SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 30. juli 2010

3. august 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 30. juli 2010, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret. Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,5 mia. euro til 191,7 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,8 mia. euro til 296,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 3,1 mia. euro til 820,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 6,1 mia. euro til 110,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 52,8 mia. euro til 451 mia. euro. Onsdag den 28. juli 2010 udløb en primær markedsoperation på 201,3 mia. euro, og en ny på 190 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 60 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 60,5 mia. euro. Torsdag den 29. juli 2010 udløb en langfristet markedsoperation på 4,8 mia. euro, og en ny på 23,2 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,4 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 120,9 mia. euro (mod 61,3 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 81 mio. euro til 121,5 mia. euro om følge af afviklede opkøb under Securities Markets Programme.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 49,5 mia. euro til 195,8 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 351.969 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 236.347 779
2.1 Tilgodehavender hos IMF 74.103 137
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 162.245 642
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 29.473 −367
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.945 −121
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.945 −121
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 632.499 7.300
5.1 Primære markedsoperationer 189.986 −11.300
5.2 Langfristede markedsoperationer 442.042 18.320
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 366 363
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 104 −83
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 42.934 −1.448
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 417.768 −747
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 121.454 81
7.2 Andre værdipapirer 296.315 −829
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 35.041 0
9 Andre aktiver 237.684 2.652
Aktiver i alt 2.001.660 8.048
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 820.583 3.058
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 377.258 10.662
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 195.798 −49.457
2.2 Indlånsfacilitet 120.894 59.569
2.3 Indskud med fast løbetid 60.500 500
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 66 49
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 1.784 391
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 118.125 −6.698
5.1 Offentlig forvaltning og service 110.800 −6.117
5.2 Andre forpligtelser 7.326 −582
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 42.232 51
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.342 436
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 16.096 −537
8.1 Indlån og andre forpligtelser 16.096 −537
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.711 0
10 Andre forpligtelser 160.520 685
11 Revalueringskonti 328.818 0
12 Kapital og reserver 78.190 0
Passiver i alt 2.001.660 8.048