Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. rugsėjo 30 d.

2011 m. spalio 5 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. rugsėjo 30 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 56,8 mlrd. eurų atlikus ketvirtinį koregavimą dėl perkainojimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 13,2 mlrd. eurų – iki 191,1 mlrd. eurų, Šį pokytį nulėmė ketvirtinis turto ir įsipareigojimų perkainojimas, per apžvelgiamą laikotarpį Eurosistemos centrinių bankų atliktos operacijos su klientais ir operacijos, susijusios su portfelio valdymu, ir likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos
Vertės data Operacijos tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2011 m. rugsėjo 29 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 0,5 mlrd. JAV dolerių 0,5 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 336,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,9 mlrd. eurų – iki 857,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,8 mlrd. eurų – iki 51,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 34,1 mlrd. eurų – iki 230,6 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. rugsėjo 28 d., baigėsi 201,1 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 208,3 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 152,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 156,5 mlrd. eurų. Ketvirtadienį, 2011 m. rugsėjo 29 d. baigėsi 132,2 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 140,6 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 1,4 mlrd. eurų (palyginti su 0,5 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 199,6 mlrd. eurų (palyginti su 150,7 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 4 mlrd. eurų iki 219,9 mlrd. eurų dėl įvykdytų pirkimų pagal Vertybinių popierių rinkų programą, pasibaigus pagal padengtų obligacijų pirkimo programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui ir dėl koregavimų ketvirčio pabaigoje. Dėl to 2011 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 160,7 mlrd. eurų ir 59,2 mlrd. eurų. Abu portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 18,7 mlrd. eurų – iki 204,9 mlrd. eurų.

Eurosistemos turto ir įsipareigojimų perkainojimas ketvirčio pabaigoje

Remiantis Eurosistemos suderintomis apskaitos taisyklėmis, Eurosistemos auksas, užsienio valiuta, vertybiniai popieriai ir finansinės priemonės perkainojamos kiekvieno ketvirčio pabaigoje rinkos palūkanų normomis ir kainomis. Kaip perkainojimas paveikė kiekvieną balanso straipsnį 2011 m. rugsėjo 30 d. parodyta papildomame stulpelyje „ Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite, dėl koregavimų ketvirčio pabaigoje“. Toliau nurodyta aukso kaina ir likučių perkainojimui naudoti pagrindiniai valiutų kursai:

Auksas: 1.206,399 EUR/aukštos prabos aukso uncija

JAV doleris: 1,3503 už EUR

JPY: 103,79 už EUR

Specialiosios skolinimosi teisės: 1,1564 EUR/SST

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 420 005 0 56 756
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 226 522 −155 13 659
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 402 −7 3 308
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 146 120 −149 10 351
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 35 327 1 370 2 385
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 694 −991 48
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 694 −991 48
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 588 786 17 492 0
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 208 349 7 200 0
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 378 935 9 299 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 414 939 0
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 88 54 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 52 322 2 168 0
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 556 662 3 601 938
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 219 941 3 756 280
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 336 721 −155 658
8 Valdžios skola eurais 33 965 0 16
9 Kitas turtas 355 289 4 192 7 017
Visas turtas 2 288 571 27 677 80 819
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 857 372 4 882 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 563 015 32 985 0
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 204 871 −18 654 0
2.2 Indėlių galimybė 199 639 48 988 0
2.3 Terminuotieji indėliai 156 500 4 000 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 004 −1 349 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 298 −1 264 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 59 740 −4 665 0
5.1 Valdžiai 51 646 −4 796 0
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 094 131 0
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 50 036 −6 725 413
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 476 −3 149
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 13 802 765 787
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 13 802 765 787
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 54 486 0 2 316
10 Kiti įsipareigojimai 219 590 1 702 10 536
11 Perkainojimo sąskaitos 383 276 0 66 619
12 Kapitalas ir rezervai 81 481 0 0
Visi įsipareigojimai 2 288 571 27 677 80 819

Kontaktai žiniasklaidai