Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 30 september 2011

5 oktober 2011

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 30 september 2011 motsvarade ökningen på 56,8 miljarder EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) kvartalsomvärderingar.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 13,2 miljarder EUR till 191,1 miljarder EUR. Ändringen berodde på effekterna av kvartalsomvärderingar av tillgångar och skulder, kund- och portföljtransaktioner som genomförts av Eurosystemets centralbanker under perioden och likvidiserande åtgärder i US-dollar (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
29 september 2011 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 0,5 miljarder USD 0,5 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap line) som ECB har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 336,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 4,9 miljarder EUR till 857,4 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 4,8 miljarder EUR till 51,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 34,1 miljarder EUR till 230,6 miljarder EUR. Onsdagen den 28 september 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 201,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 208,3 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 152,5 miljarder EUR och ny inlåning till ett belopp av 156,5 miljarder EUR, med en löptid på en vecka, erhölls. Torsdagen den 29 september 2011 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 132,2 miljarder EUR och ersattes med en ny på 140,6 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 1,4 miljarder EUR (jämfört med 0,5 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 199,6 miljarder EUR (jämfört med 150,7 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 4 miljarder EUR till 219,9 miljarder EUR beroende på de avvecklade köpen inom värdepappersprogrammet, inlösen av värdepapper i programmet för köp av säkerställda obligationer och kvartalsomvärderingar. Således uppgick värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet och i portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 160,7 miljarder EUR respektive 59,2 miljarder EUR den vecka som slutade den 30 september 2011. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 18,7 miljarder EUR till 204,9 miljarder EUR.

Omvärdering av Eurosystemets tillgångar och skulder vid kvartalsskiftet

I enlighet med Eurosystemets harmoniserade redovisningsprinciper omvärderas innehavet av guld, utländsk valuta, värdepapper och finansiella instrument till marknadskurser och ‑priser vid slutet av varje kvartal. Omvärderingens nettoeffekt på varje post i balansräkningen per den 30 september 2011 visas i tilläggskolumnen " Förändring jämfört med föregående vecka till följd av justeringar vid kvartalets slut". Priset på guld och de viktigaste valutakurserna som användes vid omvärderingen av balansposterna var

Guld: 1 206,399 EUR per fine oz.

USD: 1,3503 per EUR

JPY: 103,79 per EUR

Särskilda dragningsrätter: 1,1564 EUR per SDR

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Guld och guldfordringar 420.005 0 56.756
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 226.522 −155 13.659
2.1 Fordringar på IMF 80.402 −7 3.308
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 146.120 −149 10.351
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 35.327 1.370 2.385
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.694 −991 48
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.694 −991 48
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 588.786 17.492 0
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 208.349 7.200 0
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 378.935 9.299 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1.414 939 0
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 88 54 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 52.322 2.168 0
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 556.662 3.601 938
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 219.941 3.756 280
7.2 Andra värdepapper 336.721 −155 658
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 33.965 0 16
9 Övriga tillgångar 355.289 4.192 7.017
Summa tillgångar 2.288.571 27.677 80.819
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Utelöpande sedlar 857.372 4.882 0
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 563.015 32.985 0
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 204.871 −18.654 0
2.2 Inlåningsfacilitet 199.639 48.988 0
2.3 Inlåning med fast löptid 156.500 4.000 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2.004 −1.349 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.298 −1.264 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 59.740 −4.665 0
5.1 Offentliga sektorn 51.646 −4.796 0
5.2 Övriga skulder 8.094 131 0
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 50.036 −6.725 413
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.476 −3 149
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 13.802 765 787
8.1 Inlåning och övriga skulder 13.802 765 787
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 54.486 0 2.316
10 Övriga skulder 219.590 1.702 10.536
11 Värderegleringskonton 383.276 0 66.619
12 Eget kapital 81.481 0 0
Summa skulder 2.288.571 27.677 80.819

Kontakt för media