Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 30 септември 2011 г.

5 октомври 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Нарастването с 56,8 млрд. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) през седмицата, която приключва на 30 септември 2011 г., отразява корекциите вследствие на извършената тримесечна преоценка.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 13,2 млрд. евро до 191,1 млрд. евро. Промяната се дължи на ефекта от извършената тримесечна преоценка на активите и пасивите, както и на транзакциите с клиенти и портфейлни транзакции, осъществени от централни банки от Евросистемата през отчетния период, а също и на операциите по предоставяне на ликвидност в щатски долари (вж. по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
29 септември 2011 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 0,5 млрд. щатски долара 0,5 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,5 млрд. евро до 336,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 4,9 млрд. евро до 857,4 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 4,8 млрд. евро до 51,6 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 34,1 млрд. евро до 230,6 млрд. евро. На 28 септември 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 201,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 208,3 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 152,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 156,5 млрд. евро. На 29 септември 2011 г., четвъртък, настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 132,2 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 140,6 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 1,4 млрд. евро (при 0,5 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 199,6 млрд. евро (при 150,7 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите) отбелязва увеличение с 4 млрд. евро до 219,9 млрд. евро в резултат на заплатени покупки по програмата за пазарите на ценни книжа, изплащането на ценни книжа по програмата за закупуване на обезпечени облигации и корекции в края на тримесечието. Така през седмицата, която приключва на 30 септември 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за закупуване на обезпечени облигации достигна съответно 160,7 млрд. евро и 59,2 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 18,7 млрд. евро до 204,9 млрд. евро.

Преоценка на активите и пасивите на Евросистемата към края на тримесечието

В съответствие с хармонизираните счетоводни правила на Евросистемата златото, валутата, ценните книжа и финансовите инструменти на Евросистемата подлежат на преоценка по пазарни курсове и цени към края на всяко тримесечие. Нетният резултат от преоценката върху всяка статия от баланса към 30 септември 2011 г. е представен в допълнителна колона „ Разлика спрямо предходната седмица в резултат на корекции в края на тримесечието“. Цената на златото и основните обменни курсове, използвани за преоценката, са следните:

Злато ― 1 206,399 евро за унция чисто злато

Щатски долар ― 1,3503 за 1 евро

Японска йена ― 103,79 за 1 евро

Специални права на тираж ― 1,1564 евро за СПТ

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Злато и вземания в злато 420 005 0 56 756
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 226 522 −155 13 659
2.1 Вземания от МВФ 80 402 −7 3 308
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 146 120 −149 10 351
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 35 327 1 370 2 385
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 694 −991 48
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 694 −991 48
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 588 786 17 492 0
5.1 Основни операции по рефинансиране 208 349 7 200 0
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 378 935 9 299 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 414 939 0
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 88 54 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 52 322 2 168 0
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 556 662 3 601 938
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 219 941 3 756 280
7.2 Други ценни книжа 336 721 −155 658
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 33 965 0 16
9 Други активи 355 289 4 192 7 017
Общо активи 2 288 571 27 677 80 819
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Банкноти в обращение 857 372 4 882 0
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 563 015 32 985 0
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 204 871 −18 654 0
2.2 Депозитно улеснение 199 639 48 988 0
2.3 Срочни депозити 156 500 4 000 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 004 −1 349 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 3 298 −1 264 0
4 Издадени дългови сертификати 0 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 59 740 −4 665 0
5.1 Сектор „Държавно управление“ 51 646 −4 796 0
5.2 Други задължения 8 094 131 0
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 50 036 −6 725 413
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 476 −3 149
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 13 802 765 787
8.1 Депозити, салда и други задължения 13 802 765 787
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 54 486 0 2 316
10 Други задължения 219 590 1 702 10 536
11 Сметки за преоценка 383 276 0 66 619
12 Капитал и резерви 81 481 0 0
Общо пасиви 2 288 571 27 677 80 819

Данни за контакт за медиите