European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede åbningsbalance pr. 1. januar 2014 og Eurosystemets konsoliderede balance pr. 3. januar 2014

8. januar 2014

Eurosystemets konsoliderede åbningsbalance pr. 1. januar 2014

Som følge af Letlands indførelse af euroen er Latvijas Banka indtrådt i Eurosystemet den 1. januar 2014. ECB offentliggør derfor en konsolideret åbningsbalance for Eurosystemet pr. 1. januar 2014, der inkluderer Latvijas Bankas balance. Poster, der hidtil har været denomineret i lettiske lats er blevet flyttet fra poster "i fremmed valuta" til poster "i euro". Transaktioner med og tilgodehavender/forpligtelser over for lettiske residenter er blevet flyttet fra poster med betegnelsen "uden for euroområdet" på balancen til poster med betegnelsen "i euroområdet". Endvidere er kapital og reserver (passivpost 12) er steget i forhold til den konsoliderede ugentlige balance pr. 31. december 2013 som følge af Latvijas Bankas indtræden i Eurosystemet.

Aktiver (mio. euro) Balance
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 303.156
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 241.640
2.1 Tilgodehavender hos IMF 81.672
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 159.968
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 22.945
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.519
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.519
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 752.288
5.1 Primære markedsoperationer 168.662
5.2 Langfristede markedsoperationer 583.325
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 301
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 75.145
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 590.901
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 235.929
7.2 Andre værdipapirer 354.972
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 28.287
9 Andre aktiver 245.160
Aktiver i alt 2.280.042
Passiver (mio. euro) Balance
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 957.218
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 477.170
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 286.593
2.2 Indlånsfacilitet 85.658
2.3 Indskud med fast løbetid 104.842
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 77
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.128
4 Udstedte gældsbeviser 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 91.335
5.1 Offentlig forvaltning og service 66.074
5.2 Andre forpligtelser 25.261
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 114.238
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 4.740
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 2.998
8.1 Indlån og andre forpligtelser 2.998
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.717
10 Andre forpligtelser 222.924
11 Revalueringskonti 262.876
12 Kapital og reserver 90.699
Passiver i alt 2.280.042
 

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 3. januar 2014 (sammenholdt med Eurosystemets konsoliderede åbningsbalance pr. 1. januar 2014)

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I perioden fra 1. januar til 3. januar 2014 forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) var praktisk taget uændret på 204,1 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
3. januar 2014 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 85 dage USD 113 mio. -
3. januar 2014 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 83 dage - USD 100 mio.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,3 mia. euro til 355,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 4,3 mia. euro til 952,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 10,6 mia. euro til 55,5 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 2,5 mia. euro til 559,2 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,3 mia. euro (mod 0,3 mia. euro den 1. januar 2014). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 88,2 mia. euro (mod 85,7 mia. euro den 1. januar 2014).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) forblev praktisk taget uændrede på 235,9 mia. euro. I ugen, der sluttede den 3. januar 2014, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 178,8 mia. euro, mens værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 41,6 mia. euro og 15,4 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 12,4 mia. euro til 298,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 303.156 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 241.563 −77
2.1 Tilgodehavender hos IMF 81.672 0
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 159.891 −77
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.237 292
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.194 −325
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.194 −325
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 752.259 -29
5.1 Primære markedsoperationer 168.662 0
5.2 Langfristede markedsoperationer 583.325 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 270 −31
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 2 2
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 73.545 −1.600
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 591.184 283
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 235.929 0
7.2 Andre værdipapirer 355.255 283
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 28.287 0
9 Andre aktiver 245.133 −27
Aktiver i alt 2.278.560 −1.482
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 952.900 −4.318
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 492.037 14.868
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 298.943 12.351
2.2 Indlånsfacilitet 88.213 2.554
2.3 Indskud med fast løbetid 104.842 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 39 −37
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.239 111
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 81.007 −10.328
5.1 Offentlig forvaltning og service 55.494 −10.580
5.2 Andre forpligtelser 25.513 252
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 114.211 −27
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 4.791 51
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 3.170 172
8.1 Indlån og andre forpligtelser 3.170 172
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.717 0
10 Andre forpligtelser 220.911 −2.013
11 Revalueringskonti 262.876 0
12 Kapital og reserver 90.701 3
Passiver i alt 2.278.560 −1.482
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt