SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 28. september 2012

3. oktober 2012

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 28. september 2012, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 45,5 mia. euro. Stigningen afspejlede kvartalsvise revalueringer.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 5,8 mia. euro til 229,2 mia. euro. Ændringen skyldtes virkningen af den kvartalsvise revaluering af aktiver og passiver samt kunde- og porteføljetransaktioner udført af centralbankerne i Eurosystemet i den betragtede periode og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
27. september 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 3,7 mia. USD 1,6 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,8 mia. euro til 317,4 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,3 mia. euro til 892,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 4,9 mia. euro til 99 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 18,6 mia. euro til 651,5 mia. euro. Onsdag den 26. september 2012 udløb en primær markedsoperation på 119,8 mia. euro, og en ny på 117,4 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 209 mia. euro, og der var modtaget nye indskud til samme værdi. Torsdag den 27. september 2012 udløb en langfristet markedsoperation på 26,3 mia. euro, og en ny på 18,7 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 2 mia. euro (mod 1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 315,8 mia. euro (mod 305,6 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 0,8 mia. euro til 280,2 mia. euro som følge af opkøb af værdipapirer i forbindelse med det andet program til opkøb af covered bonds, indfrielsen af værdipapirer under det første program til opkøb af covered bonds og justeringer ultimo kvartalet. I ugen, der sluttede den 28. september 2012, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 209,5 mia. euro, mens værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 54,5 mia. euro og 16,2 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 24,7 mia. euro til 525,8 mia. euro.

Revaluering af Eurosystemets aktiver og passiver ultimo kvartalet

I overensstemmelse med de harmoniserede bogføringsregler for Eurosystemet revalueres Eurosystemets beholdninger af guld, fremmed valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter til markedskurser og -priser ved udgangen af hvert kvartal. Nettovirkningen af revalueringen på hver balancepost pr. 28. september 2012 fremgår af den særskilte kolonne "Ændring i forhold til ugen før pga. justeringer ultimo kvartalet". Guldprisen og de vigtigste kurser anvendt ved revalueringen af balanceposterne var følgende:

Guld: EUR 1.377,417 pr. fine oz.

USD: 1,2930 pr. EUR

JPY: 100,37 pr. EUR

Særlige trækningsrettigheder (SDR): EUR 1,1931 pr. SDR

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Guld og tilgodehavender i guld 479.292 0 45.513
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 256.413 −164 −4.901
2.1 Tilgodehavender hos IMF 90.069 255 −1.034
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 166.344 −419 −3.867
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 39.858 −2.015 −128
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.512 −1.399 46
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.512 −1.399 46
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.178.184 −9.016 0
5.1 Primære markedsoperationer 117.383 −2.455 0
5.2 Langfristede markedsoperationer 1.058.750 −7.546 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 2.047 1.077 0
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 4 −91 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 212.652 −774 0
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 597.655 1.492 −1.479
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 280.207 264 560
7.2 Andre værdipapirer 317.448 1.228 −2.039
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 30.010 0 −32
9 Andre aktiver 271.857 3.224 2.527
Aktiver i alt 3.082.432 −8.652 41.545
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Seddelomløb 892.496 312 0
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.052.529 −15.114 0
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 525.830 −24.652 0
2.2 Indlånsfacilitet 315.754 10.107 0
2.3 Indskud med fast løbetid 209.000 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 1.945 −569 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.224 −607 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 119.439 3.661 0
5.1 Offentlig forvaltning og service 98.956 4.865 0
5.2 Andre forpligtelser 20.483 −1.204 0
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 171.667 1.040 −12
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 4.198 747 −109
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 6.626 −1.242 −138
8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.626 −1.242 −138
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.243 0 −643
10 Andre forpligtelser 235.635 2.750 −536
11 Revalueringskonti 452.824 0 42.984
12 Kapital og reserver 85.551 −199 0
Passiver i alt 3.082.432 −8.652 41.545