European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný počiatočný finančný výkaz Eurosystému k 1. januáru 2014 a konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 3. januáru 2014

8. januára 2014

Konsolidovaný počiatočný finančný výkaz Eurosystému k 1. januáru 2014

Po zavedení eura v Lotyšsku jeho centrálna banka Latvijas Banka 1. januára 2014 vstúpila do Eurosystému. ECB preto zverejňuje konsolidovaný počiatočný finančný výkaz Eurosystému k 1. januáru 2014, ktorý obsahuje súvahové údaje Latvijas Banka. Položky doteraz uvádzané v lotyšských latsoch boli presunuté z položiek „v cudzej mene“ do položiek „v eurách“. Transakcie a zostatky na účtoch rezidentov Lotyšska boli presunuté zo súvahových položiek „nerezidentov eurozóny“ do položiek „rezidentov eurozóny“. V dôsledku vstupu Latvijas Banka do Eurosystému sa okrem toho v porovnaní s konsolidovaným týždenným finančným výkazom k 31. decembru 2013 zvýšil stav kapitálu a rezerv (položka 12 na strane pasív).

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 303 156
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 241 640
2.1 Pohľadávky voči MMF 81 672
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 159 968
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 22 945
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 519
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 20 519
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 752 288
5.1 Hlavné refinančné operácie 168 662
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 583 325
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 301
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 75 145
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 590 901
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 235 929
7.2 Ostatné cenné papiere 354 972
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 28 287
9 Ostatné aktíva 245 160
Aktíva spolu 2 280 042
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 957 218
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 477 170
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 286 593
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 85 658
2.3 Termínované vklady 104 842
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 77
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 128
4 Vydané dlhové certifikáty 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 91 335
5.1 Verejná správa 66 074
5.2 Ostatné záväzky 25 261
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 114 238
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 740
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 2 998
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 2 998
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 52 717
10 Ostatné pasíva 222 924
11 Účty precenenia 262 876
12 Základné imanie a rezervy 90 699
Pasíva spolu 2 280 042
 

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 3. januáru 2014 (v porovnaní s konsolidovaným počiatočným finančným výkazom Eurosystému k 1. januáru 2014)

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V období od 1. januára do 3. januára 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) zostala po uskutočnení klientskych a portfóliových transakcií a transakcií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) takmer nezmenená na úrovni 204,1 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
3. januára 2014 85-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 113 mil. USD
3. januára 2014 83-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 100 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,3 mld. EUR na 355,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 4,3 mld. EUR na 952,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 10,6 mld. EUR na 55,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 2,5 mld. EUR na 559,2 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) predstavoval 0,3 mld. EUR (rovnako ako k 1. januáru 2014), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 88,2 mld. EUR (v porovnaní s 85,7 mld. EUR k 1. januáru 2014).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) zostal takmer nezmenený na úrovni 235,9 mld. EUR. V týždni končiacom sa 3. januára 2014 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 178,8 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 41,6 mld. EUR a 15,4 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 12,4 mld. EUR na 298,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 303 156 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 241 563 −77
2.1 Pohľadávky voči MMF 81 672 0
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 159 891 −77
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 237 292
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 194 −325
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 20 194 −325
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 752 259 -29
5.1 Hlavné refinančné operácie 168 662 0
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 583 325 0
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 270 −31
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 2 2
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 73 545 −1 600
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 591 184 283
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 235 929 0
7.2 Ostatné cenné papiere 355 255 283
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 28 287 0
9 Ostatné aktíva 245 133 −27
Aktíva spolu 2 278 560 −1 482
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 952 900 −4 318
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 492 037 14 868
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 298 943 12 351
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 88 213 2 554
2.3 Termínované vklady 104 842 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 39 −37
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 239 111
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 81 007 −10 328
5.1 Verejná správa 55 494 −10 580
5.2 Ostatné záväzky 25 513 252
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 114 211 −27
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 791 51
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 3 170 172
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 3 170 172
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 52 717 0
10 Ostatné pasíva 220 911 −2 013
11 Účty precenenia 262 876 0
12 Základné imanie a rezervy 90 701 3
Pasíva spolu 2 278 560 −1 482
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá