Unia Europejska

 

Chronologia integracji europejskiej (1950–2014)

The Treaty of Amsterdam, signed in October 1997

Po II wojnie światowej politycy w kilku krajach doszli do wniosku, że jedynym sposobem, by zapobiec kolejnej wojnie w Europie, jest polityczne i gospodarcze zjednoczenie państw europejskich.


1950
Robert Schuman, ówczesny minister spraw zagranicznych Francji, przedstawia projekt zintegrowania przemysłu węgla i stali w krajach Europy Zachodniej.
1951
Powstaje Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS), zrzeszająca sześć państw: Belgię, Francję, Włochy, Luksemburg, Holandię i RFN. Traktat EWWiS został zawarty na 50 lat i wygasł w 2002 r.
1957
Podpisanie traktatów rzymskich, powołujących do życia Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom) i Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG). Celem państw sygnatariuszy jest usunięcie barier handlowych i celnych oraz utworzenie wspólnego rynku.
1967
Połączenie instytucji trzech istniejących wspólnot europejskich (EWWiS, EWG i Euratom) oraz utworzenie nowych instytucji: Komisji Europejskiej, Rady Ministrów i Parlamentu Europejskiego.
1970
Na mocy decyzji Rady Europejskiej (którą tworzą szefowie państw i rządów) z 1969 r. powstaje plan Wernera, przedstawiający zarys unii gospodarczej i walutowej z udziałem sześciu ówczesnych państw członkowskich EWG. Z różnych przyczyn realizacja tego planu załamuje się na początku lat 70.
1973
Do EWG przystępują Dania, Irlandia i Wielka Brytania. Tym samym liczba państw członkowskich EWG wzrasta do dziewięciu.
1979
Rządy i banki centralne dziewięciu państw członkowskich powołują Europejski System Walutowy (ESW), którego głównym elementem jest mechanizm kursowy (ERM). W ramach tego mechanizmu wzajemne kursy walut państw uczestniczących są sztywne, choć z możliwością korekty.
1981
Do EWG przystępuje Grecja.
1986
Do EWG przystępują Hiszpania i Portugalia.
1986
Podpisanie Jednolitego aktu europejskiego, w którym odżywa idea unii gospodarczej i walutowej.
1988
Rada Europejska ponownie stawia sobie za cel utworzenie unii gospodarczej i walutowej (UGW). Sposoby osiągnięcia tego celu bada komitet ekspertów pod przewodnictwem Jacques'a Delorsa, ówczesnego przewodniczącego Komisji Europejskiej. Raport przedstawiony przez komitet (tzw. plan Delorsa) przewiduje wprowadzenie unii w trzech etapach.
1989
Rozpoczynają się negocjacje w sprawie Traktatu o Unii Europejskiej. Ustanawia on oficjalnie Unię Europejską, nowelizuje Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz zawiera postanowienia dotyczące wprowadzenia UGW i utworzenia Europejskiego Banku Centralnego. Akt ten zwyczajowo nazywany jest traktatem z Maastricht.
1992
Podpisanie traktatu z Maastricht. Wprowadza on nowe formy współpracy pomiędzy rządami państw członkowskich, między innymi w dziedzinie obronności, wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Przez dodanie elementów współpracy międzyrządowej do istniejącego systemu wspólnotowego traktat z Maastricht tworzy Unię Europejską (UE).
1993
1 listopada wchodzi w życie traktat z Maastricht, ratyfikowany przez wszystkie 12 państw członkowskich.
1995
Do Unii przystępują Austria, Finlandia i Szwecja.
1990-99
Trzyetapowy proces tworzenia UGW.
2002
Wejście do obiegu banknotów i monet euro w dwunastu krajach Unii.
2004
1 maja do Unii przystępują Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Słowacja i Słowenia.
2007
1 stycznia do Unii przystępują Bułgaria i Rumunia.
2009
1 grudnia wchodzi w życie traktat z Lizbony.
2011
Działalność rozpoczynają trzy nowe unijne organy nadzorcze: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Wspólnie z utworzoną w tym samym roku Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego działają one na rzecz zapewnienia stabilności finansowej i poprawy funkcjonowania unijnych ram nadzoru.
2013
1 lipca do Unii przystępuje Chorwacja.
2014
EBC w pełni przystępuje do realizacji zadań nadzorczych w odniesieniu do banków z państw członkowskich uczestniczących w Jednolitym Mechanizmie Nadzorczym. Strona internetowa nadzoru bankowego
Więcej informacji na stronie Unii Europejskiej.