European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowany bilans otwarcia Eurosystemu na dzień 1 stycznia 2014 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 3 stycznia 2014 r.

8 stycznia 2014

Skonsolidowany bilans otwarcia Eurosystemu na dzień 1 stycznia 2014 r.

W wyniku wprowadzenia euro przez Łotwę 1 stycznia 2014 r. do Eurosystemu przystąpił bank centralny tego kraju – Latvijas Banka. W związku z tym EBC publikuje skonsolidowany bilans otwarcia Eurosystemu na dzień 1 stycznia 2014 r. z uwzględnieniem pozycji bilansowych banku centralnego Łotwy. Pozycje dotychczas wyrażone w łatach łotewskich zostały przeniesione z pozycji „w walutach obcych” do pozycji „w euro”. Transakcje i salda rozrachunków z rezydentami Łotwy przeniesiono z pozycji bilansowych dotyczących nierezydentów strefy euro do pozycji dotyczących rezydentów. Ponadto pozycja kapitał i rezerwy kapitałowe (pozycja pasywów 12) wzrosła w porównaniu ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym na dzień 31 grudnia 2013 r. w wyniku przystąpienia Latvijas Banka do Eurosystemu.

Aktywa (w mln EUR) Stan
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 303.156
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 241.640
2.1 Należności od MFW 81.672
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 159.968
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 22.945
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.519
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 20.519
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 752.288
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 168.662
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 583.325
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 301
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 75.145
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 590.901
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 235.929
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 354.972
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 28.287
9 Pozostałe aktywa 245.160
Aktywa razem 2.280.042
Pasywa (w mln EUR) Stan
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 957.218
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 477.170
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 286.593
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 85.658
2.3 Depozyty terminowe 104.842
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 77
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.128
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 91.335
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 66.074
5.2 Pozostałe zobowiązania 25.261
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 114.238
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.740
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 2.998
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 2.998
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 52.717
10 Pozostałe pasywa 222.924
11 Różnice z wyceny 262.876
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 90.699
Pasywa razem 2.280.042
 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 3 stycznia 2014 r. (w porównaniu ze skonsolidowanym bilansem otwarcia Eurosystemu na dzień 1 stycznia 2014 r.)

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W okresie od 1 stycznia do 3 stycznia 2014 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) utrzymała się na praktycznie niezmienionym poziomie 204,1 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w USD (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
3 stycznia 2014 r. 85-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 113 mln USD -
3 stycznia 2014 r. 83-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD - 100 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,3 mld EUR do poziomu 355,3 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 4,3 mld EUR do poziomu 952,9 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 10,6 mld EUR do poziomu 55,5 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 2,5 mld EUR do poziomu 559,2 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,3 mld EUR (wobec 0,3 mld EUR na dzień 1 stycznia 2014 r.), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 88,2 mld EUR (wobec 85,7 mld EUR na dzień 1 stycznia 2014 r.).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) pozostały na praktycznie niezmienionym poziomie 235,9 mld EUR. W związku z tym w tygodniu sprawozdawczym zakończonym 3 stycznia 2014 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 178,8 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 41,6 mld EUR i 15,4 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 12,4 mld EUR do poziomu 298,9 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 303.156 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 241.563 −77
2.1 Należności od MFW 81.672 0
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 159.891 −77
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 23.237 292
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.194 −325
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 20.194 −325
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 752.259 -29
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 168.662 0
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 583.325 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 270 −31
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2 2
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 73.545 −1.600
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 591.184 283
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 235.929 0
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 355.255 283
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 28.287 0
9 Pozostałe aktywa 245.133 −27
Aktywa razem 2.278.560 −1.482
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 952.900 −4.318
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 492.037 14.868
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 298.943 12.351
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 88.213 2.554
2.3 Depozyty terminowe 104.842 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 39 −37
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.239 111
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 81.007 −10.328
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 55.494 −10.580
5.2 Pozostałe zobowiązania 25.513 252
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 114.211 −27
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.791 51
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 3.170 172
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 3.170 172
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 52.717 0
10 Pozostałe pasywa 220.911 −2.013
11 Różnice z wyceny 262.876 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 90.701 3
Pasywa razem 2.278.560 −1.482
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami