Europos Sąjunga

 

Pagrindiniai Europos integracijos įvykiai (1950–2014 m.)

The Treaty of Amsterdam, signed in October 1997

Po Antrojo pasaulinio karo kelių Europos valstybių politikai buvo įsitikinę, kad vienintelis būdas išvengti kito karo Europoje – suvienyti šalis ekonomiškai ir politiškai.


1950
Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robert Schuman pasiūlo sujungti Vakarų Europos valstybių anglies ir plieno pramones.
1951
Šešios valstybės – Belgija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Prancūzija ir Vakarų Vokietija – įkūrė Europos anglių ir plieno bendriją (EAPB). 2002 m., praėjus 50 metų, baigiasi EAPB sutarties galiojimo terminas, kaip kad ir buvo numatyta.
1957
Pasirašomos Romos sutartys, kuriomis įsteigtos Europos atominės energijos bendrija (Euratomas) ir Europos ekonominė bendrija (EEB). Valstybės narės siekia pašalinti tarp jų esančius prekybos ir muitų tarifų barjerus bei sukurti bendrą rinką.
1967
Trijų Europos Bendrijų (EAPB, EEB ir Euratomo) institucijos sujungiamos į vieną sistemą. Suformuojamos trys naujos institucijos: Europos Komisija, Ministrų Taryba ir Europos Parlamentas.
1970
1969 m. Europos Vadovų Tarybai (t. y. EEB valstybių narių valstybių ar vyriausybių vadovams) priėmus sprendimą, Vernerio pranešime ( Werner Report) išdėstomas pirmasis ekonominės ir pinigų sąjungos, apimančios tuometines šešias EEB valstybes nares, sukūrimo veiksmų planas. Aštuntojo dešimtmečio pradžioje dėl įvairių priežasčių planas žlunga.
1973
1973 m. prie Europos ekonominės bendrijos prisijungia Airija, Danija ir Jungtinė Karalystė. EEB narės yra devynios šalys.
1979
Devynių valstybių narių vyriausybės ir centriniai bankai sukuria Europos pinigų sistemą (EPS). Pagrindinis šios sistemos bruožas – valiutų kurso mechanizmas (VKM), kuris nustato fiksuotą, bet koreguojamą jame dalyvaujančių šalių valiutų keitimo kursą.
1981
Graikija įstoja į Europos ekonominę bendriją.
1986
Ispanija ir Portugalija įstoja į Europos ekonominę bendriją.
1986
Ekonominės ir pinigų sąjungos idėja atgaivinama Suvestiniame Europos akte.
1988
Europos Vadovų Taryba patvirtina siekį įgyvendinti ekonominę ir pinigų sąjungą (EPS). Europos Komisijos pirmininko Jacques Delors vadovaujamas ekspertų komitetas analizuoja būdus, kaip sukurti EPS. Jo pranešime, kuris žinomas kaip Deloro pranešimas ( Delors Report), siūlomi trys kūrimo etapai.
1989
Prasideda derybos dėl Europos Sąjungos sutarties. Šia Sutartimi įsteigiama Europos Sąjunga (ES) ir iš dalies pakeičiama Europos Bendrijos steigimo sutartis. Konkrečiai, čia išdėstomos nuostatos dėl EPS įgyvendinimo ir Europos Centrinio Banko įsteigimo. Ši Sutartis dažnai vadinama Mastrichto sutartimi.
1992
Pasirašoma Mastrichto sutartis. Joje numatomos naujos bendradarbiavimo tarp valstybių narių vyriausybių formos, pavyzdžiui, saugumo, teisingumo ir vidaus reikalų srityse. Papildžius egzistuojančią „Bendrijos“ sistemą tokiu tarpvyriausybiniu bendradarbiavimu, Mastrichto sutartimi sukuriama Europos Sąjunga.
1993
Lapkričio 1 d. įsigalioja Mastrichto sutartis, ją ratifikavus visoms 12 valstybių narių.
1995
Į Europos Sąjungą įstoja Austrija, Suomija ir Švedija.
1990–1999
Ekonominė ir pinigų sąjunga įgyvendinama trimis etapais.
2002
Įvedami eurų banknotai ir monetos.
2004
Gegužės 1 d. į Europos Sąjungą įstoja Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Malta, Slovakija, Slovėnija ir Vengrija.
2007
Sausio 1 d. į Europos Sąjungą įstoja Bulgarija ir Rumunija.
2009
Gruodžio 1 d. įsigalioja Lisabonos sutartis.
2011
Pradeda veikti trys naujos Europos finansų priežiūros institucijos – Europos bankininkystės institucija, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija. Jos dirba kartu su Europos sisteminės rizikos valdyba, taip pat įkurta 2011 m., siekdamos užtikrinti finansinį stabilumą ir pagerinti ES priežiūros sistemą.
2013
Liepos 1 d. į Europos Sąjungą įstoja Kroatija.
2014
ECB pradeda vykdyti Bendrame priežiūros mechanizme dalyvaujančių valstybių narių bankų priežiūros uždavinius (Bankų priežiūrai skirta interneto svetainė).
Daugiau informacijos rasite Europos Sąjungos interneto svetainėje.