Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 28. září 2012

3. října 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 28. září 2012 odpovídalo zvýšení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 45,5 mld. EUR čtvrtletnímu přecenění.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se snížil o 5,8 mld. EUR na 229,2 mld. EUR. Tato změna je důsledkem vlivů čtvrtletního přecenění aktiv a pasiv a dále důsledkem klientských a portfoliových transakcí provedených centrálními bankami Eurosystému během sledovaného období a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech (viz níže).

Mimořádné transakce

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
27. září 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 3,7 mld. USD 1,6 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) klesl o 0,8 mld. EUR na 317,4 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 0,3 mld. EUR na 892,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 4,9 mld. EUR na 99 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 18,6 mld. EUR na 651,5 mld. EUR. Ve středu 26. září 2012 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 119,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 117,4 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 209 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši. Ve čtvrtek 27. září 2012 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 26,3 mld. EUR a byla vypořádána další operace ve výši 18,7 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) byly poskytnuty 2 mld. EUR (oproti 1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 315,8 mld. EUR (oproti 305,6 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7,1 na straně aktiv) vzrostl o 0,8 mld. EUR na 280,2 mld. EUR, a to v důsledku nákupů cenných papírů v rámci druhého programu nákupu krytých dluhopisů, splacení cenných papírů v rámci prvního programu nákupu krytých dluhopisů a dále přecenění na konci čtvrtletí. V týdnu končícím 28. září 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 209,5 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů činila 54,5 mld., resp. 16,2 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 24,7 mld. EUR na 525,8 mld. EUR.

Přecenění aktiv a pasiv Eurosystému na konci čtvrtletí

Zlato, devizové prostředky, cenné papíry a finanční nástroje v držení Eurosystému jsou v souladu s harmonizovanými účetními pravidly Eurosystému na konci každého čtvrtletí přeceňovány podle tržních kurzů a cen. Čistý vliv přecenění na každou položku rozvahy k 28. září 2012 je uveden v přidaném sloupečku „ Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě přecenění na konci čtvrtletí“. Při přecenění zůstatků byla použita následující cena zlata a tyto směnné kurzy:

Zlato: 1 377,417 EUR za unci ryzího zlata

USD: 1,2930 USD/EUR

JPY: 100,37 JPY/EUR

Zvláštní práva čerpání: 1,1931 EUR/ZPČ

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 479 292 0 45 513
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 256 413 −164 −4 901
2.1 Pohledávky za MMF 90 069 255 −1 034
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 166 344 −419 −3 867
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 39 858 −2 015 −128
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 512 −1 399 46
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 512 −1 399 46
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 178 184 −9 016 0
5.1 Hlavní refinanční operace 117 383 −2 455 0
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 058 750 −7 546 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 2 047 1 077 0
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 4 −91 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 212 652 −774 0
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 597 655 1 492 −1 479
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 280 207 264 560
7.2 Ostatní cenné papíry 317 448 1 228 −2 039
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 30 010 0 −32
9 Ostatní aktiva 271 857 3 224 2 527
Aktiva celkem 3 082 432 −8 652 41 545
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Bankovky v oběhu 892 496 312 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 052 529 −15 114 0
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 525 830 −24 652 0
2.2 Vkladová facilita 315 754 10 107 0
2.3 Termínované vklady 209 000 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 945 −569 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 224 −607 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 119 439 3 661 0
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 98 956 4 865 0
5.2 Ostatní závazky 20 483 −1 204 0
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 171 667 1 040 −12
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 198 747 −109
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 626 −1 242 −138
8.1 Vklady a ostatní závazky 6 626 −1 242 −138
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 243 0 −643
10 Ostatní pasiva 235 635 2 750 −536
11 Účty přecenění 452 824 0 42 984
12 Kapitál a rezervní fondy 85 551 −199 0
Pasiva celkem 3 082 432 −8 652 41 545