Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 30 juli 2010

3 augusti 2010

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 30 juli 2010 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad. Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 191,7 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,8 miljarder EUR till 296,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 3,1 miljarder EUR till 820,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 6,1 miljarder EUR till 110,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 52,8 miljarder EUR till 451 miljarder EUR. Onsdagen den 28 juli 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 201,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 190 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 60 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 60,5 miljarder EUR och med en löptid på en vecka, erhölls. Torsdagen den 29 juli 2010 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 4,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 23,2 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,4 miljarder EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 120,9 miljarder EUR (jämfört med 61,3 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 81 miljoner EUR till 121,5 miljarder EUR som resultat av avvecklade köp inom värdepappersprogrammet.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 49,5 miljarder EUR till 195,8 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 351.969 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 236.347 779
2.1 Fordringar på IMF 74.103 137
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 162.245 642
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 29.473 −367
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.945 −121
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.945 −121
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 632.499 7.300
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 189.986 −11.300
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 442.042 18.320
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 366 363
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 104 −83
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 42.934 −1.448
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 417.768 −747
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 121.454 81
7.2 Andra värdepapper 296.315 −829
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 35.041 0
9 Övriga tillgångar 237.684 2.652
Summa tillgångar 2.001.660 8.048
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 820.583 3.058
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 377.258 10.662
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 195.798 −49.457
2.2 Inlåningsfacilitet 120.894 59.569
2.3 Inlåning med fast löptid 60.500 500
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 66 49
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 1.784 391
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 118.125 −6.698
5.1 Offentliga sektorn 110.800 −6.117
5.2 Övriga skulder 7.326 −582
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 42.232 51
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.342 436
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 16.096 −537
8.1 Inlåning och övriga skulder 16.096 −537
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.711 0
10 Övriga skulder 160.520 685
11 Värderegleringskonton 328.818 0
12 Eget kapital 78.190 0
Summa skulder 2.001.660 8.048