European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Начален консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 1 януари 2014 г. и Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 3 януари 2014 г.

8 януари 2014 г.

Начален консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 1 януари 2014 г.

След въвеждането на еврото в Латвия на 1 януари 2014 г. Latvijas Banka се присъедини към Евросистемата. Ето защо ЕЦБ публикува начален консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 1 януари 2014 г., който включва данните от баланса на Latvijas Banka. Статиите, деноминирани преди в латвийски латове, са пренесени от „деноминирани в чуждестранна валута“ в „деноминирани в евро“. Транзакциите и салдата по сметките на резиденти от Латвия се прехвърлят от балансовите позиции на държавите членки извън еврозоната в тези на еврозоната. Освен това показателят капитал и резерви (статия 12 от пасивите) се увеличава в сравнение с консолидирания финансов отчет към 31 декември 2013 г. поради присъединяването на Latvijas Banka към Евросистемата.

Активи (млн. EUR) Салдо
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 303 156
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 241 640
2.1 Вземания от МВФ 81 672
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 159 968
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 22 945
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 519
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 519
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 752 288
5.1 Основни операции по рефинансиране 168 662
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 583 325
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0
5.4 Структурни обратни операции 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 301
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 75 145
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 590 901
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 235 929
7.2 Други ценни книжа 354 972
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 28 287
9 Други активи 245 160
Общо активи 2 280 042
Пасиви (млн. EUR) Салдо
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 957 218
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 477 170
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 286 593
2.2 Депозитно улеснение 85 658
2.3 Срочни депозити 104 842
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 77
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 3 128
4 Издадени дългови сертификати 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 91 335
5.1 Сектор „Държавно управление“ 66 074
5.2 Други задължения 25 261
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 114 238
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 740
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 998
8.1 Депозити, салда и други задължения 2 998
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 717
10 Други задължения 222 924
11 Сметки за преоценка 262 876
12 Капитал и резерви 90 699
Общо пасиви 2 280 042
 

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 3 януари 2014 г. (съпоставен с началния консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 1 януари 2014 г.)

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През периода от 1 януари до 3 януари 2014 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) остава практически без изменение – 204,1 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
3 януари 2014 г. 85-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 113 млн. щатски долара -
3 януари 2014 г. 83-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари - 100 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,3 млрд. евро до 355,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 4,3 млрд. евро до 952,9 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 10,6 млрд. евро до 55,5 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 2,5 млрд. евро до 559,2 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,3 млрд. евро (при 0,3 млрд. евро към 1 януари 2014 г.), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 88,2 млрд. евро (при 85,7 млрд. евро към 1 януари 2014 г.).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), остават практически непроменени в размер на 235,9 млрд. евро. Така през седмицата, която приключва на 3 януари 2014 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 178,8 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 41,6 млрд. евро и 15,4 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 12,4 млрд. евро до 298,9 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 303 156 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 241 563 −77
2.1 Вземания от МВФ 81 672 0
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 159 891 −77
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 237 292
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 194 −325
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 194 −325
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 752 259 -29
5.1 Основни операции по рефинансиране 168 662 0
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 583 325 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 270 −31
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 2
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 73 545 −1 600
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 591 184 283
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 235 929 0
7.2 Други ценни книжа 355 255 283
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 28 287 0
9 Други активи 245 133 −27
Общо активи 2 278 560 −1 482
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 952 900 −4 318
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 492 037 14 868
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 298 943 12 351
2.2 Депозитно улеснение 88 213 2 554
2.3 Срочни депозити 104 842 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 39 −37
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 3 239 111
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 81 007 −10 328
5.1 Сектор „Държавно управление“ 55 494 −10 580
5.2 Други задължения 25 513 252
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 114 211 −27
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 791 51
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 170 172
8.1 Депозити, салда и други задължения 3 170 172
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 717 0
10 Други задължения 220 911 −2 013
11 Сметки за преоценка 262 876 0
12 Капитал и резерви 90 701 3
Общо пасиви 2 278 560 −1 482
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите