Menu

Europeiska unionen

Albanien

Landet ej medlem i EU

Österrike

EU-medlem med euro som valuta

EU-medlem sedan 1995

Euro sedan 1999 (kontanter sedan 2002)

Bosnien och Hercegovina

Landet ej medlem i EU

Belgien

EU-medlem med euro som valuta

Grundande EU-medlem 1957

Euro sedan 1999 (kontanter sedan 2002)

Bulgarien

EU-medlem med annan valuta än euro

EU-medlem sedan 2007

Schweiz

Landet ej medlem i EU

Cypern

EU-medlem med euro som valuta

EU-medlem sedan 2004

Euro sedan 2008

Tjeckien

EU-medlem med annan valuta än euro

EU-medlem sedan 2004

Tyskland

EU-medlem med euro som valuta

Grundande EU-medlem 1957

Euro sedan 1999 (kontanter sedan 2002)

Danmark

EU-medlem med annan valuta än euro

EU-medlem sedan 1973

Estland

EU-medlem med euro som valuta

EU-medlem sedan 2004

Euro sedan 2011

Spanien

EU-medlem med euro som valuta

EU-medlem sedan 1986

Euro sedan 1999 (kontanter sedan 2002)

Finland

EU-medlem med euro som valuta

EU-medlem sedan 1995

Euro sedan 1999 (kontanter sedan 2002)

Frankrike

EU-medlem med euro som valuta

Grundande EU-medlem 1957

Euro sedan 1999 (kontanter sedan 2002)

Storbritannien

EU-medlem med annan valuta än euro

EU-medlem sedan 1973

Grekland

EU-medlem med euro som valuta

EU-medlem sedan 1981

Euro sedan 2001 (kontanter sedan 2002)

Kroatien

EU-medlem med annan valuta än euro

EU-medlem sedan 2013

Ungern

EU-medlem med annan valuta än euro

EU-medlem sedan 2004

Irland

EU-medlem med euro som valuta

EU-medlem sedan 1973

Euro sedan 1999 (kontanter sedan 2002)

Island

Landet ej medlem i EU

Italien

EU-medlem med euro som valuta

Grundande EU-medlem 1957

Euro sedan 1999 (kontanter sedan 2002)

Liechtenstein

Landet ej medlem i EU

Litauen

EU-medlem med euro som valuta

EU-medlem sedan 2004

Euro sedan 2015

Luxemburg

EU-medlem med euro som valuta

Grundande EU-medlem 1957

Euro sedan 1999 (kontanter sedan 2002)

Lettland

EU-medlem med euro som valuta

EU-medlem sedan 2004

Euro sedan 2014

Monaco

Landet ej medlem i EU

Montenegro

Landet ej medlem i EU

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

Landet ej medlem i EU

Malta

EU-medlem med euro som valuta

EU-medlem sedan 2004

Euro sedan 2008

Nederländerna

EU-medlem med euro som valuta

Grundande EU-medlem 1957

Euro sedan 1999 (kontanter sedan 2002)

Norge

Landet ej medlem i EU

Polen

EU-medlem med annan valuta än euro

EU-medlem sedan 2004

Portugal

EU-medlem med euro som valuta

EU-medlem sedan 1986

Euro sedan 1999 (kontanter sedan 2002)

Rumänien

EU-medlem med annan valuta än euro

EU-medlem sedan 2007

Sverige

EU-medlem med annan valuta än euro

EU-medlem sedan 1995

Slovenien

EU-medlem med euro som valuta

EU-medlem sedan 2004

Euro sedan 2007

Slovakien

EU-medlem med euro som valuta

EU-medlem sedan 2004

Euro sedan 2009

San Marino

Landet ej medlem i EU

Serbien

Landet ej medlem i EU

 

Milstolpar på vägen mot europeisk integration (1950-2014)

The Treaty of Amsterdam, signed in October 1997

Efter andra världskriget var politiker i flera europeiska länder övertygade om att det enda sättet att undvika krig i Europa var att förena länderna ekonomiskt och politiskt.


1950
Den franske utrikesministern Robert Schuman föreslår att kol- och stålindustrierna i västra Europa integreras.
1951
Sex länder grundar Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG): Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Västtyskland. År 2002, efter 50 år, upphör som planerat EKSG-fördraget att gälla.
1957
Romfördragen undertecknas och därmed skapas Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) och Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG). Medlemsstaternas mål är att ta bort handels- och tullbarriärer mellan sina länder och skapa en gemensam marknad.
1967
De tre europeiska gemenskapernas (ESKG, EEG och Euratom) institutioner slås ihop. Tre nya institutioner bildas: Europeiska kommissionen, ministerrådet och Europaparlamentet.
1970
Efter ett beslut av Europeiska rådet (EEG-medlemsstaternas stats- eller regeringschefer) 1969, lägger Wernerrapporten fram den första modellen för en ekonomisk och monetär union bestående av EEG:s dåvarande sex medlemsstater. Av olika anledningar misslyckas planen i början av 1970-talet.
1973
Danmark, Irland och Storbritannien blir medlemmar i Europeiska ekonomiska gemenskapen. EEG har nu nio medlemsstater.
1979
Regeringarna och centralbankerna i de nio medlemsstaterna skapar Europeiska monetära systemet (EMS). Dess viktigaste element är växelkursmekanismen (ERM), som inför fasta men justerbara växelkurser mellan de deltagande ländernas valutor.
1981
Grekland blir medlem i Europeiska ekonomiska gemenskapen.
1986
Spanien och Portugal blir medlemmar i Europeiska ekonomiska gemenskapen.
1986
Idén om en ekonomisk och monetär union återupptas i Europeiska enhetsakten.
1988
Europeiska rådet bekräftade målet att upprätta en ekonomisk och monetär union. En expertkommitté, ledd av Europeiska kommissionens ordförande Jacques Delors, undersöker hur den skulle kunna genomföras. I Delorsrapporten föreslås en övergång i tre etapper.
1989
Förhandlingarna om fördraget om Europeiska unionen inleds. Detta fördrag upprättar Europeiska unionen (EU) och ändrar fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen. Det innehåller särskilt bestämmelser om införande av EMU och hur Europeiska centralbanken ska upprättas. Det kallas i allmänhet för "Maastrichtfördraget".
1992
Maastrichtfördraget undertecknas. I fördraget introduceras en ny form av samarbete mellan medlemsstaternas regeringar, t.ex. inom försvars-, rätts- och inrikesområdena. Genom att lägga detta samarbete mellan regeringarna till det existerande gemenskapssystemet skapar Maastrichtfördraget Europeiska unionen.
1993
Maastrichtfördraget träder i kraft den 1 november efter att ha ratificerats av samtliga 12 medlemsstater.
1995
Finland, Sverige och Österrike blir medlemmar av Europeiska unionen.
1990-99
Ekonomisk och monetär union införs i tre etapper.
2002
Eurosedlar och euromynt införs.
2004
Cypern, Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien och Slovenien går med i EU den 1 maj 2004.
2007
Bulgarien och Rumänien blir medlemmar i Europeiska unionen den 1 januari.
2009
Den 1 december träder Lissabonfördraget i kraft.
2011
Tre nya europeiska finansiella tillsynsmyndigheter börjar sin verksamhet: Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. De samarbetar med Europeiska systemrisknämnden som också grundades 2011 för att säkerställa finansiell stabilitet och förbättra EU:s ramverk för övervakning.
2013
Kroatien blir medlem i Europeiska unionen den 1 juli.
2014
ECB inleder tillsynsverksamheten för banker i de medlemsstater som deltar i den gemensamma tillsynsmekanismen Webbplats om banktillsyn
2020
Storbritannien träder ut ur Europeiska unionen.
För mer information, se Europeiska unionens webbplats.