Европейски отношения

Увод

Разделът съдържа информация за отношенията на ЕЦБ с други европейски институции и органи. Той също така обяснява структурата и функционирането на икономическия и паричен съюз (ИПС).

Научете повече за допълнителните изисквания за отчетност във връзка със задачите и отговорностите на ЕЦБ по надзора. Уебсайт за банковия надзор

  • ЕЦБ е независима при изпълнението на своя мандат и задачи. Вследствие на това ЕЦБ е обект на строги изисквания за отчетност пред народите на Европа и техните избрани представители - Европейския парламент.
  • На практика ЕЦБ поддържа постоянен диалог с Европейския парламент, основно чрез тримесечните доклади, които председателят на ЕЦБ представя на Комисията по икономически и парични въпроси (ECON), и годишния доклад на ЕЦБ, който председателят на ЕЦБ представя на пленарната сесия на Европейския парламент. Пред комисията ECON се явяват и други членове на Изпълнителния съвет.
  • Освен това ЕЦБ отговаря на писмени въпроси на членове на Европейския парламент, които се публикуват заедно с отговорите на ЕЦБ в Официален вестник на ЕС и в Публикации.

още

  • Създаването на икономически и паричен съюз (ИПС) и въвеждането на еврото могат да бъдат считани за едно от най-големите постижения на европейската интеграция. Процесът на интеграция започва в началото на 50-те години на ХХ век с декларацията „Шуман“ и последвалото създаване на Европейската общност за въглища и стомана от шест европейски държави (виж Основни моменти в европейската интеграция).
  • След подписването на Римските договори през 1957 г., с които се създава Европейската икономическа общност, интеграционният процес се разраства (т.е. присъединяват се повече страни) и се задълбочава (т.е. обхваща повече области на политиката). През 1992 г. държавите членки подписват Договора от Маастрихт, който подготвя почвата за триетапния ИПС (Икономически и паричен съюз). В рамките на ИПС паричната политика и политиката на обменния курс се провеждат на равнище еврозона, докато икономическите политики в голяма степен остават компетентност на държавите членки, към които се прилага Европейската рамка (виж Политическа рамка на ИПС).
  • ЕЦБ е създадена на 1 юни 1998 г. и поема отговорността за единната парична политика на 1 януари 1999 г. Въпреки че ЕЦБ е част от институционалната рамка на ЕС, Договорът ѝ дава специален статут. По-конкретно ЕЦБ е напълно независима (виж Независимост) при изпълнението на своя мандат и задачи.
  • С влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. ЕЦБ става институция на ЕС. Разпоредбата е въведена с цел да увеличи прозрачността на институционалната рамка на ЕС. Тя няма важни последици за функционирането на ЕЦБ или на ЕСЦБ/Евросистемата.
  • ЕЦБ взаимодейства с други европейски институции и органи поради редица икономически, функционални и правни причини. По-конкретно ЕЦБ има връзки с Европейския съвет, Съвета на ЕС (Екофин) и Еврогрупата, както и с техните разнообразни подготвителни комитети (като например Икономическия и финансов комитет и Комитета за икономическа политика), с Европейския парламент, Комисията, Европейската сметна палата и Съда на Европейския съюз (виж Европейско сътрудничество).