Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 28 september 2012

3 oktober 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 28 september 2012 was de stijging van EUR 45,5 miljard in de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 5,8 miljard naar EUR 229,2 miljard. Deze daling was het gevolg van de effecten van de driemaandelijkse herwaardering van activa en passiva, de gedurende de verslagperiode door de centrale banken van het Eurosysteem verrichte cliënten- en beleggingstransacties, en van in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
27 september 2012 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 3,7 miljard USD 1,6 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,8 miljard naar EUR 317,4 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,3 miljard naar EUR 892,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 4,9 miljard naar EUR 99 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 18,6 miljard naar EUR 651,5 miljard. Op woensdag 26 september 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 119,8 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 117,4 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 209 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s aangetrokken. Op donderdag 27 september 2012 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 26,3 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 18,7 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 2 miljard (vergeleken met EUR 1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 315,8 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 305,6 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 0,8 miljard naar EUR 280,2 miljard ten gevolge van aankopen van waardepapieren in het kader van het tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties, van de aflossing van waardepapieren in het kader van het eerste aankoopprogramma van gedekte obligaties en kwartaaleinde-aanpassingen. In de week die eindigde op 28 september 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de Effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve EUR 209,5 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 54,5 miljard en EUR 16,2 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 24,7 miljard naar EUR 525,8 miljard.

Driemaandelijkse herwaardering van de activa en passiva van het Eurosysteem

In overeenstemming met de door het Eurosysteem gehanteerde geharmoniseerde regels voor waardering en resultaatbepaling worden het goud, de deviezen, de aangehouden waardepapieren en de financiële instrumenten van het Eurosysteem aan het einde van elk kwartaal geherwaardeerd tegen marktkoersen en -prijzen. Het netto-effect van de herwaardering op elke balanspost per 28 september 2012 wordt weergegeven in de daartoe toegevoegde kolom “Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge kwartaaleinde-aanpassingen”. De goudprijs en de belangrijkste wisselkoersen gebruikt voor de herwaardering van de saldi waren de volgende:

Goud: EUR 1.377,417 per fine ounce

USD: 1,2930 per EUR

JPY: 100,37 per EUR

Bijzondere trekkingsrechten: EUR 1,1931 per SDR

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 479.292 0 45.513
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 256.413 −164 −4.901
2.1 Vorderingen op het IMF 90.069 255 −1.034
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 166.344 −419 −3.867
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 39.858 −2.015 −128
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.512 −1.399 46
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.512 −1.399 46
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.178.184 −9.016 0
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 117.383 −2.455 0
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.058.750 −7.546 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 2.047 1.077 0
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 4 −91 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 212.652 −774 0
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 597.655 1.492 −1.479
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 280.207 264 560
7.2 Overige waardepapieren 317.448 1.228 −2.039
8 Overheidsschuld, luidende in euro 30.010 0 −32
9 Overige activa 271.857 3.224 2.527
Totaal activa 3.082.432 −8.652 41.545
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 892.496 312 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.052.529 −15.114 0
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 525.830 −24.652 0
2.2 Depositofaciliteit 315.754 10.107 0
2.3 Termijndeposito's 209.000 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.945 −569 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.224 −607 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 119.439 3.661 0
5.1 Overheid 98.956 4.865 0
5.2 Overige verplichtingen 20.483 −1.204 0
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 171.667 1.040 −12
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.198 747 −109
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.626 −1.242 −138
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.626 −1.242 −138
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.243 0 −643
10 Overige passiva 235.635 2.750 −536
11 Herwaarderingsrekeningen 452.824 0 42.984
12 Kapitaal en reserves 85.551 −199 0
Totaal passiva 3.082.432 −8.652 41.545