągnienia. Struktura rezerw zmienia się w czasie zależnie od aktualnej wartości rynkowej zainwestowanych aktywów oraz prowadzonych przez EBC operacji w walutach obcych i złocie.

Zarządzaniem rezerwami w dolarach amerykańskich, jenach japońskich i juanach chińskich zajmuje się EBC oraz – w jego imieniu – zainteresowane krajowe banki centralne. Działania operacyjne w tym zakresie krajowe banki centralne mogą prowadzić wspólnie. Zazwyczaj krajowe banki centralne zarządzają – samodzielnie bądź wspólnie – jednym tylko portfelem dolarowym lub jenowym, działając jako przedstawiciele EBC.

Przy sprzedaży złota EBC ściśle przestrzega Umowy banków centralnych w sprawie złota oraz wspólnego oświadczenia w sprawie złota, których jest sygnatariuszem (zob. link do komunikatów prasowych).

Aktualne dane dotyczące oficjalnych aktywów rezerwowych znajdują się na stronie Template on international reserves and foreign currency liquidity.

Więcej informacji na temat rezerw międzynarodowych można znaleźć na stronie Statistics on international reserves.

Akty prawne

Akty prawne EBC dotyczące rezerw dewizowych, w wersji opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, są dostępne w serwisie internetowym EBC w części Akty prawne.

Komunikaty prasowe

Komunikaty prasowe dotyczące sprzedaży złota przez EBC oraz wspólne oświadczenie w sprawie złota są dostępne w serwisie internetowym EBC w części Media.

Źródło zewnętrzne

Wytyczne MFW dotyczące zarządzania rezerwami dewizowymi (20 września 2001)

Fundusze własne EBC mają generować dochody na pokrycie jego kosztów operacyjnych.

Środki z portfela funduszy własnych są inwestowane w aktywa denominowane w euro według kryterium maksymalizacji zysków, z zastrzeżeniem określonych limitów ryzyka.

Na portfel ten składają się:

  • zainwestowane środki będące odpowiednikiem opłaconego kapitału EBC;
  • kwoty znajdujące się w danej chwili w ogólnym funduszu rezerwowym;
  • rezerwa celowa na ryzyko kursowe, stopy procentowej i zmian ceny złota.
Stan na koniec 2018 (w mld EUR)
Portfel funduszy własnych EBC (wartość rynkowa) 20,5
Szczegółowe dane przedstawia roczne sprawozdanie finansowe EBC, publikowane jako część Raportu Rocznego.

Odpowiednia alokacja rezerw dewizowych i efektywne zarządzanie nimi pomagają uzyskać płynność potrzebną do wykonywania zadań polityki pieniężnej, a przy tym pozwalają ograniczyć do minimum koszty utrzymywania rezerw. Do osiągnięcia tych celów służy także zarządzanie ryzykiem, które obejmuje kontrolowanie poziomu ryzyka finansowego.

EBC jest również bezpośrednio odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem związanym ze swoimi portfelami inwestycyjnymi, w tym rezerw dewizowych i funduszy własnych. Zarządzanie ryzykiem finansowym ponoszonym przez EBC i monitorowanie tego ryzyka (czym zajmuje się sam EBC lub działające w jego imieniu krajowe banki centralne Eurosystemu) dotyczy ryzyka rynkowego, kredytowego i płynności i obejmuje cztery rodzaje działań:

  • wyznaczanie limitów ryzyka kredytowego i rynkowego,
  • zapewnienie zgodności z odpowiednimi wymogami,
  • pomiar i przekazywanie wielkości narażenia na ryzyko i wyników w zakresie zarządzania nim,
  • strategiczną alokację aktywów.

Kluczowym elementem działalności inwestycyjnej EBC jest niezależna sprawozdawczość w zakresie ryzyka i wyników. Aby uniknąć konfliktu interesów, za ryzyko finansowe związane z zarządzaniem portfelem odpowiada Dyrekcja ds. Zarządzania Ryzykiem, podlegająca bezpośrednio Zarządowi.