Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 30. septembra 2011

5. oktober 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 30. septembra 2011, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 56,8 milijarde EUR, kar je posledica četrtletnih prevrednotovalnih prilagoditev.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 13,2 milijarde EUR na 191,1 milijarde EUR. Sprememba je nastala zaradi četrtletnega prevrednotenja sredstev in obveznosti, zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij, ki so jih v obravnavanem obdobju izvedle centralne banke Eurosistema, ter zaradi operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj).

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
29. september 2011 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 0,5 mrd USD 0,5 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,5 milijarde EUR na 336,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 4,9 milijarde EUR na 857,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 4,8 milijarde EUR na 51,6 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 34,1 milijarde EUR na 230,6 milijarde EUR. V sredo, 28. septembra 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 201,1 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 208,3 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 152,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 156,5 milijarde EUR. V četrtek, 29. septembra 2011, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 132,2 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 140,6 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 1,4 milijarde EUR (v primerjavi z 0,5 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 199,6 milijarde EUR (v primerjavi s 150,7 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 4 milijarde EUR na 219,9 milijarde EUR, kar je posledica poravnanih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev, zapadlosti vrednostnih papirjev v okviru programa nakupov kritih obveznic, ter prilagoditev ob koncu četrtletja. Tako je v tednu, ki se je končal 30. septembra 2011, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 160,7 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru programa nakupov kritih obveznic pa 59,2 milijarde EUR. Oba portfelja se vodita kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 18,7 milijarde EUR na 204,9 milijarde EUR.

Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu četrtletja

V skladu s harmoniziranimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute, imetja vrednostnih papirjev in finančni instrumenti Eurosistema prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja. Neto učinek prevrednotenja na vsako bilančno postavko na dan 30. septembra 2011 je prikazan v dodatnem stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi prilagoditev ob koncu četrtletja«. Cena zlata in najpomembnejši devizni tečaji, ki so se uporabili pri prevrednotenju stanj, so naslednji:

zlato: 1.206,399 EUR za unčo

USD: 1,3503 za EUR

JPY: 103,79 za EUR

posebne pravice črpanja (SDR): 1,1564 EUR za SDR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 420.005 0 56.756
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 226.522 −155 13.659
2.1 Terjatve do MDS 80.402 −7 3.308
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 146.120 −149 10.351
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 35.327 1.370 2.385
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.694 −991 48
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.694 −991 48
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 588.786 17.492 0
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 208.349 7.200 0
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 378.935 9.299 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1.414 939 0
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 88 54 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 52.322 2.168 0
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 556.662 3.601 938
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 219.941 3.756 280
7.2 Drugi vrednostni papirji 336.721 −155 658
8 Dolg širše države v EUR 33.965 0 16
9 Druga sredstva 355.289 4.192 7.017
Skupaj sredstva 2.288.571 27.677 80.819
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Bankovci v obtoku 857.372 4.882 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 563.015 32.985 0
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 204.871 −18.654 0
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 199.639 48.988 0
2.3 Vezane vloge 156.500 4.000 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2.004 −1.349 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.298 −1.264 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 59.740 −4.665 0
5.1 Širša država 51.646 −4.796 0
5.2 Druge obveznosti 8.094 131 0
6 Obveznosti do nerezidentov euro-območja v EUR 50.036 −6.725 413
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.476 −3 149
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 13.802 765 787
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 13.802 765 787
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 54.486 0 2.316
10 Druge obveznosti 219.590 1.702 10.536
11 Računi prevrednotenja 383.276 0 66.619
12 Kapital in rezerve 81.481 0 0
Skupaj obveznosti 2.288.571 27.677 80.819

Stiki za medije