Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 30 юли 2010 г.

3 август 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 30 юли 2010 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен. Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 0,5 млрд. евро до 191,7 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,8 млрд. евро до 296,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 3,1 млрд. евро до 820,6 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 6,1 млрд. евро до 110,8 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 52,8 млрд. евро до 451 млрд. евро. На 28 юли 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 201,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 190 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 60 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 60,5 млрд. евро. На 29 юли 2010 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 4,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 23,2 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,4 млрд.  евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 120,9 млрд. евро (при 61,3 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), се увеличават със 81 млн. евро до 121,5 млрд. евро в резултат на заплатени покупки по програмата за пазарите на ценни книжа.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 49,5 млрд. евро до 195,8 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 351 969 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 236 347 779
2.1 Вземания от МВФ 74 103 137
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 162 245 642
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 29 473 −367
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 945 −121
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 945 −121
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 632 499 7 300
5.1 Основни операции по рефинансиране 189 986 −11 300
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 442 042 18 320
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 366 363
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 104 −83
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 42 934 −1 448
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 417 768 −747
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 121 454 81
7.2 Други ценни книжа 296 315 −829
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 35 041 0
9 Други активи 237 684 2 652
Общо активи 2 001 660 8 048
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 820 583 3 058
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 377 258 10 662
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 195 798 −49 457
2.2 Депозитно улеснение 120 894 59 569
2.3 Срочни депозити 60 500 500
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 66 49
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 1 784 391
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 118 125 −6 698
5.1 Сектор „Държавно управление“ 110 800 −6 117
5.2 Други задължения 7 326 −582
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 42 232 51
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 342 436
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 16 096 −537
8.1 Депозити, салда и други задължения 16 096 −537
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 711 0
10 Други задължения 160 520 685
11 Сметки за преоценка 328 818 0
12 Капитал и резерви 78 190 0
Общо пасиви 2 001 660 8 048