Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 28. septembra 2012

3. oktober 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 28. septembra 2012, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 45,5 milijarde EUR, kar je posledica četrtletnih prevrednotovalnih prilagoditev.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 5,8 milijarde EUR na 229,2 milijarde EUR. Sprememba je nastala zaradi četrtletnega prevrednotenja sredstev in obveznosti, zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij, ki so jih v obravnavanem obdobju izvedle centralne banke Eurosistema, ter zaradi operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj).

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
27. september 2012 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 3,7 mrd USD 1,6 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,8 milijarde EUR na 317,4 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,3 milijarde EUR na 892,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 4,9 milijarde EUR na 99 milijard EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 18,6 milijarde EUR na 651,5 milijarde EUR. V sredo, 26. septembra 2012, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 119,8 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 117,4 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 209 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge v istem znesku. V četrtek, 27. septembra 2012, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 26,3 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 18,7 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 2 milijardi EUR (v primerjavi z 1 milijardo EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 315,8 milijarde EUR (v primerjavi s 305,6 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 0,8 milijarde EUR na 280,2 milijarde EUR, kar je posledica poravnanih nakupov v okviru drugega programa nakupa kritih obveznic, zapadlosti vrednostnih papirjev v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic ter prilagoditev ob koncu četrtletja. Tako je v tednu, ki se je končal 28. septembra 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 209,5 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 54,5 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru drugega programa pa 16,2 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 24,7 milijarde EUR na 525,8 milijarde EUR.

Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu četrtletja

V skladu s harmoniziranimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute, imetja vrednostnih papirjev in finančni instrumenti Eurosistema prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja. Neto učinek prevrednotenja na vsako bilančno postavko na dan 28. septembra 2012 je prikazan v dodatnem stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi prilagoditev ob koncu četrtletja«. Cena zlata in najpomembnejši devizni tečaji, ki so se uporabili pri prevrednotenju stanj, so naslednji:

zlato: 1.377,417 EUR za unčo

USD: 1,2930 za EUR

JPY: 100,37 za EUR

posebne pravice črpanja (SDR): 1,1931 EUR za SDR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 479.292 0 45.513
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 256.413 −164 −4.901
2.1 Terjatve do MDS 90.069 255 −1.034
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 166.344 −419 −3.867
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 39.858 −2.015 −128
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 16.512 −1.399 46
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.512 −1.399 46
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.178.184 −9.016 0
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 117.383 −2.455 0
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.058.750 −7.546 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 2.047 1.077 0
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 4 −91 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 212.652 −774 0
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 597.655 1.492 −1.479
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 280.207 264 560
7.2 Drugi vrednostni papirji 317.448 1.228 −2.039
8 Dolg širše države v EUR 30.010 0 −32
9 Druga sredstva 271.857 3.224 2.527
Skupaj sredstva 3.082.432 −8.652 41.545
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Bankovci v obtoku 892.496 312 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.052.529 −15.114 0
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 525.830 −24.652 0
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 315.754 10.107 0
2.3 Vezane vloge 209.000 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.945 −569 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.224 −607 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 119.439 3.661 0
5.1 Širša država 98.956 4.865 0
5.2 Druge obveznosti 20.483 −1.204 0
6 Obveznosti do nerezidentov euro-območja v EUR 171.667 1.040 −12
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 4.198 747 −109
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 6.626 −1.242 −138
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 6.626 −1.242 −138
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.243 0 −643
10 Druge obveznosti 235.635 2.750 −536
11 Računi prevrednotenja 452.824 0 42.984
12 Kapital in rezerve 85.551 −199 0
Skupaj obveznosti 3.082.432 −8.652 41.545