Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 30.9.2011

5.10.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 30.9.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 56,8 miljardilla eurolla neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 13,2 miljardilla eurolla 191,1 miljardiin euroon. Muutos johtui saamisten ja velkojen neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksista, eurojärjestelmän keskuspankkien asiakasmaksuista ja arvopaperikaupoista tarkastelujaksolla sekä Yhdysvaltain dollarin määräisistä likviditeettiä lisäävistä operaatioista (ks. alla).

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
29.9.2011 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (seitsemän päivää) 0,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria 0,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,5 miljardilla eurolla 336,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 4,9 miljardilla eurolla 857,4 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 4,8 miljardilla eurolla 51,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 34,1 miljardilla eurolla 230,6 miljardiin euroon. Keskiviikkona 28.9.2011 erääntyi 201,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 208,3 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 152,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 156,5 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko. Torstaina 29.9.2011 erääntyi 132,2 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 140,6 miljardin euron operaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 1,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,5 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 199,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 150,7 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 4 miljardilla eurolla 219,9 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa suoritettujen ostojen, katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien lunastamisen sekä neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vuoksi. Perjantaina 30.9.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 160,7 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 59,2 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 18,7 miljardilla eurolla 204,9 miljardiin euroon.

Eurojärjestelmän saamisten ja velkojen uudelleenarvostus vuosineljänneksen lopussa

Eurojärjestelmän yhdenmukaistettujen kirjanpitosääntöjen mukaisesti eurojärjestelmän kulta, valuutat, hallussa pidetyt arvopaperit ja rahoitusinstrumentit arvostetaan uudelleen markkinakursseihin ja ‑hintoihin jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Tase-erien uudelleenarvostuksesta johtuva nettovaikutus 30.9.2011 esitetään erillisessä sarakkeessa ”[vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva] muutos edelliseen viikkoon verrattuna”. Uudelleenarvostuksessa käytetyt keskeiset valuuttakurssit ja kullan hinta olivat:

Kulta: 1 206,399 euroa / unssi

Yhdysvaltain dollari / euro: 1,3503

Japanin jeni / euro: 103,79

Erityiset nosto-oikeudet: 1,1564 euroa / erityinen nosto-oikeus

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 420 005 0 56 756
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 226 522 −155 13 659
2.1 Saamiset IMF:ltä 80 402 −7 3 308
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 146 120 −149 10 351
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 35 327 1 370 2 385
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 694 −991 48
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 694 −991 48
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 588 786 17 492 0
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 208 349 7 200 0
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 378 935 9 299 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 414 939 0
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 88 54 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 52 322 2 168 0
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 556 662 3 601 938
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 219 941 3 756 280
7.2 Muut arvopaperit 336 721 −155 658
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 33 965 0 16
9 Muut saamiset 355 289 4 192 7 017
Vastaavaa yhteensä 2 288 571 27 677 80 819
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 857 372 4 882 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 563 015 32 985 0
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 204 871 −18 654 0
2.2 Talletusmahdollisuus 199 639 48 988 0
2.3 Määräaikaistalletukset 156 500 4 000 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 004 −1 349 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 298 −1 264 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 59 740 −4 665 0
5.1 Julkisyhteisöt 51 646 −4 796 0
5.2 Muut 8 094 131 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 50 036 −6 725 413
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 476 −3 149
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 13 802 765 787
8.1 Talletukset ja muut velat 13 802 765 787
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 54 486 0 2 316
10 Muut velat 219 590 1 702 10 536
11 Arvonmuutostilit 383 276 0 66 619
12 Pääoma ja rahastot 81 481 0 0
Vastattavaa yhteensä 2 288 571 27 677 80 819

Yhteyshenkilöt