Menu

Unia Europejska

Albania

Kraj nienależący do UE

Austria

Państwo członkowskie UE, którego walutą jest euro

W UE od 1995

Euro od 1999 (gotówka od 2002)

Bośnia i Hercegowina

Kraj nienależący do UE

Belgia

Państwo członkowskie UE, którego walutą jest euro

Państwo założycielskie z 1957

Euro od 1999 (gotówka od 2002)

Bułgaria

Państwo członkowskie UE, którego walutą nie jest euro

W UE od 2007

Szwajcaria

Kraj nienależący do UE

Cypr

Państwo członkowskie UE, którego walutą jest euro

W UE od 2004

Euro od 2008

Czechy

Państwo członkowskie UE, którego walutą nie jest euro

W UE od 2004

Niemcy

Państwo członkowskie UE, którego walutą jest euro

Państwo założycielskie z 1957

Euro od 1999 (gotówka od 2002)

Dania

Państwo członkowskie UE, którego walutą nie jest euro

W UE od 1973

Estonia

Państwo członkowskie UE, którego walutą jest euro

W UE od 2004

Euro od 2011

Hiszpania

Państwo członkowskie UE, którego walutą jest euro

W UE od 1986

Euro od 1999 (gotówka od 2002)

Finlandia

Państwo członkowskie UE, którego walutą jest euro

W UE od 1995

Euro od 1999 (gotówka od 2002)

Francja

Państwo członkowskie UE, którego walutą jest euro

Państwo założycielskie z 1957

Euro od 1999 (gotówka od 2002)

Wielka Brytania

Państwo członkowskie UE, którego walutą nie jest euro

W UE od 1973

Grecja

Państwo członkowskie UE, którego walutą jest euro

W UE od 1981

Euro od 2001 (gotówka od 2002)

Chorwacja

Państwo członkowskie UE, którego walutą nie jest euro

W UE od 2013

Węgry

Państwo członkowskie UE, którego walutą nie jest euro

W UE od 2004

Irlandia

Państwo członkowskie UE, którego walutą jest euro

W UE od 1973

Euro od 1999 (gotówka od 2002)

Islandia

Kraj nienależący do UE

Włochy

Państwo członkowskie UE, którego walutą jest euro

Państwo założycielskie z 1957

Euro od 1999 (gotówka od 2002)

Liechtenstein

Kraj nienależący do UE

Litwa

Państwo członkowskie UE, którego walutą jest euro

W UE od 2004

Euro od 2015

Luksemburg

Państwo członkowskie UE, którego walutą jest euro

Państwo założycielskie z 1957

Euro od 1999 (gotówka od 2002)

Łotwa

Państwo członkowskie UE, którego walutą jest euro

W UE od 2004

Euro od 2014

Monako

Kraj nienależący do UE

Czarnogóra

Kraj nienależący do UE

Macedonia

Kraj nienależący do UE

Malta

Państwo członkowskie UE, którego walutą jest euro

W UE od 2004

Euro od 2008

Holandia

Państwo członkowskie UE, którego walutą jest euro

Państwo założycielskie z 1957

Euro od 1999 (gotówka od 2002)

Norwegia

Kraj nienależący do UE

Polska

Państwo członkowskie UE, którego walutą nie jest euro

W UE od 2004

Portugalia

Państwo członkowskie UE, którego walutą jest euro

W UE od 1986

Euro od 1999 (gotówka od 2002)

Rumunia

Państwo członkowskie UE, którego walutą nie jest euro

W UE od 2007

Szwecja

Państwo członkowskie UE, którego walutą nie jest euro

W UE od 1995

Słowenia

Państwo członkowskie UE, którego walutą jest euro

W UE od 2004

Euro od 2007

Słowacja

Państwo członkowskie UE, którego walutą jest euro

W UE od 2004

Euro od 2009

San Marino

Kraj nienależący do UE

Serbia

Kraj nienależący do UE

 

Chronologia integracji europejskiej (1950–2014)

The Treaty of Amsterdam, signed in October 1997

Po II wojnie światowej politycy w kilku krajach doszli do wniosku, że jedynym sposobem, by zapobiec kolejnej wojnie w Europie, jest polityczne i gospodarcze zjednoczenie państw europejskich.


1950
Robert Schuman, ówczesny minister spraw zagranicznych Francji, przedstawia projekt zintegrowania przemysłu węgla i stali w krajach Europy Zachodniej.
1951
Powstaje Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS), zrzeszająca sześć państw: Belgię, Francję, Włochy, Luksemburg, Holandię i RFN. Traktat EWWiS został zawarty na 50 lat i wygasł w 2002 r.
1957
Podpisanie traktatów rzymskich, powołujących do życia Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom) i Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG). Celem państw sygnatariuszy jest usunięcie barier handlowych i celnych oraz utworzenie wspólnego rynku.
1967
Połączenie instytucji trzech istniejących wspólnot europejskich (EWWiS, EWG i Euratom) oraz utworzenie nowych instytucji: Komisji Europejskiej, Rady Ministrów i Parlamentu Europejskiego.
1970
Na mocy decyzji Rady Europejskiej (którą tworzą szefowie państw i rządów) z 1969 r. powstaje plan Wernera, przedstawiający zarys unii gospodarczej i walutowej z udziałem sześciu ówczesnych państw członkowskich EWG. Z różnych przyczyn realizacja tego planu załamuje się na początku lat 70.
1973
Do EWG przystępują Dania, Irlandia i Wielka Brytania. Tym samym liczba państw członkowskich EWG wzrasta do dziewięciu.
1979
Rządy i banki centralne dziewięciu państw członkowskich powołują Europejski System Walutowy (ESW), którego głównym elementem jest mechanizm kursowy (ERM). W ramach tego mechanizmu wzajemne kursy walut państw uczestniczących są sztywne, choć z możliwością korekty.
1981
Do EWG przystępuje Grecja.
1986
Do EWG przystępują Hiszpania i Portugalia.
1986
Podpisanie Jednolitego aktu europejskiego, w którym odżywa idea unii gospodarczej i walutowej.
1988
Rada Europejska ponownie stawia sobie za cel utworzenie unii gospodarczej i walutowej (UGW). Sposoby osiągnięcia tego celu bada komitet ekspertów pod przewodnictwem Jacques'a Delorsa, ówczesnego przewodniczącego Komisji Europejskiej. Raport przedstawiony przez komitet (tzw. plan Delorsa) przewiduje wprowadzenie unii w trzech etapach.
1989
Rozpoczynają się negocjacje w sprawie Traktatu o Unii Europejskiej. Ustanawia on oficjalnie Unię Europejską, nowelizuje Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz zawiera postanowienia dotyczące wprowadzenia UGW i utworzenia Europejskiego Banku Centralnego. Akt ten zwyczajowo nazywany jest traktatem z Maastricht.
1992
Podpisanie traktatu z Maastricht. Wprowadza on nowe formy współpracy pomiędzy rządami państw członkowskich, między innymi w dziedzinie obronności, wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Przez dodanie elementów współpracy międzyrządowej do istniejącego systemu wspólnotowego traktat z Maastricht tworzy Unię Europejską (UE).
1993
1 listopada wchodzi w życie traktat z Maastricht, ratyfikowany przez wszystkie 12 państw członkowskich.
1995
Do Unii przystępują Austria, Finlandia i Szwecja.
1990-99
Trzyetapowy proces tworzenia UGW.
2002
Wejście do obiegu banknotów i monet euro w dwunastu krajach Unii.
2004
1 maja do Unii przystępują Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Słowacja i Słowenia.
2007
1 stycznia do Unii przystępują Bułgaria i Rumunia.
2009
1 grudnia wchodzi w życie traktat z Lizbony.
2011
Działalność rozpoczynają trzy nowe unijne organy nadzorcze: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Wspólnie z utworzoną w tym samym roku Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego działają one na rzecz zapewnienia stabilności finansowej i poprawy funkcjonowania unijnych ram nadzoru.
2013
1 lipca do Unii przystępuje Chorwacja.
2014
EBC w pełni przystępuje do realizacji zadań nadzorczych w odniesieniu do banków z państw członkowskich uczestniczących w Jednolitym Mechanizmie Nadzorczym. Strona internetowa nadzoru bankowego
2020
Wielka Brytania występuje z Unii Europejskiej.
Więcej informacji na stronie Unii Europejskiej.