Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Συναλλαγματικά διαθέσιμα και ίδια κεφάλαια

Συναλλαγματικά διαθέσιμα

Τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της ΕΚΤ εξασφαλίζουν ότι η ΕΚΤ διαθέτει επαρκή ρευστότητα για τη διενέργεια πράξεων συναλλάγματος, εφόσον χρειαστεί. Αρχικά συγκροτήθηκαν από τα συναλλαγματικά διαθέσιμα που μεταβίβασαν οι ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ κατά την έναρξη του Τρίτου Σταδίου της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, την 1η Ιανουαρίου 1999.

Οι στόχοι της διαχείρισης των συναλλαγματικών διαθεσίμων της ΕΚΤ είναι, κατά σειρά σπουδαιότητας, η ρευστότητα, η ασφάλεια και οι αποδόσεις.

Το χαρτοφυλάκιο συναλλαγματικών διαθεσίμων της ΕΚΤ αποτελείται από δολάρια ΗΠΑ, γιεν Ιαπωνίας, γιουάν Κίνας, χρυσό και ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα. Η σύνθεση των διαθεσίμων αλλάζει με την πάροδο του χρόνου, αντανακλώντας τις μεταβολές της αγοραίας αξίας των επενδεδυμένων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και τις συναλλαγές της ΕΚΤ σε ξένο νόμισμα και χρυσό.

Η διαχείριση των διαθεσίμων σε δολάρια ΗΠΑ, γιεν Ιαπωνίας και γιουάν Κίνας γίνεται από την ΕΚΤ και από επιλεγμένες ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ (που ενεργούν ως εντολοδόχοι της ΕΚΤ) οι οποίες επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτή τη δραστηριότητα. Οι ΕθνΚΤ μπορούν να επιλέξουν να μοιράζονται τις λειτουργικές δραστηριότητές τους για τη διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της ΕΚΤ με άλλες ΕθνΚΤ. Κάθε ΕθνΚΤ ή ομάδα ΕθνΚΤ συνήθως διαχειρίζεται μέρος των συναλλαγματικών διαθεσίμων της ΕΚΤ είτε από το χαρτοφυλάκιο των δολαρίων ΗΠΑ είτε από το χαρτοφυλάκιο των γιεν Ιαπωνίας, ως εντολοδόχος της ΕΚΤ.

Η ΕΚΤ πραγματοποιεί πωλήσεις χρυσού στο πλαίσιο της συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για τον χρυσό (Central Bank Gold Agreement) και της κοινής δήλωσης για τον χρυσό (Joint Statement on Gold) (βλ. παρακάτω τον σύνδεσμο προς τα δελτία Τύπου). Η ΕΚΤ έχει συνυπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες.

Για τα πιο πρόσφατα στοιχεία σχετικά με τα επίσημα συναλλαγματικά διαθέσιμα, βλ. Template on international reserves and foreign currency liquidity.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διεθνή διαθέσιμα, βλ. Statistics on international reserves.

Συναφείς νομικές πράξεις

Οι νομικές πράξεις της ΕΚΤ για τα συναλλαγματικά διαθέσιμα, όπως δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατίθενται στην ενότητα «Νομικό πλαίσιο» του δικτυακού τόπου της ΕΚΤ.

Σχετικά δελτία Τύπου

Τα δελτία Τύπου που αφορούν τις πωλήσεις χρυσού από την ΕΚΤ και η κοινή δήλωση για τον χρυσό (Joint Statement on Gold) δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ, στην ενότητα Ενημέρωση.

Εξωτερική σύνδεση

IMF guidelines for foreign exchange reserve management (20 Σεπτεμβρίου 2001)

Ίδια κεφάλαια

Τα ίδια κεφάλαια αποφέρουν στην ΕΚΤ εισόδημα που της επιτρέπει να καλύπτει τις λειτουργικές της δαπάνες.

Το χαρτοφυλάκιο αυτό επενδύεται σε περιουσιακά στοιχεία εκφρασμένα σε ευρώ με στόχο τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων, με την επιφύλαξη των ορίων που επιβάλλονται ως προς τον κίνδυνο.

Τα ίδια κεφάλαια της ΕΚΤ αποτελούνται από:

  • το επενδεδυμένο κεφάλαιο που αντιστοιχεί στο καταβεβλημένο κεφάλαιο της ΕΚΤ,
  • τα εκάστοτε τηρούμενα ποσά στο γενικό αποθεματικό της,
  • προβλέψεις έναντι συναλλαγματικού κινδύνου, κινδύνου επιτοκίου και κινδύνου τιμής χρυσού.
Ποσό στο τέλος του 2018 (σε δισεκ. ευρώ)
Χαρτοφυλάκιο ιδίων κεφαλαίων της ΕΚΤ (αγοραία τιμή) 20,5
Ετήσια Έκθεση

Διαχείριση κινδύνου

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. τους ετήσιους λογαριασμούς της ΕΚΤ που συμπεριλαμβάνονται στην Ετήσια Έκθεση.

Η αποτελεσματική κατανομή και διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων ενισχύει τη ρευστότητα που είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων πολιτικής, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιεί το κόστος της τήρησης των διαθεσίμων. Η διαχείριση κινδύνου μπορεί να συμβάλει στους στόχους αυτούς μέσω της διαχείρισης και του ελέγχου της έκθεσης σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους.

Η ΕΚΤ είναι άμεσα υπεύθυνη για τη διαχείριση των κινδύνων που προκύπτουν από τα χαρτοφυλάκιά της, συμπεριλαμβανομένου του χαρτοφυλακίου συναλλαγματικών διαθεσίμων και του χαρτοφυλακίου ιδίων κεφαλαίων. Η διαχείριση και η παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων που αναλαμβάνει η ΕΚΤ - είτε απευθείας είτε μέσω των ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος που ενεργούν για λογαριασμό της - καλύπτει τους τομείς του κινδύνου αγοράς, του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου ρευστότητας και αφορά τέσσερις βασικούς τομείς ευθύνης:

  • τον καθορισμό ορίων πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου αγοράς,
  • τη συμμόρφωση,
  • τη μέτρηση της έκθεσης σε κινδύνους, την υποβολή σχετικών στοιχείων και τις σχετικές επιδόσεις,
  • τη στρατηγική κατανομή περιουσιακών στοιχείων.

Η ανεξάρτητη υποβολή στοιχείων για τους κινδύνους και τις επιδόσεις αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του επενδυτικού πλαισίου της ΕΚΤ. Προς αποφυγή ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων, η διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων έχει ανατεθεί στη Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνου, η οποία λογοδοτεί απευθείας στην Εκτελεστική Επιτροπή.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα