Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 30. septembrī

2011. gada 5. oktobrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 30. septembrī, zelta un zeltā izteikto debitoru parādu (1. aktīvu postenis) pieaugums bija 56.8 mljrd. euro, kas atspoguļoja ceturkšņa pārvērtēšanas korekcijas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 13.2 mljrd. euro (līdz 191.1 mljrd. euro). Šī pārmaiņa skaidrojama ar aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārvērtēšanu, klientu un portfeļu darījumiem, ko Eurosistēmas centrālās bankas veica attiecīgajā periodā, un likviditāti palielinošajām operācijām ASV dolāros (sk. tālāk).

Likviditātes operācijas ASV dolāros
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2011. gada 29. septembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 0.5 mljrd. ASV dolāru 0.5 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.5 mljrd. euro (līdz 336.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 4.9 mljrd. euro (līdz 857.4 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 4.8 mljrd. euro (līdz 51.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 34.1 mljrd. euro (līdz 230.6 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 28. septembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 201.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 208.3 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 152.5 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 156.5 mljrd. euro apjomā ar termiņu 1 nedēļa. Ceturtdien, 2011. gada 29. septembrī, ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 132.2 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 140.6 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.5 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 199.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 150.7 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 4 mljrd. euro (līdz 219.9 mljrd. euro), veicot pirkumus "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros, dzēšot vērtspapīrus "Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas" ietvaros un veicot ceturkšņa beigu korekcijas. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 30. septembrī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu vērtība un "Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas" portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 160.7 mljrd. euro un 59.2 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 18.7 mljrd. euro (līdz 204.9 mljrd. euro).

Eurosistēmas aktīvu un pasīvu ceturkšņa beigu pārvērtēšana

Atbilstoši Eurosistēmas saskaņotajiem grāmatvedības noteikumiem Eurosistēmas zelts, ārvalstu valūtas, vērtspapīri un finanšu instrumenti katra ceturkšņa beigās tiek pārvērtēti pēc tirgus likmēm un cenām. Pārvērtēšanas tīrā ietekme uz katru bilances posteni 2011. gada 30. septembrī uzrādīta atsevišķā ailē "Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu ceturkšņa beigu korekciju rezultātā". Atlikumu pārvērtēšanā izmantotā zelta cena un galvenie maiņas kursi bija šādi.

Zelts: 1 206.399 EUR par Trojas unci

1.3503 USD par 1 EUR

103.79 JPY par 1 EUR

Speciālās aizņēmuma tiesības: 1.1564 EUR par 1 SDR

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 420,005 0 56,756
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 226,522 −155 13,659
2.1 SVF debitoru parādi 80,402 −7 3,308
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 146,120 −149 10,351
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 35,327 1,370 2,385
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,694 −991 48
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19,694 −991 48
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 588,786 17,492 0
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 208,349 7,200 0
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 378,935 9,299 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1,414 939 0
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 88 54 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 52,322 2,168 0
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 556,662 3,601 938
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 219,941 3,756 280
7.2 Pārējie vērtspapīri 336,721 −155 658
8 Valdības parāds euro 33,965 0 16
9 Pārējie aktīvi 355,289 4,192 7,017
Kopā aktīvi 2,288,571 27,677 80,819
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 857,372 4,882 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 563,015 32,985 0
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 204,871 −18,654 0
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 199,639 48,988 0
2.3 Termiņnoguldījumi 156,500 4,000 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2,004 −1,349 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,298 −1,264 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 59,740 −4,665 0
5.1 Saistības pret valdību 51,646 −4,796 0
5.2 Pārējās saistības 8,094 131 0
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 50,036 −6,725 413
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,476 −3 149
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 13,802 765 787
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 13,802 765 787
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 54,486 0 2,316
10 Pārējās saistības 219,590 1,702 10,536
11 Pārvērtēšanas konti 383,276 0 66,619
12 Kapitāls un rezerves 81,481 0 0
Kopā pasīvi 2,288,571 27,677 80,819

Kontaktinformācija presei