Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 28 september 2012

3 oktober 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 28 september 2012 motsvarade ökningen på 45,5 miljarder EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) kvartalsomvärderingar.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 5,8 miljarder EUR till 229,2 miljarder EUR. Ändringen berodde på effekterna av kvartalsomvärderingar av tillgångar och skulder, kund- och portföljtransaktioner som genomförts av centralbanker i Eurosystemet under perioden och likvidiserande åtgärder i US-dollar (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
27 september 2012 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 3,7 miljarder USD 1,6 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,8 miljarder EUR till 317,4 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 892,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 4,9 miljarder EUR till 99 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 18,6 miljarder EUR till 651,5 miljarder EUR. Onsdagen den 26 september 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 119,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 117,4 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 209 miljarder EUR och ny inlåning erhölls på samma belopp. Torsdagen den 27 september 2012 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 26,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 18,7 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 2 miljarder EUR (jämfört med 1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 315,8 miljarder EUR (jämfört med 305,6 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,8 miljarder EUR till 280,2 miljarder EUR beroende på avvecklade köp i det andra programmet för köp av säkerställda obligationer, inlösen av värdepapper i första programmet för köp av säkerställda obligationer och kvartalsomvärderingar. Under den vecka som slutade den 28 september 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 209,5 miljarder EUR medan värdet på ackumulerade köp i portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 54,5 miljarder EUR respektive 16,2 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade den aktuella ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (punkt 2.1 på skuldsidan) med 24,7 miljarder EUR till 525,8 miljarder EUR.

Omvärdering av Eurosystemets tillgångar och skulder vid kvartalsskiftet

I enlighet med Eurosystemets harmoniserade redovisningsprinciper omvärderas Eurosystemets innehav av guld, utländsk valuta, värdepapper och finansiella instrument till marknadskurser och ‑priser vid slutet av varje kvartal. Omvärderingens nettoeffekt på varje post i balansräkningen per den 28 september 2012 visas i tilläggskolumnen " Förändring jämfört med föregående vecka till följd av justeringar vid kvartalets slut". Priset på guld och de viktigaste valutakurserna som användes vid omvärderingen av balansposterna var

Guld: 1 377,417 EUR per fine oz.

USD: 1,2930 per EUR

JPY: 100,37 per EUR

Särskilda dragningsrätter: 1,1931 EUR per SDR

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Guld och guldfordringar 479.292 0 45.513
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 256.413 −164 −4.901
2.1 Fordringar på IMF 90.069 255 −1.034
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 166.344 −419 −3.867
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 39.858 −2.015 −128
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.512 −1.399 46
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.512 −1.399 46
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 1.178.184 −9.016 0
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 117.383 −2.455 0
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.058.750 −7.546 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 2.047 1.077 0
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 4 −91 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 212.652 −774 0
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 597.655 1.492 −1.479
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 280.207 264 560
7.2 Andra värdepapper 317.448 1.228 −2.039
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 30.010 0 −32
9 Övriga tillgångar 271.857 3.224 2.527
Summa tillgångar 3.082.432 −8.652 41.545
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Utelöpande sedlar 892.496 312 0
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.052.529 −15.114 0
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 525.830 −24.652 0
2.2 Inlåningsfacilitet 315.754 10.107 0
2.3 Inlåning med fast löptid 209.000 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.945 −569 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.224 −607 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 119.439 3.661 0
5.1 Offentliga sektorn 98.956 4.865 0
5.2 Övriga skulder 20.483 −1.204 0
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 171.667 1.040 −12
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 4.198 747 −109
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.626 −1.242 −138
8.1 Inlåning och övriga skulder 6.626 −1.242 −138
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.243 0 −643
10 Övriga skulder 235.635 2.750 −536
11 Värderegleringskonton 452.824 0 42.984
12 Eget kapital 85.551 −199 0
Summa skulder 3.082.432 −8.652 41.545