Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 30. září 2011

5. října 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 30. září 2011 odpovídalo zvýšení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 56,8 mld. EUR čtvrtletnímu přecenění.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) vzrostl o 13,2 mld. EUR na 191,1 mld. EUR. Tato změna je důsledkem vlivů čtvrtletního přecenění aktiv a pasiv, klientských a portfoliových transakcí provedených ve sledovaném období centrálními bankami Eurosystému a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
29. září 2011 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 0,5 mld. USD 0,5 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,5 mld. EUR na 336,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) vzrostla o 4,9 mld. EUR na 857,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 4,8 mld. EUR na 51,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížil o 34,1 mld. EUR na 230,6 mld. EUR. Ve středu 28. září 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 201,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 208,3 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 152,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 156,5 mld. EUR se splatností jeden týden. Ve čtvrtek 29. září 2011 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 132,2 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 140,6 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 1,4 mld. EUR (oproti 0,5 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 199,6 mld. EUR (oproti 150,7 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 4 mld. EUR na 219,9 mld. EUR. Příčinou tohoto nárůstu jsou vypořádané nákupy v rámci programu pro trhy s cennými papíry, splacení cenných papírů v rámci programu nákupu krytých dluhopisů a přecenění na konci čtvrtletí. V týdnu končícím 30. září 2011 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 160,7 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 59,2 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 18,7 mld. EUR na 204,9 mld. EUR.

Přecenění aktiv a pasiv Eurosystému na konci čtvrtletí

Zlato, devizové prostředky, cenné papíry a finanční nástroje v držení Eurosystému jsou v souladu s harmonizovanými účetními pravidly Eurosystému na konci každého čtvrtletí přeceňovány podle tržních kurzů a cen. Čistý vliv přecenění na každou položku rozvahy ke 30. září 2011 je uveden v přidaném sloupečku nazvaném „ Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě přecenění na konci čtvrtletí“. Při přecenění zůstatků byla použita následující cena zlata a tyto směnné kurzy:

Zlato: 1 206,399 EUR za unci ryzího zlata,

USD: 1,3503 USD/EUR,

JPY: 103,79 JPY/EUR,

Zvláštní práva čerpání (SDR): 1,1564 EUR/ZPČ.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 420 005 0 56 756
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 226 522 −155 13 659
2.1 Pohledávky za MMF 80 402 −7 3 308
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 146 120 −149 10 351
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 35 327 1 370 2 385
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 694 −991 48
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 694 −991 48
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 588 786 17 492 0
5.1 Hlavní refinanční operace 208 349 7 200 0
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 378 935 9 299 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 414 939 0
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 88 54 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 52 322 2 168 0
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 556 662 3 601 938
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 219 941 3 756 280
7.2 Ostatní cenné papíry 336 721 −155 658
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 33 965 0 16
9 Ostatní aktiva 355 289 4 192 7 017
Aktiva celkem 2 288 571 27 677 80 819
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Bankovky v oběhu 857 372 4 882 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 563 015 32 985 0
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 204 871 −18 654 0
2.2 Vkladová facilita 199 639 48 988 0
2.3 Termínované vklady 156 500 4 000 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 004 −1 349 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 298 −1 264 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 59 740 −4 665 0
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 51 646 −4 796 0
5.2 Ostatní závazky 8 094 131 0
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 50 036 −6 725 413
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 476 −3 149
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 13 802 765 787
8.1 Vklady a ostatní závazky 13 802 765 787
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 54 486 0 2 316
10 Ostatní pasiva 219 590 1 702 10 536
11 Účty přecenění 383 276 0 66 619
12 Kapitál a rezervní fondy 81 481 0 0
Pasiva celkem 2 288 571 27 677 80 819

Kontakty pro média