Menu

DEN EUROPÆISKE UNION

Albanien

Ikke-EU-land

Østrig

EU-medlem, der anvender euroen

EU-medlem siden 1995

Euro siden 1999 (kontanter siden 2002)

Bosnien-Hercegovina

Ikke-EU-land

Belgien

EU-medlem, der anvender euroen

Stiftende medlem af EU i 1957

Euro siden 1999 (kontanter siden 2002)

Bulgarien

EU-medlem, der ikke anvender euroen

EU-medlem siden 2007

Schweiz

Ikke-EU-land

Cypern

EU-medlem, der anvender euroen

EU-medlem siden 2004

Euro siden 2008

Tjekkiet

EU-medlem, der ikke anvender euroen

EU-medlem siden 2004

Tyskland

EU-medlem, der anvender euroen

Stiftende medlem af EU i 1957

Euro siden 1999 (kontanter siden 2002)

Danmark

EU-medlem, der ikke anvender euroen

EU-medlem siden 1973

Estland

EU-medlem, der anvender euroen

EU-medlem siden 2004

Euro siden 2011

Spanien

EU-medlem, der anvender euroen

EU-medlem siden 1986

Euro siden 1999 (kontanter siden 2002)

Finland

EU-medlem, der anvender euroen

EU-medlem siden 1995

Euro siden 1999 (kontanter siden 2002)

Frankrig

EU-medlem, der anvender euroen

Stiftende medlem af EU i 1957

Euro siden 1999 (kontanter siden 2002)

Storbritannien

EU-medlem, der ikke anvender euroen

EU-medlem siden 1973

Grækenland

EU-medlem, der anvender euroen

EU-medlem siden 1981

Euro siden 2001 (kontanter siden 2002)

Kroatien

EU-medlem, der ikke anvender euroen

EU-medlem siden 2013

Ungarn

EU-medlem, der ikke anvender euroen

EU-medlem siden 2004

Irland

EU-medlem, der anvender euroen

EU-medlem siden 1973

Euro siden 1999 (kontanter siden 2002)

Island

Ikke-EU-land

Italien

EU-medlem, der anvender euroen

Stiftende medlem af EU i 1957

Euro siden 1999 (kontanter siden 2002)

Liechtenstein

Ikke-EU-land

Litauen

EU-medlem, der anvender euroen

EU-medlem siden 2004

Euro siden 2015

Luxembourg

EU-medlem, der anvender euroen

Stiftende medlem af EU i 1957

Euro siden 1999 (kontanter siden 2002)

Letland

EU-medlem, der anvender euroen

EU-medlem siden 2004

Euro siden 2014

Monaco

Ikke-EU-land

Montenegro

Ikke-EU-land

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

Ikke-EU-land

Malta

EU-medlem, der anvender euroen

EU-medlem siden 2004

Euro siden 2008

Holland

EU-medlem, der anvender euroen

Stiftende medlem af EU i 1957

Euro siden 1999 (kontanter siden 2002)

Norge

Ikke-EU-land

Polen

EU-medlem, der ikke anvender euroen

EU-medlem siden 2004

Portugal

EU-medlem, der anvender euroen

EU-medlem siden 1986

Euro siden 1999 (kontanter siden 2002)

Rumænien

EU-medlem, der ikke anvender euroen

EU-medlem siden 2007

Sverige

EU-medlem, der ikke anvender euroen

EU-medlem siden 1995

Slovenien

EU-medlem, der anvender euroen

EU-medlem siden 2004

Euro siden 2007

Slovakiet

EU-medlem, der anvender euroen

EU-medlem siden 2004

Euro siden 2009

San Marino

Ikke-EU-land

Serbien

Ikke-EU-land

 

Milepæle i europæisk integration (1950-2014)

The Treaty of Amsterdam, signed in October 1997

Efter 2. verdenskrig var politikere i flere europæiske lande af den overbevisning, at det kun ville være muligt at forhindre en fremtidig krig i Europa, hvis landene sluttede sig sammen økonomisk og politisk.


1950
Den franske udenrigsminister Robert Schuman foreslår en integration af Vesteuropas kul- og stålindustrier.
1951
Seks lande opretter Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF): Belgien, Frankrig, Holland, Italien, Luxembourg og Vesttyskland. EKSF-traktaten udløber som aftalt efter 50 år i 2002.
1957
Rom-traktaterne underskrives, og herved oprettes Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom) og Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF). Det er medlemslandenes mål at fjerne handels- og toldbarrierer mellem landene og at etablere et fælles marked.
1967
Institutionerne i de tre europæiske fællesskaber (EKSF, EØF og Euratom) sluttes sammen. Tre nye institutioner oprettes: Europa-Kommissionen, Ministerrådet og Europa-Parlamentet.
1970
På baggrund af en beslutning truffet i 1969 af Det Europæiske Råd (dvs. EØF-landenes stats- og regeringschefer) fastlægger Werner-rapporten den første plan for en økonomisk og monetær union mellem de daværende seks EØF-lande. Af flere grunde mislykkes planen i begyndelsen af 1970'erne.
1973
Danmark, Irland og Storbritannien bliver medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF), som herefter har ni medlemslande.
1979
Regeringerne og centralbankerne i de ni medlemslande opretter Det Europæiske Monetære System (EMS), hvis centrale element er valutakursmekanismen (ERM), som medfører, at der indføres faste, men justerbare kurser mellem deltagerlandenes valutaer.
1981
Grækenland bliver medlem af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF).
1986
Portugal og Spanien bliver medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF).
1986
Ideen om en økonomisk og monetær union tages op igen i Den Europæiske Fællesakt.
1988
Det Europæiske Råd bekræfter, at det er målet at gennemføre Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU). En ekspertkomite med den daværende formand for Europa-Kommissionen, Jacques Delors, i spidsen undersøger, hvordan ØMU kan realiseres. Ekspertkomiteens rapport (Delors-rapporten) indeholder et forslag om en overgangsproces i tre faser.
1989
Forhandlinger om Traktaten om Den Europæiske Union indledes. Ved denne traktat oprettes Den Europæiske Union (EU), og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab ændres. Traktaten indeholder bl.a. bestemmelser om igangsættelsen af ØMU og oprettelsen af Den Europæiske Centralbank, og den kaldes i daglig tale Maastrichttraktaten.
1992
Maastrichttraktaten underskrives. Med denne traktat indføres nye former for samarbejde mellem medlemslandenes regeringer – fx om forsvarspolitik og om retlige og indre anliggender. Ved at føje dette samarbejde på tværs af regeringerne til det eksisterende "Fællesskabs"-system opretter Maastrichttraktaten Den Europæiske Union (EU).
1993
Maastrichttraktaten træder i kraft den 1. november efter at være blevet ratificeret af alle 12 medlemslande.
1995
Finland, Sverige og Østrig bliver medlemmer af Den Europæiske Union.
1990-99
Den Økonomiske og Monetære Union gennemføres i tre faser.
2002
Eurosedler og -mønter indføres.
2004
Cypern, Tjekkiet, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet og Slovenien bliver medlemmer af Den Europæiske Union den 1. maj.
2007
Bulgarien og Rumænien bliver medlem af Den Europæiske Union den 1. januar.
2009
Lissabontraktaten træder i kraft den 1. december.
2011
Tre nye EU-finanstilsynsmyndigheder begynder deres virke, dvs. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed. De skal sammen med Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (European Systemic Risk Board, ESRB), der også blev grundlagt i 2011, arbejde sammen om at sikre finansiel stabilitet og forbedre EU's tilsynsrammer.
2013
Kroatien bliver medlem af Den Europæiske Union den 1. juli.
2014
ECB overtager tilsynsopgaverne fuldt ud og påtager sig det fulde tilsynsansvar for bankerne i de EU-lande, der deltager i Den Fælles Tilsynsmekanisme Banktilsynets websted
2020
Storbritannien træder ud af Den Europæiske Union.
Nærmere oplysninger findes på Den Europæiske Unions websted.