Evropské vztahy

Úvod

Tento oddíl obsahuje informace o vztazích ECB s dalšími evropskými orgány a subjekty. Dále také vysvětluje strukturu a fungování Hospodářské a měnové unie (HMU).

Získejte více informací o dalších požadavcích na odpovědnost v souvislosti s úkoly a povinnostmi ECB v oblasti dohledu na internetových stránkách bankovního dohledu

  • ECB je při výkonu svého mandátu a plnění svých úkolů nezávislá. V důsledku toho podléhá přísným požadavkům na poskytování informací a předkládání zpráv Evropanům a jejich zvoleným zástupcům v Evropském parlamentu.
  • V praxi udržuje ECB pravidelný dialog s Evropským parlamentem, a to především během slyšení prezidenta ECB konaných čtyřikrát ročně před Výborem pro hospodářské a měnové záležitosti (ECON) a dále také na plenárním zasedání Evropského parlamentu, kde prezident ECB představuje Výroční zprávu ECB. Před tento výbor předstupují také další členové Výkonné rady.
  • ECB dále odpovídá na písemné otázky předložené poslanci Evropského parlamentu, které jsou společně s odpověďmi ECB zveřejňovány v Úředním věstníku EU a v publikacích.

více

  • Vytvoření Hospodářské a měnové unie (HMU) a zavedení eura lze považovat za jeden z největších úspěchů evropské integrace. Integrační proces byl zahájen počátkem 50. let, kdy po zveřejnění tzv. Schumanova plánu založilo šest evropských zemí Evropské společenství uhlí a oceli (viz nejdůležitější data evropské integrace).
  • Poté, co byly v roce 1957 podepsány Římské smlouvy, na jejichž základě vzniklo Evropské hospodářské společenství, byl integrační proces rozšířen (tzn. přistoupily další země) a prohlouben (tzn. bylo zahrnuto více politik). V roce 1992 podepsaly členské státy Maastrichtskou smlouvu, která připravila podmínky pro HMU ve třech fázích (Hospodářská a měnová unie). V rámci HMU je na úrovni eurozóny prováděna měnová politika a kurzová politika, zatímco hospodářské politiky zůstaly z větší části v pravomoci členských států, přičemž podléhají evropskému rámci (viz rámec politiky HMU).
  • ECB byla založena 1. června 1998 a odpovědnost za jednotnou měnovou politiku převzala 1. ledna 1999. ECB je pevně zakotvena v institucionálním rámci EU, její zvláštní status je upraven ve Smlouvě. Především je ECB při výkonu svého mandátu a svých úkolů plně nezávislá (viz nezávislost).
  • Poté, co 1. prosince 2009 vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, se ECB stala orgánem EU. Toto ustanovení bylo zavedeno v zájmu zvýšení transparentnosti institucionálního rámce EU a pro ECB nebo ESCB/Eurosystém
  • nemá žádné významné provozní důsledky.
  • ECB spolupracuje s ostatními evropskými orgány a institucemi z celé řady hospodářských, funkčních a právních důvodů. ECB udržuje vztahy především s Evropskou radou, Radou EU (ECOFIN) a Euroskupinou a dále také s jejich jednotlivými přípravnými výbory (např. Hospodářským a finančním výborem a Výborem pro hospodářskou politiku), s Evropským parlamentem, Komisí, Evropským účetním dvorem a Evropským soudním dvorem (viz evropská spolupráce).