Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 30ής Ιουλίου 2010

3 Αυγούστου 2010

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 30 Ιουλίου 2010, ο χρυσός και οι απαιτήσεις σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) δεν παρουσίασαν καμία μεταβολή. Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 0,5 δισεκ. ευρώ σε 191,7 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου.

Οι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, μειώθηκαν κατά 0,8 δισεκ. ευρώ σε 296,3 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 3,1 δισεκ. ευρώ σε 820,6 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 6,1 δισεκ. ευρώ σε 110,8 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 52,8 δισεκ. ευρώ σε 451 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2010 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 201,3 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 190 δισεκ. ευρώ. Την ίδια ημέρα έληξαν καταθέσεις καθορισμένης διάρκειας ύψους 60 δισεκ. ευρώ και έγιναν αποδεκτές νέες καταθέσεις ύψους 60,5 δισεκ. ευρώ, διάρκειας μίας εβδομάδας. Την Πέμπτη 29 Ιουλίου 2010 έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 4,8 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 23,2 δισεκ. ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,4 δισεκ. ευρώ (έναντι σχεδόν μηδενικού ποσού την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 120,9 δισεκ. ευρώ (έναντι 61,3 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 81 εκατ. ευρώ σε 121,5 δισεκ. ευρώ, ως αποτέλεσμα του διακανονισμού αγορών στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 49,5 δισεκ. ευρώ σε 195,8 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 351.969 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 236.347 779
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 74.103 137
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 162.245 642
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 29.473 −367
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 17.945 −121
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 17.945 −121
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 632.499 7.300
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 189.986 −11.300
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 442.042 18.320
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 366 363
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 104 −83
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 42.934 −1.448
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 417.768 −747
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 121.454 81
7.2 Λοιποί τίτλοι 296.315 −829
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 35.041 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 237.684 2.652
Σύνολο ενεργητικού 2.001.660 8.048
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 820.583 3.058
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 377.258 10.662
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 195.798 −49.457
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 120.894 59.569
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 60.500 500
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 66 49
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 1.784 391
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 118.125 −6.698
5.1 Γενική κυβέρνηση 110.800 −6.117
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 7.326 −582
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 42.232 51
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 1.342 436
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 16.096 −537
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 16.096 −537
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 56.711 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 160.520 685
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 328.818 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 78.190 0
Σύνολο παθητικού 2.001.660 8.048