Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 28 септември 2012 г.

3 октомври 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Нарастването с 45,5 млрд. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) през седмицата, която приключва на 28 септември 2012 г., отразява корекциите вследствие на извършената тримесечна преоценка.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 5,8 млрд. евро до 229,2 млрд. евро. Промяната се дължи на ефекта от извършената тримесечна преоценка на активите и пасивите, както и на транзакциите с клиенти и портфейлни транзакции, осъществени от централни банки от Евросистемата през отчетния период, а също и на операциите по предоставяне на ликвидност в щатски долари (вж. по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
27 септември 2012 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 3,7 млрд. щатски долара 1,6 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,8 млрд. евро до 317,4 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 0,3 млрд. евро до 892,5 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 4,9 млрд. евро до 99 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 18,6 млрд. евро до 651,5 млрд. евро. На 26 септември 2012 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 119,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 117,4 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 209 млрд. евро и бяха набрани нови депозити в същия размер. На 27 септември 2012 г., четвъртък, настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 26,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 18,7  млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 2 млрд. евро (при 1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 315,8 млрд. евро (при 305,6 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите) отбелязва увеличение с 0,8 млрд. евро до 280,2 млрд. евро в резултат на покупки на ценни книжа по втората програма за закупуване на обезпечени облигации, изплащането на ценни книжа по първата програма за закупуване на обезпечени облигации и корекции в края на тримесечието. Така през седмицата, която приключва на 28 септември 2012 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 209,5 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 54,5 млрд. евро и 16,2 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 24,7 млрд. евро до 525,8 млрд. евро.

Преоценка на активите и пасивите на Евросистемата към края на тримесечието

В съответствие с хармонизираните счетоводни правила на Евросистемата златото, валутата, наличностите от ценни книжа и финансовите инструменти на Евросистемата подлежат на преоценка по пазарни курсове и цени към края на всяко тримесечие. Нетният резултат от преоценката по всяка статия от баланса към 28 септември 2012 г. е представен в допълнителна колона „ Разлика спрямо предходната седмица в резултат на корекции в края на тримесечието“. Цената на златото и основните обменни курсове, използвани за преоценката, са следните:

Злато ― 1377,417 евро за унция чисто злато

Щатски долар ― 1,2930 за 1 евро

Японска йена ― 100,37 за 1 евро

Специални права на тираж ― 1,1931 евро за СПТ

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Злато и вземания в злато 479 292 0 45 513
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 256 413 −164 −4 901
2.1 Вземания от МВФ 90 069 255 −1 034
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 166 344 −419 −3 867
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 39 858 −2 015 −128
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 16 512 −1 399 46
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 512 −1 399 46
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 178 184 −9 016 0
5.1 Основни операции по рефинансиране 117 383 −2 455 0
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 1 058 750 −7 546 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 2 047 1 077 0
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 4 −91 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 212 652 −774 0
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 597 655 1 492 −1 479
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 280 207 264 560
7.2 Други ценни книжа 317 448 1 228 −2 039
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 30 010 0 −32
9 Други активи 271 857 3 224 2 527
Общо активи 3 082 432 −8 652 41 545
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Банкноти в обращение 892 496 312 0
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 052 529 −15 114 0
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 525 830 −24 652 0
2.2 Депозитно улеснение 315 754 10 107 0
2.3 Срочни депозити 209 000 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 945 −569 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 224 −607 0
4 Издадени дългови сертификати 0 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 119 439 3 661 0
5.1 Сектор „Държавно управление“ 98 956 4 865 0
5.2 Други задължения 20 483 −1 204 0
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 171 667 1 040 −12
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 198 747 −109
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 626 −1 242 −138
8.1 Депозити, салда и други задължения 6 626 −1 242 −138
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 243 0 −643
10 Други задължения 235 635 2 750 −536
11 Сметки за преоценка 452 824 0 42 984
12 Капитал и резерви 85 551 −199 0
Общо пасиви 3 082 432 −8 652 41 545