Európska únia

 

Míľniky európskej integrácie (1950 – 2014)

The Treaty of Amsterdam, signed in October 1997

Po skončení druhej svetovej vojny politici niekoľkých európskych krajín dospeli k záveru, že jediným spôsobom, ako zabrániť ďalšej vojne v Európe, je krajiny hospodársky a politicky zjednotiť.


1950
Francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman navrhuje zjednotenie uhoľného a oceliarskeho priemyslu v západnej Európe.
1951
Šesť krajín zakladá Európske spoločenstvo uhlia a ocele (ESUO): Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko a Taliansko. V roku 2002 po 50 rokoch podľa plánu končí platnosť Zmluvy o ESUO.
1957
Podpísanie Rímskych zmlúv, ktoré zakladajú Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (EURATOM) a Európske hospodárske spoločenstvo (EHS). Cieľom členských štátov je odstrániť obchodné a colné prekážky medzi členmi spoločenstva a vytvoriť spoločný trh.
1967
Zlúčenie inštitúcií troch Európskych spoločenstiev (ESUO, EHS a Euratom). Novými inštitúciami sa stávajú Európska komisia, Rada ministrov a Európsky parlament.
1970
V nadväznosti na rozhodnutie Európskej rady (t. j. hláv štátov a predsedov vlád členských štátov EHS) z roku 1969 Wernerova správa navrhuje prvý koncept hospodárskej a menovej únie zloženej z vtedajších šiestich členských štátov EHS. Tento plán z rôznych dôvodov začiatkom 70. rokov padá.
1973
Do Európskeho hospodárskeho spoločenstva vstupuje Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo. Počet členských štátov EHS sa tak zvyšuje na deväť.
1979
Vlády a centrálne banky deviatich členských štátov vytvárajú Európsky menový systém (EMS). Jeho hlavným prvkom je mechanizmus výmenných kurzov (ERM), ktorý zavádza pevné, ale korigovateľné vzájomné výmenné kurzy mien zúčastnených krajín.
1981
Do Európskeho hospodárskeho spoločenstva vstupuje Grécko.
1986
Do Európskeho hospodárskeho spoločenstva vstupuje Portugalsko a Španielsko.
1986
Oživenie myšlienky hospodárskej a menovej únie v Jednotnom európskom akte.
1988
Európska rada povtrdzuje zámer vytvoriť hospodársku a menovú úniu (HMÚ). Výbor odborníkov pod vedením prezidenta Európskej komisie Jacquesa Delorsa skúma možnosti realizácie HMÚ. Vo svojej správe (Delorsovej správe) navrhuje realizáciu v troch etapách.
1989
Začiatok rokovaní o Zmluve o Európskej únii. Táto zmluva zakladá Európsku úniu (EÚ) a mení a dopĺňa Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva. Obsahuje najmä ustanovenia o vytvorení HMÚ a zriadení Európskej centrálnej banky. Vo všeobecnosti sa označuje ako Maastrichtská zmluva.
1992
Podpísanie Maastrichtskej zmluvy. Maastrichtská zmluva zavádza nové formy spolupráce medzi vládami členských štátov – napr. v oblasti obrany, súdnictva a vnútroštátnych záležitostí. Pridaním medzivládnej spolupráce k existujúcemu systému „spoločenstva“ Maastrichtská zmluva vytvára Európsku úniu.
1993
Maastrichtská zmluva nadobúda účinnosť 1. novembra po ratifikácii vo všetkých dvanástich členských štátoch.
1995
Do Európskej únie vstupuje Fínsko, Rakúsko a Švédsko.
1990-99
Realizácia hospodárskej a menovej únie v troch etapách:
2002
Zavedenie eurových bankoviek a mincí.
2004
Dňa 1. mája do Európskej únie vstupuje Cyprus, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Slovensko a Slovinsko.
2007
Dňa 1. januára do Európskej únie vstupujú Bulharsko a Rumunsko.
2009
Dňa 1. decembra nadobúda účinnosť Lisabonská zmluva.
2011
Svoju činnosť začínajú tri nové európske orgány finančného dohľadu: Európsky orgán pre bankovníctvo, Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy. Spolu s Európskym výborom pre systémové riziká, založeným tiež v roku 2011, zabezpečujú finančnú stabilitu a zdokonaľujú rámec dohľadu EÚ.
2013
Dňa 1. júla do Európskej únie vstupuje Chorvátsko.
2014
ECB v plnej miere preberá úlohy a povinnosti v oblasti dohľadu nad bankami v členských štátoch, ktoré sa zúčastňujú na jednotnom mechanizme dohľadu Bankový dohľad
Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke Európskej únie.