Ryšiai Europoje

Įvadas

Šioje dalyje pateikiama informacija apie ECB santykius su kitomis Europos institucijomis bei organais ir aiškinama apie ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) struktūrą ir veikimą.

Sužinokite daugiau apie atskaitomybės reikalavimus, susijusius su ECB pavestais priežiūros uždaviniais Bankų priežiūrai skirta interneto svetainė

  • ECB savo įgaliojimus ir uždavinius vykdo nepriklausomai, todėl jam taikomi griežti reikalavimai dėl atskaitomybės Europos žmonėms ir jų išrinktiems atstovams – Europos Parlamentui.
  • ECB palaiko nuolatinį dialogą su Europos Parlamentu. ECB pirmininkas kas ketvirtį teikia ataskaitas Europos Parlamento Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui (ECON), o Europos Parlamento plenariniame posėdyje pristato ECB metų ataskaitą. Kiti Vykdomosios valdybos nariai taip pat vyksta į šio komiteto posėdžius.
  • ECB atsako į Europos Parlamento narių raštu pateiktus klausimus, kurie kartu su ECB atsakymais skelbiami ES oficialiajame leidinyje ir ECB svetainės dalyje Publications.

Daugiau

  • Ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) sukūrimas ir euro įvedimas gali būti laikomi vienais iš didžiausių Europos integracijos laimėjimų. Integracijos procesas prasidėjo 6 dešimtmečio pradžioje, paskelbus Šumano deklaraciją ir šešioms Europos šalims sukūrus Europos anglių ir plieno bendriją (žr. Pagrindiniai Europos integracijos įvykiai).
  • 1957 m. pasirašius Romos sutartis, kuriomis sukurta Europos ekonominė bendrija, integracijos procesas paspartėjo – prisijungė daugiau šalių ir įtraukta daugiau politikos sričių. 1992 m. valstybės narės pasirašė Mastrichto sutartį, kuri padėjo pamatus EPS sukūrimui trimis etapais (žr. Ekonominė ir pinigų sąjunga). EPS pinigų politika ir valiutos kurso politika vykdoma euro zonos lygmeniu, o ekonominė politika tebėra daugiausia valstybių narių kompetencija, įgyvendinama pagal Europos politikos sistemą (žr. EPS politikos sistema).
  • 1998 m. birželio 1 d. įsteigtas ECB 1999 m. sausio 1 d. tapo atsakingas už bendrą pinigų politiką. Kadangi ECB tapo ES institucinės sistemos dalimi, Sutartimi jam suteiktas specialus statusas – vykdydamas savo įgaliojimus ir uždavinius ECB yra visiškai nepriklausomas (žr. Nepriklausomumas).
  • 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, ECB tapo ES institucija. Šia nuostata siekta sustiprinti ES institucinės sistemos skaidrumą. Jos įgyvendinimas neturėjo jokios įtakos ECB, ECBS ar Eurosistemos veiklai.
  • ECB bendradarbiauja su kitomis Europos institucijomis ir organais dėl įvairių ekonominių, funkcinių ir teisinių priežasčių. Visų pirma ECB palaiko ryšius su Europos Vadovų Taryba, ES Taryba (ECOFIN taryba), Euro grupe ir įvairiais jų parengiamaisiais komitetais (pavyzdžiui, Ekonomikos ir finansų komitetu ir Ekonominės politikos komitetu), Europos Parlamentu, Komisija, Europos Audito Rūmais ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismu (žr. Europos bendradarbiavimas).