Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 30. september 2011

5. oktoober 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

30. septembril 2011 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 56,8 miljardi euro võrra. Selle tingisid kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 13,2 miljardi euro võrra 191,1 miljardi euroni. Selle tingisid varade ja kohustuste kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused, vaatlusalusel ajavahemikul eurosüsteemi keskpankade teostatud kliendi- ja portfellitehingud ning USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid (vt allpool).

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
29. september 2011 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 0,5 miljardit USA dollarit 0,5 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,5 miljardi euro võrra 336,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 4,9 miljardi euro võrra 857,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 4,8 miljardi euro võrra 51,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 34,1 miljardi euro võrra 230,6 miljardi euroni. Kolmapäeval, 28. septembril 2011 möödus 201,1 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 208,3 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus ka 152,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 156,5 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal. Neljapäeval, 29. septembril 2011 möödus 132,2 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 140,6 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 1,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,5 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 199,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 150,7 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 4 miljardi euro võrra 219,9 miljardi euroni seoses ostude arveldamisega väärtpaberituruprogrammi raames, kvartalilõpu kohandustega ja tagatud võlakirjade ostukava raames ostetud väärtpaberite lunastamisega. Selle tulemusel ulatus 30. septembril 2011 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 160,7 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostukava portfelli väärtus 59,2 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 18,7 miljardi euro võrra 204,9 miljardi euroni.

Eurosüsteemi varade ja kohustuste kvartalilõpu ümberhindlus

Kooskõlas eurosüsteemi ühtlustatud raamatupidamiseeskirjadega toimub iga kvartali lõpus eurosüsteemi kulla, välisvääringute, väärtpaberite ja finantsinstrumentide ümberhindlus vastavalt turukurssidele ja -hindadele. Ümberhindluse netomõju bilansikirjetele 2011. aasta 30. septembri seisuga on esitatud eraldi lahtris „Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb kvartalilõpu kohandustest”. Ümberhindlusel kasutatud kullahind ja peamised vahetuskursid olid järgmised:

Kuld: 1206,399 eurot untsi kohta

EUR/USD: 1,3503

EUR/JPY: 103,79

SDRid: 1,1564 EUR/SDR

Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Kuld ja nõuded kullas 420 005 0 56 756
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 226 522 −155 13 659
2.1 Nõuded RVFle 80 402 −7 3 308
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 146 120 −149 10 351
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 35 327 1 370 2 385
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 694 −991 48
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 694 −991 48
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 588 786 17 492 0
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 208 349 7 200 0
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 378 935 9 299 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 414 939 0
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 88 54 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 52 322 2 168 0
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 556 662 3 601 938
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 219 941 3 756 280
7.2 Muud väärtpaberid 336 721 −155 658
8 Valitsussektori võlg eurodes 33 965 0 16
9 Muud varad 355 289 4 192 7 017
Varad kokku 2 288 571 27 677 80 819
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 857 372 4 882 0
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 563 015 32 985 0
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 204 871 −18 654 0
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 199 639 48 988 0
2.3 Tähtajalised hoiused 156 500 4 000 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 004 −1 349 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 298 −1 264 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 59 740 −4 665 0
5.1 Valitsussektor 51 646 −4 796 0
5.2 Muud kohustused 8 094 131 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 50 036 −6 725 413
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 476 −3 149
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 13 802 765 787
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 13 802 765 787
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 54 486 0 2 316
10 Muud kohustused 219 590 1 702 10 536
11 Ümberhindluskontod 383 276 0 66 619
12 Kapital ja reservid 81 481 0 0
Kohustused kokku 2 288 571 27 677 80 819

Kontaktandmed