Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 30 septembrie 2011

5 octombrie 2011

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 30 septembrie 2011, creşterea de 56,8 miliarde EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s‑a datorat ajustărilor din reevaluările trimestriale.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o creştere de 13,2 miliarde EUR, până la 191,1 miliarde EUR. Această variaţie s‑a datorat reevaluării trimestriale a activelor şi pasivelor, fiind totodată efectul operaţiunilor cu clientela şi al celor de portofoliu efectuate de băncile centrale din Eurosistem în perioada analizată, dar şi al operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
29 septembrie 2011 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 0,5 miliarde USD 0,5 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au consemnat o creştere de 0,5 miliarde EUR, până la 336,7 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o majorare de 4,9 miliarde EUR, până la 857,4 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s‑au diminuat cu 4,8 miliarde EUR, până la 51,6 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a scăzut cu 34,1 miliarde EUR, până la 230,6 miliarde EUR. Miercuri, 28 septembrie 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 201,1 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 208,3 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 152,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, în valoare de 156,5 miliarde EUR. Joi, 29 septembrie 2011, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 132,2 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 140,6 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s‑a situat la 1,4 miliarde EUR (faţă de 0,5 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s‑a cifrat la 199,6 miliarde EUR (faţă de 150,7 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s‑au majorat cu 4 miliarde EUR, până la 219,9 miliarde EUR, datorită achiziţiilor decontate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare, răscumpărării titlurilor aferente programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate şi reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 30 septembrie 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 160,7 miliarde , iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s‑a cifrat la EUR 59,2 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 18,7 miliarde EUR, până la 204,9 miliarde EUR.

Reevaluarea activelor şi pasivelor Eurosistemului la sfârşit de trimestru

În conformitate cu normele contabile armonizate la nivelul Eurosistemului, aurul, valuta, deţinerile de titluri şi instrumentele financiare ale Eurosistemului sunt reevaluate la cursurile şi preţurile pieţei înregistrate la sfârşitul fiecărui trimestru. Impactul net al reevaluărilor asupra fiecărei poziţii bilanţiere la data de 30 septembrie 2011 este prezentat în coloana suplimentară intitulată „ Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului”. Preţul aurului şi principalele cursuri de schimb utilizate pentru reevaluarea soldurilor au fost următoarele:

Aur: 1.206,399 EUR/uncia de aur fin

USD: 1,3503/EUR

JPY: 103,79/EUR

Drepturi speciale de tragere: 1,1564 EUR/DST

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Aur şi creanţe în aur 420 005 0 56 756
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 226 522 −155 13 659
2.1 Creanţe asupra FMI 80 402 −7 3 308
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 146 120 −149 10 351
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 35 327 1 370 2 385
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 694 −991 48
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 694 −991 48
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 588 786 17 492 0
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 208 349 7 200 0
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 378 935 9 299 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 414 939 0
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 88 54 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 52 322 2 168 0
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 556 662 3 601 938
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 219 941 3 756 280
7.2 Alte titluri 336 721 −155 658
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 33 965 0 16
9 Alte active 355 289 4 192 7 017
Total active 2 288 571 27 677 80 819
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Bancnote în circulaţie 857 372 4 882 0
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 563 015 32 985 0
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 204 871 −18 654 0
2.2 Facilitatea de depozit 199 639 48 988 0
2.3 Depozite pe termen fix 156 500 4 000 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 2 004 −1 349 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 3 298 −1 264 0
4 Certificate de debit emise 0 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 59 740 −4 665 0
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 51 646 −4 796 0
5.2 Alte angajamente 8 094 131 0
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 50 036 −6 725 413
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 476 −3 149
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 13 802 765 787
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 13 802 765 787
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 54 486 0 2 316
10 Alte pasive 219 590 1 702 10 536
11 Conturi de reevaluare 383 276 0 66 619
12 Capital şi rezerve 81 481 0 0
Total pasive 2 288 571 27 677 80 819

Contacte media