Evropská unie

 

Nejdůležitější data evropské integrace (1950–2014)

The Treaty of Amsterdam, signed in October 1997

Po 2. světové válce jsou politici v několika evropských zemích přesvědčeni, že další válce v Evropě lze předejít jedině tak, že se země hospodářsky a politicky sjednotí.


1950
Francouzský ministr zahraničí Robert Schuman navrhuje spojit uhelný a ocelářský průmysl v západní Evropě.
1951
Zakládajícími členy Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) jsou: Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko a Západní Německo. Po 50 letech v roce 2002 platnost Smlouvy o ESUO v souladu s původními předpoklady skončila.
1957
Podpis Římských smluv, na jejichž základě vzniká Evropské společenství pro atomovou energii (EURATOM) a Evropské hospodářské společenství (EHS). Cílem členských států je odstranit vzájemné obchodní a celní bariéry a vytvořit společný trh.
1967
Sloučení orgánů tří evropských společenství (ESUO, EHS a Euratom). Vznikají nové instituce: Evropská komise, Rada ministrů a Evropský parlament.
1970
Po rozhodnutí Evropské rady v roce 1969 (tj. hlav států a předsedů vlád členských států EHS) je v tzv. Wernerově zprávě formulován první návrh na hospodářskou a měnovou unii mezi tehdy šesti členskými státy EHS. Z mnoha důvodů se tento plán nesetkal začátkem 70. let 20. stol. s úspěchem.
1973
Součástí Evropského hospodářského společenství se stávají Dánsko, Irsko a Spojené království. EHS má nyní devět členských států.
1979
Vlády a centrální banky devíti členských států vytvářejí Evropský měnový systém (EMS). Jeho základním prvkem je mechanismus směnných kurzů (ERM), který mezi měnami zúčastněných zemí zavádí stanovené směnné kurzy, které však lze měnit.
1981
Do Evropského hospodářského společenství vstupuje Řecko.
1986
Do Evropského hospodářského společenství vstupují Portugalsko a Španělsko.
1986
V rámci Jednotného evropského aktu se myšlenka hospodářské a měnové unie vrací.
1988
Evropská rada potvrzuje cíl uskutečnit Hospodářskou a měnovou unii (HMU). Výbor odborníků, který řídí tehdejší předseda Evropské komise Jacques Delors, zkoumá možnosti, jak realizovat HMU. Zpráva výboru, zvaná Delorsova zpráva, navrhuje provést tuto transformaci ve třech etapách.
1989
Začíná jednání o Smlouvě o Evropské unii. Na jejím základě má vzniknout Evropská unie (EU) a uvedená smlouva dále doplňuje Smlouvu o založení Evropského společenství. Obsahuje také ustanovení o vzniku EMU a zřízení Evropské centrální banky. Je všeobecně známa jako Maastrichtská smlouva.
1992
Podpis Maastrichtské smlouvy. Ta zavádí nové formy spolupráce mezi vládami členských států – například v oblasti obrany či spravedlnosti a vnitřních věcí. Tím, že Maastrichtská smlouva ke stávajícímu „komunitárnímu“ systému připojuje také mezivládní spolupráci, vytváří Evropskou unii.
1993
Maastrichtská smlouva vstupuje v platnost 1. listopadu poté, co ji ratifikovalo všech 12 členských států.
1995
K Evropské unii přistupují Finsko, Rakousko a Švédsko.
1990-99
Ve třech etapách se závádí Hospodářská a měnová unie.
2002
Zavedení eurobankovek a euromincí.
2004
1. května přistupují k Evropské unii Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko.
2007
1. ledna přistupují k Evropské unii Bulharsko a Rumunsko.
2009
1. prosince vstupuje v platnost Lisabonská smlouva.
2011
Začínají fungovat tří nové evropské orgány finančního dohledu: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA). Společně s Evropskou radou pro systémová rizika (ESRB), založenou rovněž v roce 2011, pracují na zajištění finanční stability a zlepšení dohledového rámce EU.
2013
1. července přistupuje k Evropské unii Chorvatsko.
2014
ECB plně přejímá úkoly a povinnosti v oblasti dohledu nad bankami v členských státech EU účastnících se jednotného mechanismu dohledu internetové stránky bankovního dohledu
Více informací je k dispozici na internetových stránkách Evropské unie.