Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 30 september 2011

5 oktober 2011

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 30 september 2011 was de stijging van EUR 56,8 miljard in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 13,2 miljard naar EUR 191,1 miljard. Dit was het gevolg van de effecten van de driemaandelijkse herwaardering van activa en passiva, en van door centrale banken van het Eurosysteem tijdens de verslagperiode verrichte cliënten- en beleggingstransacties en van in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
29 september 2011 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 0,5 miljard USD 0,5 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,5 miljard naar EUR 336,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 4,9 miljard naar EUR 857,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 4,8 miljard naar EUR 51,6 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 34,1 miljard naar EUR 230,6 miljard. Op woensdag 28 september 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 201,1 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 208,3 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 152,5 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 156,5 miljard, met een looptijd van één week, aangetrokken. Op donderdag 29 september 2011 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 132,2 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 140,6 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 1,4 miljard (vergeleken met EUR 0,5 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 199,6 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 150,7 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 4 miljard naar EUR 219,9 miljard. Dit was het gevolg van verrekende aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”), de aflossing van waardepapieren in het kader van het aankoopprogramma van gedekte obligaties en van kwartaaleindeaanpassingen. In de week die eindigde op 30 september 2011 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten en van de portefeuille in het kader van het aankoopprogramma van gedekte obligaties derhalve in totaal respectievelijk EUR 160,7 miljard en EUR 59,2 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 18,7 miljard naar EUR 204,9 miljard.

Driemaandelijkse herwaardering van de activa en passiva van het Eurosysteem

In overeenstemming met de door het Eurosysteem gehanteerde geharmoniseerde regels voor waardering en resultaatbepaling worden het goud, de deviezen, de aangehouden waardepapieren en de financiële instrumenten van het Eurosysteem aan het einde van elk kwartaal geherwaardeerd tegen marktkoersen en -prijzen. Het netto-effect van de herwaardering op elke balanspost per 30 september 2011 wordt weergegeven in de daartoe toegevoegde kolom “Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge kwartaaleindeaanpassingen”. De goudprijs en de belangrijkste wisselkoersen gebruikt voor de herwaardering van de saldi waren de volgende:

Goud: EUR 1.206,399 per fine ounce

USD: 1,3503 per EUR

JPY: 103,79 per EUR

Bijzondere trekkingsrechten: EUR 1,1564 per SDR

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 420.005 0 56.756
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 226.522 −155 13.659
2.1 Vorderingen op het IMF 80.402 −7 3.308
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 146.120 −149 10.351
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 35.327 1.370 2.385
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.694 −991 48
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.694 −991 48
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 588.786 17.492 0
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 208.349 7.200 0
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 378.935 9.299 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1.414 939 0
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 88 54 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 52.322 2.168 0
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 556.662 3.601 938
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 219.941 3.756 280
7.2 Overige waardepapieren 336.721 −155 658
8 Overheidsschuld, luidende in euro 33.965 0 16
9 Overige activa 355.289 4.192 7.017
Totaal activa 2.288.571 27.677 80.819
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 857.372 4.882 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 563.015 32.985 0
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 204.871 −18.654 0
2.2 Depositofaciliteit 199.639 48.988 0
2.3 Termijndeposito's 156.500 4.000 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2.004 −1.349 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.298 −1.264 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 59.740 −4.665 0
5.1 Overheid 51.646 −4.796 0
5.2 Overige verplichtingen 8.094 131 0
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 50.036 −6.725 413
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.476 −3 149
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 13.802 765 787
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 13.802 765 787
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 54.486 0 2.316
10 Overige passiva 219.590 1.702 10.536
11 Herwaarderingsrekeningen 383.276 0 66.619
12 Kapitaal en reserves 81.481 0 0
Totaal passiva 2.288.571 27.677 80.819

Contactpersonen voor de media