Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 30. júlu 2010

3. augusta 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 30. júla 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil. Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,5 mld. EUR na 191,7 mld. EUR.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa znížil o 0,8 mld. EUR na 296,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 3,1 mld. EUR na 820,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 6,1 mld. EUR na 110,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 52,8 mld. EUR na 451 mld. EUR. V stredu 28. júla 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 201,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 190 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady v hodnote 60 mld. EUR a boli prijaté ďalšie v hodnote 60,5 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň. Vo štvrtok 29. júla 2010 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 4,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 23,2 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) predstavoval 0,4 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 120,9 mld. EUR (v porovnaní so 61,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku vyrovnaných nákupov v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi zvýšil o 81 mil. EUR na 121,5 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 49,5 mld. EUR na 195,8 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 351 969 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 236 347 779
2.1 Pohľadávky voči MMF 74 103 137
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 162 245 642
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 29 473 −367
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 945 −121
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 17 945 −121
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 632 499 7 300
5.1 Hlavné refinančné operácie 189 986 −11 300
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 442 042 18 320
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 366 363
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 104 −83
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 42 934 −1 448
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 417 768 −747
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 121 454 81
7.2 Ostatné cenné papiere 296 315 −829
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 35 041 0
9 Ostatné aktíva 237 684 2 652
Úhrn aktív 2 001 660 8 048
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 820 583 3 058
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 377 258 10 662
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 195 798 −49 457
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 120 894 59 569
2.3 Termínované vklady 60 500 500
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 66 49
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 1 784 391
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 118 125 −6 698
5.1 Verejná správa 110 800 −6 117
5.2 Ostatné záväzky 7 326 −582
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 42 232 51
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 342 436
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 16 096 −537
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 16 096 −537
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 56 711 0
10 Ostatné pasíva 160 520 685
11 Účty precenenia 328 818 0
12 Kapitál a rezervy 78 190 0
Úhrn pasív 2 001 660 8 048
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá