Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému 
k 28. septembru 2012

3. októbra 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 28. septembra 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) v dôsledku štvrťročného precenenia zvýšil o 45,5 mld. EUR.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 5,8 mld. EUR na 229,2 mld. EUR, a to v dôsledku štvrťročného precenenia aktív a pasív, klientskych a portfóliových transakcií uskutočnených počas sledovaného obdobia centrálnymi bankami Eurosystému a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie).

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
27. septembra 2012 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 3,7 mld. USD 1,6 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,8 mld. EUR na 317,4 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 0,3 mld. EUR na 892,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 4,9 mld. EUR na 99 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 18,6 mld. EUR na 651,5 mld. EUR. V stredu 26. septembra 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 119,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 117,4 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 209 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške. Vo štvrtok 27. septembra 2012 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 26,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 18,7 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 2 mld. EUR (v porovnaní s 1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 315,8 mld. EUR (v porovnaní s 305,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku nákupov cenných papierov v rámci druhého programu nákupu krytých dlhopisov, splatenia cenných papierov v rámci prvého programu nákupu krytých dlhopisov a v dôsledku štvrťročného precenenia zvýšil o 0,8 mld. EUR na 280,2 mld. EUR. V týždni končiacom sa 28. septembra 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 209,5 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 54,5 mld. EUR a 16,2 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 24,7 mld. EUR na 525,8 mld. EUR.

Štvrťročné precenenie aktív a pasív Eurosystému

V súlade s harmonizovanými účtovnými pravidlami Eurosystému sa stav zlata, devíz, cenných papierov a finančných nástrojov v držbe Eurosystému na konci každého štvrťroka preceňuje podľa aktuálnych trhových kurzov a cien. Čistý vplyv precenenia na jednotlivé súvahové položky k 28. septembru 2012 je uvedený v pridanom stĺpci „Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku štvrťročných precenení“. Pri precenení zostatkov bola použitá nasledujúca cena zlata a tieto výmenné kurzy:

Zlato: 1 377,417 EUR za uncu rýdzeho zlata

1,2930 USD/EUR

100,37 JPY/EUR

Osobitné práva čerpania: 1,1931 EUR/SDR

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Zlato a pohľadávky v zlate 479 292 0 45 513
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 256 413 −164 −4 901
2.1 Pohľadávky voči MMF 90 069 255 −1 034
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 166 344 −419 −3 867
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 39 858 −2 015 −128
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 512 −1 399 46
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 16 512 −1 399 46
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 178 184 −9 016 0
5.1 Hlavné refinančné operácie 117 383 −2 455 0
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 058 750 −7 546 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 2 047 1 077 0
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 4 −91 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 212 652 −774 0
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 597 655 1 492 −1 479
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 280 207 264 560
7.2 Ostatné cenné papiere 317 448 1 228 −2 039
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 30 010 0 −32
9 Ostatné aktíva 271 857 3 224 2 527
Úhrn aktív 3 082 432 −8 652 41 545
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Bankovky v obehu 892 496 312 0
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 052 529 −15 114 0
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 525 830 −24 652 0
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 315 754 10 107 0
2.3 Termínované vklady 209 000 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 945 −569 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 224 −607 0
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 119 439 3 661 0
5.1 Verejná správa 98 956 4 865 0
5.2 Ostatné záväzky 20 483 −1 204 0
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 171 667 1 040 −12
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 198 747 −109
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 626 −1 242 −138
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 626 −1 242 −138
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 56 243 0 −643
10 Ostatné pasíva 235 635 2 750 −536
11 Účty precenenia 452 824 0 42 984
12 Kapitál a rezervy 85 551 −199 0
Úhrn pasív 3 082 432 −8 652 41 545