European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais sākuma finanšu pārskats 2014. gada 1. janvārī un Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 3. janvārī

2014.8.01.

Eurosistēmas konsolidētais sākuma finanšu pārskats 2014. gada 1. janvārī

Sakarā ar euro ieviešanu Latvijā 2014. gada 1. janvārī Latvijas Banka pievienojās Eurosistēmai. Tāpēc ECB publicē Eurosistēmas konsolidēto sākuma finanšu pārskatu 2014. gada 1. janvārī, iekļaujot Latvijas Bankas bilances datus. Posteņi, kas iepriekš bija denominēti Latvijas latos, pārvietoti no posteņiem "ārvalstu valūtā" uz posteņiem "euro". Darījumi ar Latvijas rezidentiem un Latvijas rezidentu turējumā esošo kontu atlikumi pārvietoti no "ārpus euro zonas esošo valstu" bilances posteņiem uz "euro zonas" posteņiem. Turklāt sakarā ar Latvijas Bankas pievienošanos Eurosistēmai kapitāls un rezerves (12. pasīvu postenis) pieauga salīdzinājumā ar 2013. gada 31. decembra konsolidētajā finanšu pārskatā norādīto apjomu.

Aktīvi (milj. euro) Atlikums
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 303,156
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 241,640
2.1 SVF debitoru parādi 81,672
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 159,968
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 22,945
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20,519
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20,519
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 752,288
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 168,662
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 583,325
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 301
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 75,145
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 590,901
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 235,929
7.2 Pārējie vērtspapīri 354,972
8 Valdības parāds euro 28,287
9 Pārējie aktīvi 245,160
Kopā aktīvi 2,280,042
Pasīvi (milj. euro) Atlikums
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 957,218
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 477,170
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 286,593
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 85,658
2.3 Termiņnoguldījumi 104,842
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 77
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,128
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 91,335
5.1 Saistības pret valdību 66,074
5.2 Pārējās saistības 25,261
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 114,238
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4,740
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 2,998
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 2,998
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,717
10 Pārējās saistības 222,924
11 Pārvērtēšanas konti 262,876
12 Kapitāls un rezerves 90,699
Kopā pasīvi 2,280,042
 

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 3. janvārī (salīdzinājumā ar Eurosistēmas sākuma finanšu pārskatu 2014. gada 1. janvārī)

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Periodā no 2014. gada 1. janvāra līdz 3. janvārim zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā faktiski nemainījās (204.1 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2014. gada 3. janvāris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 85 dienas 113 milj. ASV dolāru
2014. gada 3. janvāris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 83 dienas 100 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.3 mljrd. euro (līdz 355.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 4.3 mljrd. euro (līdz 952.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 10.6 mljrd. euro (līdz 55.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 2.5 mljrd. euro (līdz 559.2 mljrd. euro).

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.3 mljrd. euro (2014. gada 1. janvārī – 0.3 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 88.2 mljrd. euro (2014. gada 1. janvārī – 85.7 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms faktiski nemainījās (235.9 mljrd. euro). Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2014. gada 3. janvārī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 178.8 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 41.6 mljrd. euro un 15.4 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 12.4 mljrd. euro (līdz 298.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 303,156 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 241,563 −77
2.1 SVF debitoru parādi 81,672 0
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 159,891 −77
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,237 292
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20,194 −325
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20,194 −325
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 752,259 -29
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 168,662 0
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 583,325 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 270 −31
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 2 2
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 73,545 −1,600
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 591,184 283
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 235,929 0
7.2 Pārējie vērtspapīri 355,255 283
8 Valdības parāds euro 28,287 0
9 Pārējie aktīvi 245,133 −27
Kopā aktīvi 2,278,560 −1,482
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 952,900 −4,318
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 492,037 14,868
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 298,943 12,351
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 88,213 2,554
2.3 Termiņnoguldījumi 104,842 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 39 −37
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,239 111
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 81,007 −10,328
5.1 Saistības pret valdību 55,494 −10,580
5.2 Pārējās saistības 25,513 252
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 114,211 −27
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4,791 51
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 3,170 172
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 3,170 172
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,717 0
10 Pārējās saistības 220,911 −2,013
11 Pārvērtēšanas konti 262,876 0
12 Kapitāls un rezerves 90,701 3
Kopā pasīvi 2,278,560 −1,482
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem