European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde openingsweekstaat van het Eurosysteem per 1 januari 2014 en de geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 3 januari 2014

8 januari 2014

De geconsolideerde openingsweekstaat van het Eurosysteem per 1 januari 2014

Na de invoering van de euro door Letland, maakt Latvijas Banka per 1 januari 2014 deel uit van het Eurosysteem. Dientengevolge publiceert de ECB een geconsolideerde openingsweekstaat van het Eurosysteem per 1 januari 2014, waarin de balansgegevens van Latvijas Banka zijn opgenomen. Posten die voorheen in Letse lats luidden, zijn verplaatst van de posten luidende in vreemde valuta naar de posten luidende in euro. Tevens zijn de transacties met en de saldi van rekeningen aangehouden bij ingezetenen van Letland verplaatst van balansposten betreffende niet-ingezetenen van het eurogebied naar posten betreffende ingezetenen van het eurogebied. Bovendien is de post Kapitaal en reserves (passiefpost 12) ten gevolge van de toetreding van Latvijas Banka tot het Eurosysteem vergeleken met die in de geconsolideerde weekstaat per 31 december 2013 gestegen.

Activa (EUR miljoenen) Stand
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 303.156
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 241.640
2.1 Vorderingen op het IMF 81.672
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 159.968
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 22.945
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.519
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.519
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 752.288
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 168.662
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 583.325
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 301
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 75.145
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 590.901
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 235.929
7.2 Overige waardepapieren 354.972
8 Overheidsschuld, luidende in euro 28.287
9 Overige activa 245.160
Totaal activa 2.280.042
Passiva (EUR miljoenen) Stand
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 957.218
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 477.170
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 286.593
2.2 Depositofaciliteit 85.658
2.3 Termijndeposito's 104.842
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 77
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.128
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 91.335
5.1 Overheid 66.074
5.2 Overige verplichtingen 25.261
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 114.238
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.740
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.998
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 2.998
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.717
10 Overige passiva 222.924
11 Herwaarderingsrekeningen 262.876
12 Kapitaal en reserves 90.699
Totaal passiva 2.280.042
 

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 3 januari 2014 (vergeleken met de geconsolideerde openingsweekstaat van het Eurosysteem per 1 januari 2014)

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de periode van 1 januari tot en met 3 januari 2014 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef vrijwel onveranderd op EUR 204,1 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en van in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
3 januari 2014 85-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeits-verschaffende transactie met wederinkoop USD 113 miljoen -
3 januari 2014 83-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeits-verschaffende transactie met wederinkoop - USD 100 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,3 miljard naar EUR 355,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 4,3 miljard naar EUR 952,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 10,6 miljard naar EUR 55,5 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 2,5 miljard naar EUR 559,2 miljard.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,3 miljard (vergeleken met EUR 0,3 miljard op 1 januari 2014), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 88,2 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 85,7 miljard op 1 januari 2014).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) bleven vrijwel onveranderd op EUR 235,9 miljard. In de week die eindigde op 3 januari 2014 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten derhalve EUR 178,8 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 41,6 miljard en EUR 15,4 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 12,4 miljard naar EUR 298,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 303.156 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 241.563 −77
2.1 Vorderingen op het IMF 81.672 0
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 159.891 −77
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.237 292
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.194 −325
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.194 −325
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 752.259 -29
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 168.662 0
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 583.325 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 270 −31
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 2 2
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 73.545 −1.600
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 591.184 283
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 235.929 0
7.2 Overige waardepapieren 355.255 283
8 Overheidsschuld, luidende in euro 28.287 0
9 Overige activa 245.133 −27
Totaal activa 2.278.560 −1.482
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 952.900 −4.318
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 492.037 14.868
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 298.943 12.351
2.2 Depositofaciliteit 88.213 2.554
2.3 Termijndeposito's 104.842 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 39 −37
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.239 111
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 81.007 −10.328
5.1 Overheid 55.494 −10.580
5.2 Overige verplichtingen 25.513 252
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 114.211 −27
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.791 51
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.170 172
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 3.170 172
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.717 0
10 Overige passiva 220.911 −2.013
11 Herwaarderingsrekeningen 262.876 0
12 Kapitaal en reserves 90.701 3
Totaal passiva 2.278.560 −1.482
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media