Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 30 lipca 2010 r.

3 sierpnia 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 30 lipca 2010 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się. Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,5 mld euro do poziomu 191,7 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) obniżyły się o 0,8 mld euro do poziomu 296,3 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 3,1 mld euro do poziomu 820,6 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 6,1 mld euro do poziomu 110,8 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 52,8 mld euro do poziomu 451 mld euro. W środę 28 lipca 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 201,3 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 190 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 60 mld euro i przyjęto nowe depozyty, z terminem tygodniowym, na kwotę 60,5 mld euro. W czwartek 29 lipca 2010 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 4,8 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 23,2 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,4 mld euro (w poprzednim tygodniu było praktycznie zerowe), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 120,9 mld euro (wobec 61,3 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 81 mln euro do poziomu 121,5 mld euro w wyniku rozliczonych zakupów przeprowadzonych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 49,5 mld euro do poziomu 195,8 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 351.969 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 236.347 779
2.1 Należności od MFW 74.103 137
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 162.245 642
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 29.473 −367
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.945 −121
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 17.945 −121
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 632.499 7.300
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 189.986 −11.300
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 442.042 18.320
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 366 363
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 104 −83
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 42.934 −1.448
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 417.768 −747
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 121.454 81
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 296.315 −829
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 35.041 0
9 Pozostałe aktywa 237.684 2.652
Aktywa razem 2.001.660 8.048
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 820.583 3.058
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 377.258 10.662
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 195.798 −49.457
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 120.894 59.569
2.3 Depozyty terminowe 60.500 500
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 66 49
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 1.784 391
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 118.125 −6.698
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 110.800 −6.117
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.326 −582
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 42.232 51
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.342 436
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 16.096 −537
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 16.096 −537
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 56.711 0
10 Pozostałe pasywa 160.520 685
11 Różnice z wyceny 328.818 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 78.190 0
Pasywa razem 2.001.660 8.048