Europæiske relationer

Indledning

Denne sektion indeholder oplysninger om ECB's relationer til andre EU-institutioner og -organer. Desuden gøres der rede for Den Økonomiske og Monetære Unions (ØMU) struktur og funktion.

Nærmere oplysninger om yderligere krav om ansvarlighed i relation til ECB's tilsynsopgaver og -ansvar Banktilsynets websted

  • ECB er uafhængig i udførelsen af sit mandat og sine opgaver. Derfor er ECB underlagt strenge krav om rapportering til Europas befolkninger og deres valgte repræsentanter, nemlig Europa-Parlamentet.
  • I praksis er ECB i løbende dialog med Europa-Parlamentet, primært via de kvartalsvise høringer af ECB's formand i Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg (ECON) og hans fremlæggelse af ECB's årsberetning på et plenarmøde i Europa-Parlamentet. Andre direktionsmedlemmer høres også af ECON.
  • Desuden besvarer ECB skriftlige spørgsmål fra parlamentsmedlemmerne, som sammen med ECB's svar offentliggøres i EU-Tidende og under Publications.

mere

  • Oprettelsen af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) og indførelsen af euro er nok en af de største bedrifter inden for europæisk integration. Integrationsprocessen startede i begyndelsen af 1950'erne med "Schuman-erklæringen" og den efterfølgende oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, der bestod af seks europæiske lande (se Milepæle i europæisk integration).
  • Efter undertegnelsen af Romtraktaten i 1957, hvorved Det Europæiske Økonomiske Fællesskab blev oprettet, blev integrationsprocessen udvidet (flere lande kom til) og uddybet (flere politikområder blev inddraget). I 1992 underskrev medlemslandene Maastrichttraktaten, der banede vejen for ØMU i tre faser (Den Økonomiske og Monetære Union). Inden for ØMU føres pengepolitikken og valutakurspolitikken på euroområdeniveau, mens de økonomiske politikker stort set er forblevet medlemsstaternes ansvarsområde, men underlagt europæiske rammer (se ØMU's politiske ramme).
  • ECB blev oprettet den 1. juni 1998 og overtog ansvaret for den fælles pengepolitik den 1. januar 1999. ECB er fuldt integreret i EU's institutionelle rammer, men har en særlig status i henhold til traktaten. ECB er bl.a. helt uafhængig (se uafhængighed) i udførelsen af sit mandat og sine opgaver.
  • Da Lissabontraktaten trådte i kraft den 1. december 2009, blev ECB en EU-institution. Dette skete for at gøre EU's institutionelle rammer mere gennemsigtige, men har ingen større konsekvenser for ECB eller ESCB/Eurosystemet.
  • ECB's samspil med andre EU-institutioner og -organer bunder i forskellige økonomiske, funktionelle og juridiske forhold. ECB har bl.a. forbindelser til Det Europæiske Råd, Rådet (Ecofin-Rådet) og Eurogruppen samt disse organers forskellige forberedende udvalg (fx Det Økonomiske og Finansielle Udvalg og Udvalget for Økonomisk Politik), Europa-Parlamentet, Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret og Den Europæiske Unions Domstol (se Europæisk samarbejde).