Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 30 juli 2010

3 augustus 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 30 juli 2010 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd. De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,5 miljard naar EUR 191,7 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,8 miljard naar EUR 296,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 3,1 miljard naar EUR 820,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 6,1 miljard naar EUR 110,8 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 52,8 miljard naar EUR 451 miljard. Op woensdag 28 juli 2010 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 201,3 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 190 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 60 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 60,5 miljard met een looptijd van één week aangetrokken. Op donderdag 29 juli 2010 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 4,8 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 23,2 miljard verrekend

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,4 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 120,9 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 61,3 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 81 miljoen naar EUR 121,5 miljard ten gevolge van verrekende aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 49,5 miljard naar EUR 195,8 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 351.969 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 236.347 779
2.1 Vorderingen op het IMF 74.103 137
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 162.245 642
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 29.473 −367
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.945 −121
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.945 −121
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 632.499 7.300
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 189.986 −11.300
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 442.042 18.320
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 366 363
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 104 −83
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 42.934 −1.448
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 417.768 −747
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 121.454 81
7.2 Overige waardepapieren 296.315 −829
8 Overheidsschuld, luidende in euro 35.041 0
9 Overige activa 237.684 2.652
Totaal activa 2.001.660 8.048
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 820.583 3.058
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 377.258 10.662
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 195.798 −49.457
2.2 Depositofaciliteit 120.894 59.569
2.3 Termijndeposito's 60.500 500
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 66 49
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 1.784 391
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 118.125 −6.698
5.1 Overheid 110.800 −6.117
5.2 Overige verplichtingen 7.326 −582
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 42.232 51
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.342 436
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 16.096 −537
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 16.096 −537
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.711 0
10 Overige passiva 160.520 685
11 Herwaarderingsrekeningen 328.818 0
12 Kapitaal en reserves 78.190 0
Totaal passiva 2.001.660 8.048