Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 28ης Σεπτεμβρίου 2012

3 Οκτωβρίου 2012

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 28 Σεπτεμβρίου 2012 η αύξηση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 45,5 δισεκ. ευρώ αντανακλά τριμηνιαίες αναπροσαρμογές.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 5,8 δισεκ. ευρώ σε 229,2 δισεκ. ευρώ. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στην τριμηνιαία αναπροσαρμογή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, σε συναλλαγές πελατών και χαρτοφυλακίου που διενέργησαν οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος κατά την υπό εξέταση περίοδο, καθώς και σε πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ (βλ. παρακάτω).

Πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ

Ημερομηνία αξίας Είδος πράξης Ποσό κατά τη λήξη Νέο ποσό
27 Σεπτεμβρίου 2012 Αντιστρεπτέα πράξη παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, διάρκειας 7 ημερών 3,7 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ 1,6 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ

Οι πράξεις παροχής ρευστότητας διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, μειώθηκαν κατά 0,8 δισεκ. ευρώ σε 317,4 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 0,3 δισεκ. ευρώ σε 892,5 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 4,9 δισεκ. ευρώ σε 99 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 18,6 δισεκ. ευρώ σε 651,5 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 119,8 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 117,4 δισεκ. ευρώ. Την ίδια ημέρα έληξαν καταθέσεις καθορισμένης διάρκειας ύψους 209 δισεκ. ευρώ και έγιναν αποδεκτές νέες καταθέσεις ίδιου ποσού. Την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012 έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 26,3 δισεκ. ευρώ και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 18,7 δισεκ. ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 2 δισεκ. ευρώ (έναντι 1 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 315,8 δισεκ. ευρώ (έναντι 305,6 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 0,8 δισεκ. ευρώ σε 280,2 δισεκ. ευρώ. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε αγορές τίτλων στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών, στην εξόφληση τίτλων στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών και σε προσαρμογές στο τέλος του τριμήνου. Έτσι, κατά την εβδομάδα που έληξε στις 28 Σεπτεμβρίου 2012 η αξία των συνολικών αγορών στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων ήταν 209,5 δισεκ. ευρώ, ενώ η συνολική αξία των χαρτοφυλακίων του πρώτου και του δεύτερου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών ήταν 54,5 δισεκ. ευρώ και 16,2 δισεκ. ευρώ αντίστοιχα. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται και στα τρία χαρτοφυλάκια ταξινομούνται ως διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη τους.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 24,7 δισεκ. ευρώ σε 525,8 δισεκ. ευρώ.

Αναπροσαρμογή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του Ευρωσυστήματος στο τέλος του τριμήνου

Σύμφωνα με τους εναρμονισμένους λογιστικούς κανόνες του Ευρωσυστήματος, η αξία του χρυσού, των συναλλαγματικών διαθεσίμων, των τίτλων και των χρηματοδοτικών μέσων που κατέχει το Ευρωσύστημα αναπροσαρμόζεται βάσει των επιτοκίων και των τιμών της αγοράς στο τέλος κάθε τριμήνου. Η καθαρή επίδραση της αναπροσαρμογής σε κάθε στοιχείο της λογιστικής κατάστασης την 28η Σεπτεμβρίου 2012 παρουσιάζεται στην πρόσθετη στήλη « Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω προσαρμογών τέλους τριμήνου». Η τιμή του χρυσού και οι κύριες ισοτιμίες που χρησιμοποιήθηκαν για την αναπροσαρμογή των υπολοίπων ήταν:

Χρυσός: 1.377,417 ευρώ ανά ουγκιά καθαρού χρυσού

1,2930 δολάρια ΗΠΑ προς 1 ευρώ

100,37 γιεν Ιαπωνίας προς 1 ευρώ

Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα: 1,1931 ευρώ ανά ΕΤΔ

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
i) ii)
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 479.292 0 45.513
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 256.413 −164 −4.901
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 90.069 255 −1.034
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 166.344 −419 −3.867
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 39.858 −2.015 −128
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 16.512 −1.399 46
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 16.512 −1.399 46
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 1.178.184 −9.016 0
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 117.383 −2.455 0
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 1.058.750 −7.546 0
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 2.047 1.077 0
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 4 −91 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 212.652 −774 0
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 597.655 1.492 −1.479
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 280.207 264 560
7.2 Λοιποί τίτλοι 317.448 1.228 −2.039
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 30.010 0 −32
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 271.857 3.224 2.527
Σύνολο ενεργητικού 3.082.432 −8.652 41.545
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
i) ii)
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 892.496 312 0
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 1.052.529 −15.114 0
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 525.830 −24.652 0
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 315.754 10.107 0
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 209.000 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 1.945 −569 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 5.224 −607 0
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 119.439 3.661 0
5.1 Γενική κυβέρνηση 98.956 4.865 0
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 20.483 −1.204 0
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 171.667 1.040 −12
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 4.198 747 −109
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 6.626 −1.242 −138
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 6.626 −1.242 −138
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 56.243 0 −643
10 Λοιπές υποχρεώσεις 235.635 2.750 −536
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 452.824 0 42.984
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 85.551 −199 0
Σύνολο παθητικού 3.082.432 −8.652 41.545