Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 30. september 2011

5. oktober 2011

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 30. september 2011, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) 56,8 mia. euro. Stigningen afspejlede de kvartalsvise revalueringer.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 13,2 mia. euro til 191,1 mia. euro. Ændringen skyldtes virkningen af den kvartalsvise revaluering af aktiver og passiver, kunde- og porteføljetransaktionerne udført af centralbankerne i Eurosystemet i den betragtede periode samt de likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetsoperationer i amerikanske dollar
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
29. september 2011 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 0,5 mia. USD 0,5 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,5 mia. euro til 336,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 4,9 mia. euro til 857,4 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 4,8 mia. euro til 51,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 34,1 mia. euro til 230,6 mia. euro. Onsdag den 28. september 2011 udløb en primær markedsoperation på 201,1 mia. euro, og en ny på 208,3 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 152,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 156,5 mia. euro. Torsdag den 29. september 2011 udløb en langfristet markedsoperation på 132,2 mia. euro, og en ny på 140,6 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 1,4 mia. euro (sammenlignet med 0,5 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 199,6 mia. euro (sammenlignet med 150,7 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 4 mia. euro til 219,9 mia. euro som følge af afviklede opkøb under Securities Markets Programme, indfrielsen af værdipapirer opkøbt under programmet til opkøb af covered bonds samt justeringer ultimo kvartalet. I ugen, der sluttede den 30. september 2011, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 160,7 mia. euro og 59,2 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 18,7 mia. euro til 204,9 mia. euro.

Revaluering af Eurosystemets aktiver og passiver ultimo kvartalet

I overensstemmelse med de harmoniserede bogføringsregler for Eurosystemet revalueres Eurosystemets beholdninger af guld, fremmed valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter til markedskurser og -priser ved udgangen af hvert kvartal. Nettovirkningen af revalueringen på hver balancepost pr. 30. september 2011 fremgår af den særskilte kolonne "Ændring i forhold til ugen før pga. justeringer ultimo kvartalet". Guldprisen og de vigtigste kurser anvendt ved revalueringen af balanceposterne var følgende:

Guld: EUR 1.206,399 pr. fine oz.

USD: 1,3503 pr. EUR

JPY: 103,79 pr. EUR

Særlige trækningsrettigheder (SDR): EUR 1,1564 pr. SDR

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Guld og tilgodehavender i guld 420.005 0 56.756
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 226.522 −155 13.659
2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.402 −7 3.308
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 146.120 −149 10.351
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 35.327 1.370 2.385
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.694 −991 48
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.694 −991 48
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 588.786 17.492 0
5.1 Primære markedsoperationer 208.349 7.200 0
5.2 Langfristede markedsoperationer 378.935 9.299 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1.414 939 0
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 88 54 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 52.322 2.168 0
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 556.662 3.601 938
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 219.941 3.756 280
7.2 Andre værdipapirer 336.721 −155 658
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 33.965 0 16
9 Andre aktiver 355.289 4.192 7.017
Aktiver i alt 2.288.571 27.677 80.819
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Seddelomløb 857.372 4.882 0
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 563.015 32.985 0
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 204.871 −18.654 0
2.2 Indlånsfacilitet 199.639 48.988 0
2.3 Indskud med fast løbetid 156.500 4.000 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 2.004 −1.349 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.298 −1.264 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 59.740 −4.665 0
5.1 Offentlig forvaltning og service 51.646 −4.796 0
5.2 Andre forpligtelser 8.094 131 0
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 50.036 −6.725 413
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.476 −3 149
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 13.802 765 787
8.1 Indlån og andre forpligtelser 13.802 765 787
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 54.486 0 2.316
10 Andre forpligtelser 219.590 1.702 10.536
11 Revalueringskonti 383.276 0 66.619
12 Kapital og reserver 81.481 0 0
Passiver i alt 2.288.571 27.677 80.819

Medie- og pressehenvendelser