Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 28. septembrī

2012.3.10.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 28. septembrī, zelta un zeltā izteikto debitoru parādu (1. aktīvu postenis) pieaugums bija 45.5 mljrd. euro, kas atspoguļoja ceturkšņa pārvērtēšanas korekcijas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 5.8 mljrd. euro (līdz 229.2 mljrd. euro). Šī pārmaiņa galvenokārt skaidrojama ar aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārvērtēšanu, klientu un portfeļu darījumiem, ko Eurosistēmas centrālās bankas veica attiecīgajā periodā, un likviditāti palielinošajām operācijām ASV dolāros (sk. tālāk).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2012. gada 27. septembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 3.7 mljrd. ASV dolāru 1.6 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.8 mljrd. euro (līdz 317.4 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.3 mljrd. euro (līdz 892.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 4.9 mljrd. euro (līdz 99 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 18.6 mljrd. euro (līdz 651.5 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 26. septembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 119.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 117.4 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 209 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā. Ceturtdien, 2012. gada 27. septembrī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 26.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 18.7 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 315.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 305.6 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.8 mljrd. euro (līdz 280.2 mljrd. euro) sakarā ar otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros veiktajiem vērtspapīru pirkumiem, vērtspapīru dzēšanu pirmās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros un ceturkšņa beigu korekcijām. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 28. septembrī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 209.5 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 54.5 mljrd. euro un 16.2 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 24.7 mljrd. euro (līdz 525.8 mljrd. euro).

Eurosistēmas aktīvu un pasīvu ceturkšņa beigu pārvērtēšana

Atbilstoši Eurosistēmas saskaņotajiem grāmatvedības noteikumiem Eurosistēmas zelts, ārvalstu valūtas, vērtspapīri un finanšu instrumenti katra ceturkšņa beigās tiek pārvērtēti pēc tirgus likmēm un cenām. Pārvērtēšanas tīrā ietekme uz katru bilances posteni 2012. gada 28. septembrī uzrādīta atsevišķā ailē "Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu ceturkšņa beigu korekciju rezultātā". Atlikumu pārvērtēšanā izmantotā zelta cena un galvenie maiņas kursi bija šādi.

Zelts: 1 377.417 EUR par Trojas unci

1.2930 USD par 1 EUR

100.37 JPY par 1 EUR

Speciālās aizņēmuma tiesības: 1.1931 EUR par 1 SDR

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 479,292 0 45,513
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 256,413 −164 −4,901
2.1 SVF debitoru parādi 90,069 255 −1,034
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 166,344 −419 −3,867
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 39,858 −2,015 −128
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,512 −1,399 46
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16,512 −1,399 46
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,178,184 −9,016 0
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 117,383 −2,455 0
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1,058,750 −7,546 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 2,047 1,077 0
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 4 −91 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 212,652 −774 0
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 597,655 1,492 −1,479
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 280,207 264 560
7.2 Pārējie vērtspapīri 317,448 1,228 −2,039
8 Valdības parāds euro 30,010 0 −32
9 Pārējie aktīvi 271,857 3,224 2,527
Kopā aktīvi 3,082,432 −8,652 41,545
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 892,496 312 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,052,529 −15,114 0
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 525,830 −24,652 0
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 315,754 10,107 0
2.3 Termiņnoguldījumi 209,000 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1,945 −569 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5,224 −607 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 119,439 3,661 0
5.1 Saistības pret valdību 98,956 4,865 0
5.2 Pārējās saistības 20,483 −1,204 0
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 171,667 1,040 −12
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4,198 747 −109
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6,626 −1,242 −138
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6,626 −1,242 −138
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,243 0 −643
10 Pārējās saistības 235,635 2,750 −536
11 Pārvērtēšanas konti 452,824 0 42,984
12 Kapitāls un rezerves 85,551 −199 0
Kopā pasīvi 3,082,432 −8,652 41,545