European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets första konsoliderade balansräkning per den 1 januari 2014 och Eurosystemets konsoliderade veckobalansräkning per den 3 januari 2014

8 januari 2014

Eurosystemets första konsoliderade balansräkning per den 1 januari 2014

Latvijas Banka blev medlem i Eurosystemet den 1 januari 2014 i och med att Lettland har infört euron. Följaktligen offentliggör ECB en första konsoliderad balansräkning för Eurosystemet per den 1 januari 2014 som inkluderar uppgifter från balansräkningen för Latvijas Banka. Poster som tidigare denominerades i lettisk lats har förts över från poster ”i utländsk valuta” till poster ”i euro”. Dessutom har transaktioner med och innehav som tillhör hemmahörande i Lettland flyttats från poster ”hemmahörande utanför euroområdet” till ”hemmahörande i euroområdet”. Vidare har eget kapital och reserver (post 12 på skuldsidan) ökat jämfört med den konsoliderade veckobalansräkningen per den 31 december 2013 med anledning av Latvijas Bankas inträde i Eurosystemet.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 303.156
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 241.640
2.1 Fordringar på IMF 81.672
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 159.968
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 22.945
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.519
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.519
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 752.288
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 168.662
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 583.325
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0
5.5 Utlåningsfacilitet 301
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 75.145
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 590.901
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 235.929
7.2 Andra värdepapper 354.972
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 28.287
9 Övriga tillgångar 245.160
Summa tillgångar 2.280.042
Skulder (Miljoner EUR) Ställning
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 957.218
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 477.170
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 286.593
2.2 Inlåningsfacilitet 85.658
2.3 Inlåning med fast löptid 104.842
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 77
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.128
4 Emitterade skuldcertifikat 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 91.335
5.1 Offentliga sektorn 66.074
5.2 Övriga skulder 25.261
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 114.238
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 4.740
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 2.998
8.1 Inlåning och övriga skulder 2.998
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.717
10 Övriga skulder 222.924
11 Värderegleringskonton 262.876
12 Eget kapital 90.699
Summa skulder 2.280.042
 

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 3 januari 2014 (jämfört med den första konsoliderade balansräkningen per den 1 januari 2014)

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den perioden 1 januari till den 3 januari 2014 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) var nästan oförändrad på 204,1 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserade transaktioner i US-dollar (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
3 januari 2014 85-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 113 miljoner USD -
3 januari 2014 83-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD - 100 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 355,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 4,3 miljarder EUR till 952,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 10,6 miljarder EUR till 55,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 2,5 miljarder EUR till 559,2 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,3 miljarder EUR (jämfört med 0,3 miljarder EUR den 1 januari 2014), medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 88,2 miljarder EUR (jämfört med 85,7 miljarder EUR den 1 januari 2014).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) var i princip oförändrat på 235,9 miljarder EUR. Under den vecka som slutade den 3 januari 2014 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 178,8 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 41,6 miljarder EUR respektive 15,4 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 12,4 miljarder EUR till 298,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 303.156 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 241.563 −77
2.1 Fordringar på IMF 81.672 0
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 159.891 −77
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.237 292
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.194 −325
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.194 −325
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 752.259 -29
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 168.662 0
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 583.325 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 270 −31
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 2 2
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 73.545 −1.600
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 591.184 283
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 235.929 0
7.2 Andra värdepapper 355.255 283
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 28.287 0
9 Övriga tillgångar 245.133 −27
Summa tillgångar 2.278.560 −1.482
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 952.900 −4.318
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 492.037 14.868
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 298.943 12.351
2.2 Inlåningsfacilitet 88.213 2.554
2.3 Inlåning med fast löptid 104.842 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 39 −37
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.239 111
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 81.007 −10.328
5.1 Offentliga sektorn 55.494 −10.580
5.2 Övriga skulder 25.513 252
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 114.211 −27
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 4.791 51
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 3.170 172
8.1 Inlåning och övriga skulder 3.170 172
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.717 0
10 Övriga skulder 220.911 −2.013
11 Värderegleringskonton 262.876 0
12 Eget kapital 90.701 3
Summa skulder 2.278.560 −1.482
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media