Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 30. septembru 2011

5. októbra 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 30. septembra 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) v dôsledku štvrťročného precenenia zvýšil o 56,8 mld. EUR.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku štvrťročného precenenia aktív a pasív, ako aj klientskych a portfóliových transakcií uskutočnených počas sledovaného obdobia centrálnymi bankami Eurosystému a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) zvýšila o 13,2 mld. EUR na 191,1 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch
Deň začatia Druh obchodu Splatná suma Nová suma
29. september 2011 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 0,5 mld. USD 0,5 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,5 mld. EUR na 336,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 4,9 mld. EUR na 857,4 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) poklesol o 4,8 mld. EUR na 51,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 34,1 mld. EUR na 230,6 mld. EUR. V stredu 28. septembra 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 201,1 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 208,3 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 152,5 mld. EUR a boli prijaté nové vo výške 156,5 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň. Vo štvrtok 29. septembra 2011 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 132,2 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 140,6 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 1,4 mld. EUR (v porovnaní s 0,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 199,6 mld. EUR (v porovnaní so 150,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku vyrovnaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi, v dôsledku splatenia cenných papierov v rámci programu nákupu krytých dlhopisov a v dôsledku štvrťročného precenenia zvýšil o 4 mld. EUR na 219,9 mld. EUR. V týždni končiacom sa 30. septembra 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 160,7 mld. EUR a hodnota portfólia programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 59,2 mld. EUR. Obe portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 18,7 mld. EUR na 204,9 mld. EUR.

Štvrťročné precenenie aktív a pasív Eurosystému

V súlade s harmonizovanými účtovnými pravidlami Eurosystému sa stav zlata, devíz, cenných papierov a finančných nástrojov v držbe Eurosystému na konci každého štvrťroka preceňuje podľa aktuálnych trhových kurzov a cien. Čistý vplyv precenenia na jednotlivé súvahové položky k 30. septembru 2011 je uvedený v pridanom stĺpci „Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku štvrťročných precenení“. Pri precenení zostatkov bola použitá nasledujúca cena zlata a tieto výmenné kurzy:

Zlato: 1 206,399 EUR za uncu čistého zlata

1,3503 USD/EUR

103,79 JPY/EUR

Osobitné práva čerpania: 1,1564 EUR/SDR

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Zlato a pohľadávky v zlate 420 005 0 56 756
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 226 522 −155 13 659
2.1 Pohľadávky voči MMF 80 402 −7 3 308
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 146 120 −149 10 351
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 35 327 1 370 2 385
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 694 −991 48
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 19 694 −991 48
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 588 786 17 492 0
5.1 Hlavné refinančné operácie 208 349 7 200 0
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 378 935 9 299 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 414 939 0
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 88 54 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 52 322 2 168 0
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 556 662 3 601 938
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 219 941 3 756 280
7.2 Ostatné cenné papiere 336 721 −155 658
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 33 965 0 16
9 Ostatné aktíva 355 289 4 192 7 017
Úhrn aktív 2 288 571 27 677 80 819
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Bankovky v obehu 857 372 4 882 0
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 563 015 32 985 0
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 204 871 −18 654 0
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 199 639 48 988 0
2.3 Termínované vklady 156 500 4 000 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 2 004 −1 349 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 298 −1 264 0
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 59 740 −4 665 0
5.1 Verejná správa 51 646 −4 796 0
5.2 Ostatné záväzky 8 094 131 0
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 50 036 −6 725 413
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 476 −3 149
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 13 802 765 787
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 13 802 765 787
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 54 486 0 2 316
10 Ostatné pasíva 219 590 1 702 10 536
11 Účty precenenia 383 276 0 66 619
12 Kapitál a rezervy 81 481 0 0
Úhrn pasív 2 288 571 27 677 80 819

Kontakt pre médiá