European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani otvoritveni računovodski izkaz Eurosistema na dan 1. januarja 2014 in konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 3. januarja 2014

8. januar 2014

Konsolidirani otvoritveni računovodski izkaz Eurosistema na dan 1. januarja 2014

Potem ko je Latvija uvedla euro, se je Latvijas Banka 1. januarja 2014 pridružila Eurosistemu. Zato ECB objavlja otvoritveni konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 1. januarja 2014, ki vključuje bilančne podatke Latvijas Banke. Postavke, ki so bile prej izražene v latvijskih latsih, so bile premaknjene iz postavk »v tuji valuti« v postavke »v EUR«. Transakcije in stanja na računih pri rezidentih Latvije so bili premaknjeni iz bilančnih postavk »nerezidentov euroobmočja« v postavke »rezidentov euroobmočja«. Poleg tega se je postavka kapital in rezerve (postavka obveznosti 12) povečala v primerjavi s konsolidiranim računovodskim izkazom na dan 31. decembra 2013 zaradi vstopa centralne banke Latvijas Banka v Eurosistem.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 303.156
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 241.640
2.1 Terjatve do MDS 81.672
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 159.968
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 22.945
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.519
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.519
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 752.288
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 168.662
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 583.325
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 301
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 75.145
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 590.901
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 235.929
7.2 Drugi vrednostni papirji 354.972
8 Dolg širše države v EUR 28.287
9 Druga sredstva 245.160
Skupaj sredstva 2.280.042
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 957.218
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 477.170
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 286.593
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 85.658
2.3 Vezane vloge 104.842
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 77
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.128
4 Izdani dolžniški certifikati 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 91.335
5.1 Širša država 66.074
5.2 Druge obveznosti 25.261
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 114.238
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 4.740
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 2.998
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 2.998
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.717
10 Druge obveznosti 222.924
11 Računi prevrednotenja 262.876
12 Kapital in rezerve 90.699
Skupaj obveznosti 2.280.042
 

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 3. januarja 2014 (v primerjavi z otvoritvenim računovodskim izkazom Eurosistema na dan 1. januarja 2014)

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V obdobju od 1. do 3. januarja 2014 je ostalo stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 204,1 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
3. januar 2014 85-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 113 mio USD -
3. januar 2014 83-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih - 100 mio USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,3 milijarde EUR na 355,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 4,3 milijarde EUR na 952,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 10,6 milijarde EUR na 55,5 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 2,5 milijarde EUR na 559,2 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,3 milijarde EUR (v primerjavi z 0,3 milijarde EUR 1. januarja 2014), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 88,2 milijarde EUR (v primerjavi s 85,7 milijarde EUR 1. januarja 2014).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so ostala skoraj nespremenjena na ravni 235,9 milijarde EUR. Tako je v tednu, ki se je končal 3. januarja 2014, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 178,8 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 41,6 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 15,4 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 12,4 milijarde EUR na 298,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 303.156 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 241.563 −77
2.1 Terjatve do MDS 81.672 0
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 159.891 −77
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.237 292
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.194 −325
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.194 −325
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 752.259 -29
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 168.662 0
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 583.325 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 270 −31
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 2 2
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 73.545 −1.600
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 591.184 283
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 235.929 0
7.2 Drugi vrednostni papirji 355.255 283
8 Dolg širše države v EUR 28.287 0
9 Druga sredstva 245.133 −27
Skupaj sredstva 2.278.560 −1.482
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 952.900 −4.318
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 492.037 14.868
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 298.943 12.351
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 88.213 2.554
2.3 Vezane vloge 104.842 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 39 −37
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.239 111
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 81.007 −10.328
5.1 Širša država 55.494 −10.580
5.2 Druge obveznosti 25.513 252
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 114.211 −27
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 4.791 51
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 3.170 172
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 3.170 172
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.717 0
10 Druge obveznosti 220.911 −2.013
11 Računi prevrednotenja 262.876 0
12 Kapital in rezerve 90.701 3
Skupaj obveznosti 2.278.560 −1.482
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije